Biuro Współpracy Międzynarodowej

Regulaminy, zarządzenia

Regulamin Organizacji Współpracy Międzynarodowej PANS w Nysie (.pdf)

Spis załączników do Regulaminu Organizacji Współpracy Międzynarodowej PANS w Nysie:

Załącznik nr 1 Porozumienie o współpracy naukowej i dydaktycznej
Załącznik nr 2 Agreement on Scientific and Educational Cooperation
Załącznik nr 3 Wzór umowy bilateralnej Program Erasmus+
Załącznik nr 4 Protokół z postępowania kwalifikacyjnego studentów
Załącznik nr 5 Erasmus+ Online Learning Agreement Student Mobility for Studies
Załącznik nr 6 Learning Agreement for Traineeship
Załącznik nr 7 Wniosek o przyznanie dodatkowego wsparcia
Załącznik nr 8 Karta rekrutacyjna
Załącznik nr 9 Oświadczenie dotyczące kapitału mobilności
Załącznik nr 10 Wzór umowy na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+
Załącznik nr 11 Wzór umowy na wyjazd na praktyki/staże absolwenckie w ramach Programu Erasmus+
Załącznik nr 12 Oświadczenie studenta dotyczące zaliczenia semestru
Załącznik nr 13 Transcript of Records
Załącznik nr 14 Grade Chart
Załącznik nr 15 Confirmation of Stay
Załącznik nr 16 Wzór umowy na krótkoterminową mobilność mieszaną w ramach Programu Erasmus+
Załącznik nr 17 Individual Teaching Programme
Załącznik nr 18 Individual Training Programme
Załącznik nr 19 Protokół z postępowania kwalifikacyjnego pracowników
Załącznik nr 20 Wzór umowy na wyjazd pracownika w ramach Programu Erasmus+
Załącznik nr 21 Confirmation - Teaching Mobility
Załącznik nr 22 Confirmation - Training Mobility
Załącznik nr 23 Wniosek o przyjęcie gościa zagranicznego

 

UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYNARODOWĄ
  ZARZĄDZENIE NR 48/2022 w sprawie przyznania i rozliczenia dofinansowania z tytułu wykorzystania zrównoważonych środków transportu tzw. "Green travel" dla umowy Programu Erasmus+ nr 2021-1-PL01-KA131-HED-000005122
 
  ZARZĄDZENIE NR 71/2022 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie z dnia 12.10.2022 r. w sprawie Regulaminu organizacji współpracy międzynarodowej PANS w Nysie
  ZARZĄDZENIE NR 19/2023 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie z dnia 27.03.2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacji współpracy międzynarodowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie

 

  Uchwała nr 73/2004/2005 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 08 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia osoby Koordynatora Programów Międzynarodowych w PANS w Nysie"
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej - link
  ZARZĄDZENIE NR 27/2014 W SPRAWIE POWOŁANIA UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS PLUS ORAZ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W PANS W NYSIE NA LATA 2014-2020.