Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus+ KA171

W ramach programu Erasmus+ KA171 mobilność dla pracowników uczelni wyższych możliwe są wyjazdy pracowników Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie do uczelni wyższych zlokalizowanych w państwach trzecich stowarzyszonych i niestowarzyszonych z Programem. Lista uczelni, do których może odbyć się wyjazd w ramach tej akcji programu wskazywana jest każdorazowo w ogłoszeniu o konkursie. 

Wymiana pracowników w ramach tej akcji Programu może być realizowana wyłącznie z uczelniami, z którymi zostały podpisane umowy międzyinstytucjonalne. 

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej

Wyjazdy w celach dydaktycznych w ramach Akcji KA 171 trwają 5 dni (pobyt w uczelni partnerskiej + 2 dni przeznaczonych na podróż). Podczas pobytu nauczyciel akademicki zobowiązany jest do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych. 

Wyjazdy nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji w celach szkoleniowych podnoszących kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej 

Wyjazdy w celach dydaktycznych w ramach Akcji KA 171 trwają 5 dni (pobyt w uczelni partnerskiej + 2 dni przeznaczonych na podróż).

Pracownicy wyjeżdżający w ramach Programu Erasmus + otrzymują dofinansowanie w formie wsparcia indywidualnego, wypłacanego na podstawie podpisanej pomiędzy uczestnikiem programu, a Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Nysie umowy o dofinansowanie. Stawki dofinansowania wypłacane ze środków Programu obliczane zgodnie z przyjętą alokacją dostępną na stronie: https://pans.nysa.pl/org/bwm/strona/grant-programu-erasmus-1 a koszty podróży w oparciu o kalkulator odległości Programu Erasmus+ https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator . Każdorazowo stawka ryczałtowa dzienna niezależnie od kraju docelowego wynosi 180 Euro/ dzień.