Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus+ KA131

W ramach programu Erasmus+ KA131 mobilność dla pracowników uczelni wyższych możliwe są wyjazdy pracowników Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie do instytucji zlokalizowanych w państwach członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji oraz Macedonii Północnej i Serbii.

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej

W ramach akacji KA131 wymiana nauczycieli akademickich może być realizowana wyłącznie z uczelniami posiadającymi Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (ECHE) ważną w danym roku akademickim, z którymi zostały podpisane umowy międzyinstytucjonalne przewidujące wymianę nauczycieli akademickich. 
Wyjazdy w celach dydaktycznych w ramach Akcji KA 131 mogą trwać od 2 do 5 dni (pobyt w uczelni partnerskiej, bez dni przeznaczonych na podróż). Podczas pobytu nauczyciel akademicki zobowiązany jest do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych, niezależnie od dni pobytu. 

Wyjazdy nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji w celach szkoleniowych podnoszących kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej 

W ramach akacji KA131 wyjazdy nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji w celach szkoleniowych mogą być realizowane do:
- uczelni wyższych posiadających Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego
- każdej publicznej lub prywatnej organizacji aktywnej na rynku pracy lub działającej w zakresie edukacji, szkoleń np. publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo, organ publiczny na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym, izby handlu, rzemiosła, stowarzyszenia zawodowe i związki zawodowe, instytut badawczy, fundacja, szkoła, inne instytucje edukacyjne, organizacje profit jak stowarzyszenia, organizacje pozarządowe itp.
Wyjazdy w celach szkoleniowych w ramach Akcji KA 131 mogą trwać od 2 do 5 dni (pobyt w uczelni partnerskiej, bez dni przeznaczonych na podróż). 

Pracownicy wyjeżdżający w ramach Programu Erasmus + otrzymują dofinansowanie w formie wsparcia indywidualnego, wypłacanego na podstawie podpisanej pomiędzy uczestnikiem programu, a Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Nysie umowy o dofinansowanie. Stawki dofinansowania wypłacane ze środków Programu obliczane zgodnie z przyjętą alokacją dostępną na stronie: https://pans.nysa.pl/org/bwm/strona/grant-programu-erasmus-1 a koszty podróży w oparciu o kalkulator odległości Programu Erasmus+ https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator oraz Zarządzenie Green Travel.