Biuro Współpracy Międzynarodowej

Biuro Współpracy Międzynarodowej

 

mgr Anna Opałka - Kierownik Działu Kontaktów Zewnętrznych:

mgr Dagmara Bojda
mgr Elżbieta Boruch
mgr Ewelina Hajduk

tel. +48 774091687;
Adres: Budynek C, pok. 2, ul. Obrońców Tobruku 5, 48-300 Nysa

Kontakty:
bwm@pans.nysa.pl - wyjazdy pracowników i studentów, sprawy bieżące, współpraca krajowa
ico@pans.nysa.pl - przyjazdy studentów
international@pans.nysa.pl – umowy, projekty i programy, współpraca zagraniczna, przyjazdy pracowników

 

Podział odpowiedzialności

mgr Anna Opałka - Kierownik Działu Kontaktów Zewnętrznych:

 • koordynacja pracy Biura Współpracy Międzynarodowej, Biura Praktyk i Karier Zawodowych oraz filii IEEF (Indo European Educational Foundation); ieef@pans.nysa.pl
 • koordynacja procesu pozyskiwania nowych partnerów oraz zawierania nowych umów o współpracy zagranicznej i prowadzenie korespondencji z partnerami zagranicznymi, international@pans.nysa.pl
 • kwestie formalne i regulaminowe dotyczące realizowanych programów i projektów (wnioskowanie, finanse, raporty i rozliczenia, kontrola systemowa)
 • wsparcie pracowników dydaktycznych w zakresie poszukiwania partnerów zagranicznych do planowanych projektów oraz ich udziału w programach i projektach realizowanych z partnerami zagranicznymi
 • obsługa aktualnie obowiązujących elektronicznych systemów komisji europejskich w zakresie wnioskowania, rozliczeń i raportowania
 • kontrola zleceń i rozliczeń finansowych w ramach realizowanych projektów i programów
 • współpraca z Kwesturą PANS w Nysie, NA FRSE i innymi instytucjami zewnętrznymi
 • obsługa Ogólnouczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Pracowników
 • planowanie, monitoring i koordynacja działań związanych z internacjonalizacją uczelni
 • przyjmowanie odwołań od decyzji administracyjnych w ramach kompetencji Działu oraz Programu Erasmus+
 • współpraca z Władzami Uczelni i Wydziałów oraz Kierunkowymi Koordynatorami współpracy międzynarodowej w zakresie promocji i umiędzynarodowienia
 • monitoring i koordynacja wszelkich działań w ramach programu Erasmus+ oraz innych programów i projektów międzynarodowych
 • promocja Programu Erasmus + w Uczelni oraz PANS w Nysie za granicą

 


mgr Dagmara Bojda

 • obsługa wykładowców i innych pracowników przyjeżdżających (STT STA INCOMINGS) w ramach Programu Erasmus+ (KA-131 i KA-171) i w ramach innych Programów (obsługa rekrutacji, dokumenty aplikacyjne, umowy o dofinansowanie, zlecenia wypłaty, raporty i rozliczenie wyjazdów); international@pans.nysa.pl
 • obsługa wykładowców i innych pracowników wyjeżdżających (STT STA OUTGOINGS) w ramach Programu Erasmus+ (KA-131 i KA-171) i w ramach innych Programów (obsługa rekrutacji, dokumenty aplikacyjne, umowy o dofinansowanie, ubezpieczenie, zlecenia wypłaty, raporty i rozliczenie wyjazdów); bwm@pans.nysa.pl  
 • obsługa studentów przyjeżdżających na studia i praktyki Programu Erasmus+ (SMS SMP INCOMINGS)  (KA-131 i KA-171) i w ramach innych Programów (procedury, rekrutacja, dokumenty aplikacyjne, umowy o dofinansowanie, zlecenia wypłaty i rozliczenie wyjazdów, monitoring pobytu i program dodatkowy); ico@pans.nysa.pl
 • obsługa aktualnie obowiązujących elektronicznych systemów Komisji Europejskiej w zakresie rejestracji i rozliczenia mobilności pracowników(STT STA  INCOMINGS i OUTGOINGS) i studentów (SMS SMP INCOMINGS)
 • obsługa i bieżąca aktualizacja polsko i anglojęzycznych stron www i FB BWM
 • promocja Programu Erasmus + w Uczelni oraz PANS w Nysie za granicą
 • realizacja innych działań i projektów w ramach działu

 


mgr Elżbieta Boruch

 • obsługa studentów wyjeżdżających (SMS SMP OUTGOINGS) na studia i praktyki Programu Erasmus+ (KA-131 i KA-171) i innych Programów (procedury, rekrutacja, dokumenty aplikacyjne, umowy o dofinansowanie, zlecenia wypłaty i rozliczenie wyjazdów, ubezpieczenie);  bwm@pans.nysa.pl
 • obsługa studentów wyjeżdżających w ramach BIP oraz SHORT TERM MOBILITIES (procedury, rekrutacja, dokumenty aplikacyjne, umowy o dofinansowanie, zlecenia wypłaty i rozliczenie wyjazdów, ubezpieczenie); bwm@pans.nysa.pl
 • obsługa aktualnie obowiązujących elektronicznych systemów Komisji europejskiej w zakresie rejestracji i rozliczenia mobilności studentów (SMS SMP OUTGOINGS)
 • wsparcie współpracy Uczelni z REPUBLIKĄ CZESKĄ (promocja, rekrutacja, immatrykulacja, współpraca instytucjonalna, projekty); bwm@pans.nysa.pll
 • promocja EU Academy/Online Language Support i organizacja cyklicznych  kursów językowych dla studentów PANS w Nysie oraz kursów języka polskiego dla obcokrajowców; bwm@pans.nysa.pl
 • obsługa i bieżąca aktualizacja polskojęzycznych stron www i FB BWM
 • promocja Programu Erasmus + w Uczelni oraz PANS w Nysie za granicą
 • realizacja innych działań i projektów w ramach działu

 


mgr Ewelina Hajduk

 • obsługa studentów przyjeżdżających na studia i praktyki (SMS SMP INCOMINGS) Program Erasmus+ (KA-131 i KA-171) i w ramach innych Programów w zakresie dokumentacji studiów (LA) i formalności przed i po przyjeździe, ubezpieczenie, potwierdzenia ico@pans.nysa.pl
 • obsługa aktualnie obowiązujących elektronicznych systemów Komisji Europejskiej w zakresie rejestracji umów międzynarodowych
 • współpraca z Koordynatorami, Dziekanatami, prowadzącymi zajęcia w języku angielskim w kwestiach związanych z procesem dydaktycznym; bwm@pans.nysa.pl
 • koordynacja aktualizacji oferty przedmiotowej i katalogów ECTS w języku angielskim oraz rozliczeń z tytułu prowadzenia zajęć w języku angielskim; bwm@pans.nysa.pl
 • wsparcie obsługi administracyjnej rekrutacji cudzoziemców w pełnym cyklu kształcenia w zakresie informacyjnym i promocyjnym ico@pans.nysa.pl
 • obsługa zamówień publicznych i zapytań ofertowych w zakresie zamawianych usług i produktów w ramach DKZ; bwm@pans.nysa.pl
 • Promocja Programu Erasmus + w Uczelni oraz PANS w Nysie za granicą
 • Realizacja innych działań i projektów w ramach działu