Biuro Współpracy Międzynarodowej

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Kierownik:
mgr Anna Opałka

tel. +48 774091686
anna.opalka@pans.nysa.pl, international@pans.nysa.pl
Uczelniany Koordynator Programu ERASMUS+
Koordynator Filii IEEF przy PANS w Nysie
ieef@pans.nysa.pl

 • koordynacja pracy Biura Współpracy Międzynarodowej, Biura Praktyk i Karier Zawodowych oraz filii IEEF (Indo European Educational Foundation)
 • koordynacja zawierania nowych umów o współpracy zagranicznej i prowadzenie korespondencji z partnerami zagranicznymi 
 • kwestie formalne i regulaminowe dotyczące realizowanych programów i projektów (wnioskowanie, finanse, raporty i rozliczenia, kontrola systemowa)
 • obsługa aktualnie obowiązujących elektronicznych systemów komisji europejskich w zakresie wnioskowania, rozliczeń i raportowania
 • kontrola zleceń i rozliczeń finansowych w ramach realizowanych projektów i programów
 • współpraca z Kwesturą PANS w Nysie, NA FRSE i innymi instytucjami zewnętrznymi
 • planowanie, monitoring i koordynacja działań związanych z internacjonalizacją uczelni 
 • przyjmowanie odwołań od decyzji administracyjnych w ramach Działu oraz Programu Erasmus+
 • współpraca z kierunkowymi koordynatorami współpracy międzynarodowej w zakresie promocji i umiędzynarodowienia
 • monitoring i koordynacja wszelkich działań w ramach programu Erasmus+ oraz innych programów i projektów międzynarodowych

mgr Dagmara Bojda
tel. +48 774091687
bwm@pans.nysa.pl 

 • obsługa wykładowców i innych pracowników wyjeżdżających (OUTGOINGS) i przyjeżdżających (INCOMINGS) w ramach Programu Erasmus+ (KA-103 i KA-107)
 • obsługa studentów przyjeżdżających na studia i praktyki Program Erasmus+ (KA-103 i KA-107) i w ramach innych Programów
 • obsługa aktualnie obowiązujących elektronicznych systemów Komisji Europejskich w zakresie rejestracji i rozliczenia mobilności pracowników i studentów
 • obsługa i bieżąca aktualizacja polsko i anglojęzycznych stron www i FB BWM
 • promocja Programu Erasmus + w Uczelni oraz PANS w Nysie na zewnątrz
 • realizacja innych działań i projektów w ramach działu

mgr Elżbieta Boruch
tel. +48 774091687
bwm@pans.nysa.pl

 • obsługa studentów wyjeżdżających (OUTGOINGS) na studia i praktyki Program Erasmus+ (KA-103 i KA-107) i innych Programów
 • wsparcie współpracy Uczelni z REPUBLIKĄ CZESKĄ (promocja, rekrutacja, immatrykulacja, współpraca instytucjonalana, projekty)
 • organizacja cyklicznych  kursów językowych dla studentów PANS w Nysie oraz kursów języka polskiego dla obcokrajowców 
 • obsługa i bieżąca aktualizacja polskojęzycznych stron www i FB BWM
 • promocja Programu Erasmus + w Uczelni oraz PANS w Nysie na zewnątrz
 • realizacja innych działań i projektów w ramach działu

mgr Ewelina Hajduk
tel. +48 774091687
bwm@pans.nysa.pl

 • obsługa studentów przyjeżdżających i wyjeżdżających na studia i praktyki Program Erasmus+ (KA-103 i KA-107) i w ramach innych Programów w zakresie dokumentacji i formalności
 • koordynacja aktualizacji oferty przedmiotowej w języku angielskim oraz wsparcie procesu uznawalności akademickiej studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających 
 • w ramach programu ERASMUS+ (KA-103 i KA-107) 
 • wsparcie obsługi administracyjnej rekrutacji cudzoziemców w pełnym cyklu kształcenia w zakresie informacyjnym i promocyjnym
 • obsługa Programu POWER dla studentów ze specjalnymi potrzebami
 • obsługa zamówień publicznych i zapytań ofertowych w zakresie zamawianych usług i produktów w ramach DKZ  
 • Promocja Programu Erasmus + w Uczelni oraz PANS w Nysie za granicą
 • Realizacja innych działań i projektów w ramach działu