Samorząd Studencki

Informacja dla studentów i absolwentów

Zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2024 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie z dnia 26.03.2024 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa,
  2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych PANS w Nysie, zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2020 poz. 85), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3. dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy zarządzające systemem bibliotecznym, antyplagiatowym i wydruku ELS,
  5. każdy student posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,
  6. student ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa,
  8. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pans.nysa.pl.