Biuro Współpracy Międzynarodowej

JAK WYJECHAĆ

Aby wziąć udział w programie ERASMUS+ wystarczy posiadać status studenta Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie, mieć niewykorzystany kapitał mobilności i uzyskać zgodę na wyjazd od Kierunkowego Koordynatora Programu Erasmus+ na swoim Wydziale. Skontaktuj się z Biurem Współpracy Międzynarodowej lub Kierunkowym Koordynatorem Programu Erasmus+ i dowiedz się więcej na temat możliwości wyjazdu na studia lub praktyki zagraniczne, uczelni partnerskich, stawek dofinansowania czy innych krótkoterminowych mobilności mieszanych w ramach programu Erasmus+. 

Aby ubiegać się o wyjazd w ramach programu Erasmus+ pamiętaj o złożeniu kompletu dokumentów aplikacyjnych w ogłoszonej rekrutacji dla studentów na wyjazdy na studia KA-131 lub KA-171 lub na praktyki/staże absolwenckie KA-131. Podstawowym kryterium oceny kandydatów jest karta rekrutacyjna na której brane są pod uwagę wyniki w ocenie oraz znajomość języka obcego, ale bardzo elitarne uczelnie biorą pod uwagę również osiągnięcia naukowe lub aktywny udział w życiu uczelni (zachęcamy do współpracy z naszym biurem – zostań TUTOREM dla studentów zagranicznych).

Co to jest kapitał mobilności ?
W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i praktyki na każdym poziomie studiów (studia licencjackie, magisterskie). Kapitał mobilności to ilość miesięcy spędzonych za granicą w ramach programu Erasmus+ jest przypisany do studenta i jest obliczany osobno na każdym etapie kształcenia. Kapitał mobilności dla studenta na jednym poziomie studiów wynosi 12 miesięcy. W ramach kapitału można wyjeżdżać na studia i praktyki, nie ma ograniczenia w liczbie wyjazdów, ale łączny czas wszystkich wyjazdów nie może przekroczyć 365 dni. W przypadku studiów jednolitych magisterskich kapitał mobilności wynosi 24 miesiące.
Do całkowitej liczby miesięcy mobilności wliczane są wszystkie zrealizowane wyjazdy (zarówno na studia, jak i na praktyki, wyjazdy długoterminowe oraz krótkoterminowe) -w ramach każdego poziomu studiów – również wcześniejsze wyjazdy z programu LLP-Erasmus („Uczenie się przez całe życie”). 
Jeśli student PANS w Nysie nie wykorzysta przyznanego mu pakietu mobilności może ubiegać się o wyjazd na 2-miesięczny staż absolwencki (dłuższe pobyty możliwe w przypadku wolnych środków). Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów (dnia obrony pracy dyplomowej), a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na poziomie studiów pierwszego stopnia, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja na wyjazdy na staże absolwenckie odbywa się na ostatnim roku studiów.

Rodzaje wyjazdów dla studentów

  • Erasmus+ studia długoterminowe - wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni partnerskiej, wyjazd od 2-12 miesięcy
  • Erasmus + praktyki / staże absolwenckie - wyjazdy na praktykę/staż do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub organizacji, wyjazd długoterminowy od 2-12 miesięcy
  • Wyjazdy krótkoterminowe – wyjazd na zorganizowane działanie (np. Blended Intensive Program, Szkoła letnia/zimowa, szkolenie lub inna krótka mobilność naukowa) wyjazd pod nadzorem dydaktyka od 5-30 dni z obowiązkową częścią wirtualną 

Dokumenty aplikacyjne dla studentów