Biuro Współpracy Międzynarodowej

Kto może wyjechać?

W ramach programu Erasmus+ (Akcja 1: Szkolnictwo wyższe) o wyjazdy stypendialne mogą ubiegać się studenci i absolwenci PWSZ w Nysie, jak również pracownicy dydaktyczni oraz pracownicy administracji Uczelni.

Wyjazdy studentów (studia i praktyki)

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie mogą ubiegać się o wyjazdy na studia i na praktyki w innych krajach uczestniczących w programie, tj. krajach Unii Europejskie, EOG, Turcji i byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedońskiej (Fyrom). Na poziomie studiów licencjackich / inżynierskich można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów (studia i praktyki) trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące.. Do całkowitej liczby miesięcy są jednak wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus („Uczenie się przez całe życie”).

Wyjazdy absolwentów na praktyki/staże

Nowością w programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na dwumiesięczną zagraniczną praktykę lub staż (dłuższe pobyty możliwe w przypadku wolnych środków). Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów (dnia obrony pracy dyplomowej), a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na poziomie studiów pierwszego stopnia, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja na wyjazdy absolwenckie odbywa się na ostatnim roku studiów.

Wyjazdy nauczycieli akademickich z wykładami

Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi ich Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa posiada podpisane umowy międzyinstytucjonalne – umowy bilateralne w ramach programu Erasmus +. Zajęcia prowadzone przez wykładowców muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni (minimum 8 godzin).

Wyjazdy pracowników uczelni (pracownicy administracji, nauczyciele akademiccy) w celach szkoleniowych

Pracownicy administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie mogą również wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (tj. udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.).