Biuro Współpracy Międzynarodowej

OLS

Online Linguistic Support (OLS )- Test Biegłości Językowej

Test biegłości językowej OLS jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników działań mobilnościowych Erasmus+ trwających min. 2 miesiące (studia/praktyki/staże absolwencki), którzy wybrali jeden z następujących języków, jako główny język nauki, pracy lub wolontariatu: niemiecki, angielski, hiszpański, francuski, włoski lub niderlandzki.
Uczestnicy mobilności w programie Erasmus+ muszą podejść do testu dwukrotnie: przed rozpoczęciem oraz pod koniec okresu trwania mobilności, w celu sprawdzenia postępów, jakie poczynili w zakresie znajomości języka mobilności.
Test online ocenia ich umiejętności językowe - słuchanie, czytanie i pisanie - zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) (CEFR).

Z jakich etapów składa się test?

Uczestnicy muszą wypełnić pierwszy test biegłości językowej przed wyjazdem na program mobilności, aby poddać ocenie swoje kompetencje językowe. Dla studentów podejście do testu biegłości językowej OLS przed wyjazdem stanowi warunek wstępny do wzięcia udziału w mobilności w programie Erasmus+, z wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych. Wyniki testu nie będą miały wpływu na udział w programie mobilności, mogą być jednak użyte przez instytucje wysyłające/organizacje koordynujące w celu identyfikacji uczestników, którzy najbardziej potrzebują wsparcia językowego.

W oparciu o poziom biegłości językowej, uczestnicy mogą uzyskać dostęp do platformy nauczania OLS i wziąć udział w kursie językowym przed rozpoczęciem lub podczas okresu trwania mobilności. Kwestia ta powinna zostać uzgodniona pomiędzy uczestnikiem a instytucją/organizacją odpowiedzialną za jego selekcję.
Pod koniec okresu trwania mobilności uczestnicy zostaną poproszeni o wypełnienie drugiego testu w celu ocenienia postępu, jaki poczynili.

Gdzie trafiają wyniki testu?

Wyniki testów otrzymają wyłącznie uczestnicy oraz instytucje/organizacje odpowiedzialne za ich selekcję.
Wyniki studentów nie będą przekazywane organizacji/instytucji przyjmującej.