European Credit Transfer System

Psychofizyczne kształtowanie człowieka

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE
PAKIET INFORMACYJNY ECTS 2018/2019

Instytut Nauk o Zdrowiu
Kierunek: PSYCHOFIZYCZNE KSZTAŁTOWANIE CZŁOWIEKA

Specjalności:

Trener osobisty
Rekreacja psychoruchowa

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, PROFIL PRAKTYCZNY

1. Przyznawane kwalifikacje (tytuły zawodowe)

Wyższe studia zawodowe na kierunku PSYCHOFIZYCZNE KSZTAŁTOWANIE CZŁOWIEKA trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

2. Warunki przyjęcia do danego programu studiów

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw

3. Cele akademickie/zawodowe programu studiów

Trener osobisty i rekreacja psychoruchowa to specjalności na kierunku psychofizyczne kształtowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, którego program kształcenia jest bardzo bogaty i związany z trzema obszarami: psychologią, żywieniem i sportem. Takie nowatorskie zestawienie przedmiotów sprawia że specjalność trener osobisty, który kończy się dyplomem licencjata, staje się bardzo atrakcyjny, jak również daje możliwość dalszej nauki na studiach magisterskich na każdej uczelni Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce. Ogłoszony przez Rektora PWSZ w Nysie program 5 dodatkowych Kompetencji dofinansowuje studentom udział w obozach instruktorskich, certyfikowanych kursach specjalistycznych i innych formach szkolenia wybranych przez studentów. Ponadto program ERASMUS + daje możliwości wyjazdu na studia na zagraniczną uczelnię partnerską oraz odbycie zagranicznych praktyk.Będąc na naszych studiach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz.

4. Dalsze możliwości kształcenia

Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia na studiach magisterskich uczelni akademickich (AWF, inne uczelnie ze specjalnościami wychowania fizycznego) w całym kraju.

5. Opis zakładanych efektów kształcenia

Uchwała Nr 86/2016/2017 (pobierz.pdf)

6. Diagramy semestralne/roczne dla programu

Rok Akademicki 2018-2019

Rok Akademicki 2017-2018

Rok Akademicki 2016-2017

7. Zasady oceniania i egzaminowania

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej ze wszystkich przedmiotów przewidywanych w planie studiów bądź zatwierdzonych jako obligatoryjne, w tym także praktyki zawodowej w terminie określonym trybem zaliczenia semestru.
Oceny stosowane w PWSZ w Nysie: bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0).
Podstawą do zaliczenia zajęć jest aktywność studenta na zajęciach i pozytywne wyniki kontroli wiadomości jak również wszystkich działań podlegających ocenie.
Zaliczenie przedmiotu prowadzonego wyłącznie w formie wykładu a niekończącego się egzaminem następuje poprzez zdanie kolokwium/testu końcowego. Brak zaliczenia ćwiczeń, zajęć projektowych i laboratoryjnych, lektoratów i seminariów uniemożliwia przystąpienie do egzaminu z danych przedmiotów.

8. Formuła egzaminu końcowego

Aby uzyskać tytuł licencjata studenci są zobowiązani zaliczyć przewidziane programem studiów przedmioty w formie zaliczenia lub egzaminu na ocenę oraz złożyć końcowy egzamin licencjacki, który jest egzaminem ustnym i obejmuje treści pytań z zakresu wiedzy z przedmiotów nauczanych na studiach.

I.Harmonogram realizacji egzaminu teoretycznego i praktycznego

 1. Egzamin dyplomowy powinien być przeprowadzony zgodnie z Regulaminem Studiów w Nysie Rozdz. 9 § 45-49 oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Dyrektor instytutu ustala listę przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych wytypowanych do egzaminu dyplomowego oraz zatwierdza listę pytań egzaminacyjnych z tych przedmiotów.
 3. Pytania egzaminacyjne wytypowane do egzaminu dyplomowego powinny być podane do wiadomości dyplomantów przed rozpoczęciem ostatniego semestru studiów.
 4. Prawo ubiegania się o dyplom licencjata i prawo do przystąpienia do egzaminu ma Student, który uzyskał pozytywne zaliczenia ze wszystkich przedmiotów.
 5. Dyrektor instytutu wyznacza termin oraz komisję egzaminacyjną w składzie:
  Przewodniczący komisji i trzech członków. Członkowie komisji reprezentują obszary:
  psychologii, żywienia oraz kultury fizycznej.
 6. Student losuje trzy pytania kierunkowe i trzy specjalnościowe w części teoretycznej egzaminu.
 7. Odpowiedź na każde pytanie oceniana jest w skali:
 8. bardzo dobry (5,0)
  b)plus dobry (4,5)
  c)dobry(4,0)
  d)plus dostateczny (3,5)
  e)dostateczny (3,0)
  f)niedostateczny (2,0)

 

II. Przebieg egzaminu

Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części:
a)TEORETYCZNEJ ustnej odpowiedzi na wylosowane pytania.
b)PRAKTYCZNEJ student losuje problem do rozwiązania.
Zadaniem egzaminowanego jest przedstawić Komisji w formie ustnej lub/i fizycznej (pokaz/prezentacja ćwiczeń) rozwiązanie problemu. c)Uzyskanie więcej niż jednej oceny niedostatecznej powoduje niezaliczenie części teoretycznej, a tym samym brak możliwości przystąpienia do części praktycznej egzaminu dyplomowego.
d)Po zakończeniu egzaminu dyplomowego komisja ustala ocenę końcową, opierając się na wytycznych § 46 Regulaminu Studiów PWSZ w Nysie. Warunkiem zdania egzaminu dyplomowego jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu części egzaminu.

 

III. Wymagania merytoryczne

Odpowiedzi egzaminowanego powinny mieć charakter:
a)diagnozy i oceny problemów,
b)identyfikacji i analizowania obserwowanych problemów,
c)wyciągania właściwych wniosków,
d)czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej do logicznego toku wywodów,
e)posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem.

 

9. Dane Instytutowego Koordynatora ECTS

Wydziałowy/ Kierunkowy Koordynator ECTS
Kierunkowy Koordynator ECTS
Instytut Nauk o Zdrowiu
mgr Łukasz Kabelis-Szostakowski
lukasz.kabelis-szostakowski@pans.nysa.pl

10. PRAKTYKA ZAWODOWA - PSYCHOFIZYCZNE KSZTAŁTOWANIE CZŁOWIEKA

Praktyka zawodowa stanowi uzupełnienie wiedzy teoretycznej i doskonalenie umiejętności zdobywanych podczas zajęć. Pozwala na racjonalne spojrzenie w stronę potrzeb klienta na dynamiczne rozwijającym się rynku fitness w Polsce i Europie. Dzięki zdobytej wiedzy absolwenci będą potrafili w sposób praktyczny prowadzić zajęcia z zakresu aktywności fizycznej oraz planować proces treningowy poprzedzany właściwą dietą.
Studenci kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka odbywają praktykę w klubach sportowych, klubach fitness, ośrodkach sportowych i innych w kraju jak i poza jego granicami. Praktyki w wymiarze minimum 260 godzin odbywają się po drugim i czwartym semestrze.