European Credit Transfer System

Filologia angielska

PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W NYSIE
PAKIET INFORMACYJNY ECTS DLA KIERUNKU FILOLOGIA

1. Przyznawane kwalifikacje (tytuły zawodowe)

Wyższe studia zawodowe na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja tłumaczeniowa w zakresie języka trwają trzy lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwent posiada ogólne wykształcenie w zakresie filologii angielskiej, w zakresie specjalizacji tłumaczeniowej w angielskim języku biznesu, umożliwiające mu kontynuację edukacji na poziomie magisterskim na studiach w zakresie lingwistyki stosowanej lub filologii ze specjalnością translatoryczną lub w zakresie języka biznesu, jak również przygotowanie zawodowe do wykonywania zawodu tłumacza.

Wyższe studia zawodowe na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja nauczycielska trwają trzy lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata filologii angielskiej. Program studiów obejmuje, obok przedmiotów kierunkowych, blok przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych i dydaktycznych, które przygotowują studenta do pracy w charakterze nauczyciela języka angielskiego. Absolwent tej specjalności posiada ogólne wykształcenie w zakresie filologii angielskiej umożliwiające kontynuowanie nauki na poziomie magisterskim. Na potrzeby organizacji procesu edukacyjnego w szkole, program studiów obejmuje blok przedmiotów tłumaczeniowych, w tym tłumaczenia pisemne i ustne, które będą również pomocne w wykonywaniu dodatkowo pracy tłumacza języka angielskiego.

2. WARUNKI PRZYJĘCIA DO DANEGO PROGRAMU STUDIÓW DLA OBYDWU SPECJALIZACJI

Kandydaci, którzy zdawali nową maturę z języka angielskiego są kwalifikowani w trybie konkursu świadectw (nie zdają egzaminu wstępnego).

3. Cele akademickie/zawodowe programu studiów

Specjalność filologia angielska, specjalizacja tłumaczeniowa w zakresie języka biznesu

Celem programu studiów dla filologii ze specjalnością język biznesu jest ogólne przygotowanie filologiczne realizowane poprzez przedmioty językoznawcze, kulturoznawcze, specjalistyczne w zakresie leksyki i terminologii ekonomicznej i prawniczej oraz przedmioty stanowiące prolegomenę nauk ekonomicznych i prawnych, a także mające na celu przygotować przyszłych absolwentów do ewentualnego podjęcia studiów magisterskich na kierunku filologia ze specjalnością język biznesu lub specjalnością translatoryczną. Duża ilość ćwiczeń z zakresu praktycznej znajomości języka angielskiego ma na celu nie tylko przekazanie przyszłym absolwentom biegłej znajomości języka, lecz także kompetencji kulturowej i specjalistycznej w zakresie gospodarki, handlu i zarządzania podmiotami gospodarczymi. Przedmioty lingwistyczne, specjalistyczne i ekonomiczne oraz praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach przygotowują do zawodu specjalisty w zakresie zarządzania międzynarodowego, eksportu oraz podstaw tłumaczenia w biznesie. Różnorakie ćwiczenia tłumaczeniowe i praktyki specjalistyczne przygotowują w sposób celowy do pracy w charakterze specjalisty w zakresie komunikacji lingwistycznej w biznesie oraz tłumacza.

Specjalność filologia angielska, specjalizacja nauczycielska

Jednym z istotnych celów kształcenia jest ogólne przygotowanie filologiczne, które realizowane jest poprzez przedmioty o charakterze językoznawczym i kulturoznawczym. Kończąc kierunek filologii student zdobywa zaawansowaną wiedzę w zakresie języka angielskiego i praktyczne kompetencje językowe w mowie i w piśmie na poziomie zaawansowanym. Ponadto zna on drugi język obcy na poziomie B2 jak również ma możliwość nauki wybranego trzeciego języka obcego podczas studiów.
Absolwent potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym określonym jako C1 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Będzie umiał przeprowadzić analizę i interpretację tekstów ogólnych jak i specjalistycznych i użytkowych. Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej przygotowywani są do podjęcia pracy w szkołach i przedszkolach zgodnie ze standardami kształcenia opracowanymi przez MNiSW. Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji procesu dydaktycznego, będzie samodzielnie dobierał strategie w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz będzie dysponował wiedzą pozwalającą na zrozumienie procesów rozwoju i wychowania człowieka. Dzięki licznym programom praktyk zawodowych realizowanych przez uczelnię w kraju i zagranicą absolwent przygotowany jest do prowadzenia międzynarodowej szkolnej wymiany uczniowskiej i zajęć w grupach interkulturowych.

4. DALSZE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA

Specjalność filologia angielska, specjalizacja tłumaczeniowa w zakresie języka biznesu.

Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia na studiach magisterskich uczelni akademickich w kraju na kierunku filologia ze specjalnościami: język biznesu, lingwistyka stosowana, translatoryka oraz w licznych zagranicznych uczelniach akademickich na studiach magisterskich w zakresie angielskiego języka biznesu lub translatoryki (np. w krajach europejskich można ubiegać się o tytuł tłumacza dyplomowanego).

Specjalność filologia angielska, specjalizacja nauczycielska.

Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia na studiach magisterskich uczelni akademickich w kraju na kierunku filologia angielska i lingwistyka stosowana oraz w zagranicznych uczelniach akademickich na studiach magisterskich filologii angielskiej, a także na kierunku pedagogicznym z językiem angielskim jako językiem obcym.

5. DIAGRAMY SEMESTRALNE/ROCZNE DLA PROGRAMU

Diagramy ECTS dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023

  • kierunek filologia w zakresie filologii angielskiej, tłumacz języka angielskiego w biznesie (pobierz.pdf)
  • kierunek filologia w zakresie filologii angielskiej, specjalizacja nauczycielska (pobierz.pdf

6. FORMUŁA EGZAMINU KOŃCOWEGO (JEŚLI JEST W PROGRAMIE) DLA OBYDWU SPECJALIZACJI

Aby uzyskać tytuł licencjata studenci są zobowiązani zaliczyć wszystkie przewidziane programem studiów przedmioty w formie zaliczenia lub egzaminu na ocenę, przedłożyć pracę dyplomową napisaną pod kierunkiem promotora, która jest recenzowana, a także złożyć końcowy egzamin licencjacki, który jest egzaminem ustnym. Egzamin ten obejmuje oprócz treści z dziedziny związanej z tematem pracy dyplomowej obronę pracy dyplomowej.

7. ZASADY/METODY OCENIANIA I EGZAMINOWANIA DLA OBYDWU SPECJALIZACJI

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej ze wszystkich przedmiotów przewidywanych w planie studiów bądź wybranych jako obligatoryjne, w tym także praktyki zawodowej w terminie określonym trybem zaliczenia semestru. Oceny stosowane w PWSZ w Nysie: bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0). Podstawą do zaliczenia zajęć jest aktywność studenta na zajęciach i pozytywne wyniki kontroli wiadomości jak również wszystkich działań podlegających ocenie. Zaliczenie przedmiotu prowadzonego wyłącznie w formie wykładu a niekończącego się egzaminem następuje poprzez zdanie kolokwium/testu końcowego. Brak zaliczenia ćwiczeń, zajęć projektowych i laboratoryjnych, lektoratów i seminariów uniemożliwia przystąpienie do egzaminu z danych przedmiotów.

8. Dane Instytutowego Koordynatora ECTS

Specjalność filologia angielska, specjalizacja tłumaczeniowa w zakresie języka biznesu:
dr Iwona Sikora

iwona.sikora@pans.nysa.pl

Specjalność filologia angielska, specjalizacja nauczycielska:
dr Agnieszka Kaczmarek

agnieszka.kaczmarek.@pans.nysa.pl

9. Praktyka zawodowa

Specjalność filologia angielska, specjalizacja tłumaczeniowa w zakresie języka biznesu.

Praktyka specjalistyczna i tłumaczeniowa - praktyka odbywa się we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych prowadzących międzynarodowe kontakty handlowe - małych i średnich przedsiębiorstwach, spółkach prawa handlowego, zakładach produkcyjnych i usługowych, biurach podróży, firmach zagranicznych oraz instytucjach związanych z handlem zagranicznym, ale także instytucjach administracji samorządu terytorialnego, biurach tłumaczeń. W pierwszej fazie studenci poznają specyfikę funkcjonowania firm i przedsiębiorstw, zajmują się zadaniami, w których mogą wykorzystać znajomość języka, takimi jak prowadzenie rozmów telefonicznych, pozyskiwanie informacji z prasy, Internetu i innych mediów, formułowanie pism i ofert. W dalszej części praktyki studenci wykorzystują umiejętności zdobyte w ramach ćwiczeń tłumaczeniowych tłumacząc pisemnie i konsekutywnie, o ile to możliwe, również symultanicznie.

Specjalność filologia angielska, specjalizacja nauczycielska.

Praktyka pedagogiczna - praktyka ta jest dla przyszłych nauczycieli nieodzownym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej. Praktyki odbywają się w szkołach podstawowych i przedszkolach. W jej skład wchodzi obserwacja i samodzielne prowadzenie zajęć. Oprócz zajęć w ramach nauki języka angielskiego, studenci poznają inne ważne elementy związane z funkcjonowaniem szkoły tzn. uczestniczą w konferencjach, spotkaniach z rodzicami, lekcjach wychowawczych, itp. Student sporządza konspekty prowadzonych zajęć oraz realizuje zadania konsultując je z nauczycielem w szkole oraz opiekunem praktyki wyznaczonym z ramienia uczelni.

10. Katalog przedmiotów

Specjalność filologia angielska, specjalizacja tłumaczeniowa w zakresie języka biznesu.

Specjalność filologia angielska, specjalizacja nauczycielska.

11. Programy kształcenia:

  • Plan studiów licencjackich stacjonarnych, kierunek filologia w zakresie filologii angielskiej, tłumacz języka angielskiego w biznesie (pobierz .pdf)
  • Plan studiów licencjackich stacjonarnych, kierunek filologia, specjalność: filologia angielska / nauczyciel języka angielskiego (pobierz .pdf)