European Credit Transfer System

Proces Boloński - informacje ogólne

Proces boloński został zapoczątkowany 19 czerwca 1999 roku, kiedy to ministrowie odpowiedzialni za szkolnictwo wyższe z 29 krajów Europy, podpisując Deklarację Bolońską, zobowiązali się do utworzenia do 2010 roku wspólnego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area). Głównym celem przyświecającym sygnatariuszom Deklaracji było zintensyfikowanie europejskiej mobilności absolwentów szkół wyższych oraz poprawienie szans na zatrudnienie obywateli Europy na światowym rynku pracy, co przekładać się będzie na zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności europejskich systemów szkolnictwa wyższego.

Postanowienia przyjęte przez ministrów edukacji uruchomiły proces zmian strukturalnych, programowych i organizacyjnych w systemach szkolnictwa wyższego państw - sygnatariuszy, który został nazwany Procesem Bolońskim. Proces ten jest zbieżny z procesami UE zmierzającymi do wzmocnienia europejskiej współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Rozwinęły i określiły to decyzje podjęte na szczytach Rady Europejskiej w Lizbonie (2000), Sztokholmie (2001) i Barcelonie (2002), jak również na kolejnych spotkaniach Rady UE ds. Edukacji. W ciągu czterech lat od podpisania Deklaracji Bolońskiej liczba krajów uczestniczących w Procesie Bolońskim wzrosła z 29 do 40.

Proces Boloński łączy się z także z procesem tworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area) i jest integralną częścią zmian mających doprowadzić do realizacji stworzonej przez władze Unii Europejskiej wizji Europy Wiedzy ( Europe of Knowledge) a w chwili obecnej w jego realizację zaangażowanych jest już ponad 40 państw.

Najnowsze plany dotyczące realizacji procesu bolońskiego zostały przedstawione w czasie ostatniego spotkania ministrów edukacji z krajów zaangażowanych w jego realizację w maju 2005 w Bergen. Więcej na ich temat można znaleźć na:

www.bologna-bergen2005.no

Więcej informacji: