European Credit Transfer System

Finanse i rachunkowość (studia magisterskie)

PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W NYSIE

Wydział Nauk Ekonomicznych
Kierunek: Finanse i rachunkowość, studia II stopnia, profil praktyczny

PAKIET INFORMACYJNY ECTS 2024/2025

1. PRZYZNAWANE KWALIFIKACJE (TYTUŁY ZAWODOWE)

Studia II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

2. WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia przyjmowani są na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, przede wszystkim z zakresu nauk ekonomicznych lub zarządzania. Absolwenci innych kierunków studiów także mogą realizować dalszy tok edukacji na kierunku finanse i rachunkowość, ale powinni mieć świadomość samo dokształcenia się w niektórych obszarach wiedzy ekonomicznej.

3. CELE AKADEMICKIE/ZAWODOWE PROGRAMU STUDIÓW

Proces kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość jest nastawiony na to, co najbardziej cenią sobie pracodawcy: umiejętność samodzielnej pracy i podejście analityczne do stawianych przed pracownikami kadry finansowej i zarządzającej zadań. Temu efektowi sprzyjają nowoczesne laboratoria Wydziału Nauk Ekonomicznych, duża liczba zajęć praktycznych i wysoki poziom nowoczesnego kształcenia informatycznego studentów.

Praktyczny profil studiów przygotowuje absolwentów do podejmowania decyzji o charakterze finansowym, a także prowadzenia działalności doradczej. Ze względu na turbulentne warunki funkcjonowania współczesnych organizacji od absolwentów oczekiwana jest umiejętność dokładnego analizowania zjawisk ekonomicznych, szczególnie w zakresie finansów i ich wpływu na funkcjonowanie organizacji, a także wyjaśniania przyczyn i dynamiki zjawisk finansowych w organizacji i jej otoczeniu. Absolwent powinien rozumieć i szeroko analizować występowanie zjawiska ryzyka na rynku finansowym i globalnym oraz umieć nim zarządzać wykorzystując odpowiednie metody. 

Uwzględniając postęp technologiczny, oczywistą wydaje się być konieczność wyposażenia absolwentów w wiedzę oraz umiejętność posługiwania się nowoczesnymi systemami informatycznymi w zarządzaniu organizacją. Z kolei postępujące procesy globalizacji i funkcjonowanie współczesnych organizacji na rynku międzynarodowym wymuszają rozwój kompetencji językowych z naciskiem na posługiwanie się językiem specjalistycznym, ale również znajomość i stosowanie się do zasad etykiety biznesowej różnych kultur społecznych.

Mając na uwadze dynamikę zmian warunków funkcjonowania współczesnych organizacji, w tym zmian w zakresie prawa, jak i rozwoju wykorzystywanych metod i narzędzi, absolwent powinien być możliwie najlepiej przygotowany do pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych, co wymaga świadomości konieczności ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. 

Kształcenie na kierunku finanse i rachunkowość umożliwia studentom zdobycie wysokich kompetencji zawodowych, ukształtowanie profesjonalnych umiejętności praktycznych, co stanowi podstawę do zatrudniania absolwentów na rynku lokalnym, jak również ogólnokrajowym.

4. DIAGRAMY SEMESTRALNE/ROCZNE DLA PROGRAMU

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

5. FORMUŁA EGZAMINU KOŃCOWEGO

Aby uzyskać tytuł magistra studenci są zobowiązani zaliczyć przewidziane programem studiów przedmioty oraz przedłożyć pracę dyplomową napisaną pod kierunkiem promotora, która jest recenzowana, a także złożyć końcowy egzamin. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
W jego ramach student referuje główne tezy pracy magisterskiej oraz odpowiada na pytania związane z pracą oraz z całościową wiedzą nabytą w czasie studiów. 

6. DANE WYDZIAŁOWEGO KOORDYNATORA ECTS

Wydziałowy / Kierunkowy Koordynator ECTS
dr Joanna Szczepańska
joanna.szczepanska@pans.nysa.pl

7. PRAKTYKA ZAWODOWA

Praktyki studenckie, przewidziane w programie studiów II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość, pełnią ważną funkcję w procesie przygotowania zawodowego absolwentów przyczyniając się do rozwijania aktywności i przedsiębiorczości studentów. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Mogą być organizowane w kraju i za granicą. Istnieje możliwość realizowania praktyk w kilku przedsiębiorstwach/instytucjach. Łączna liczba tygodni realizowanych praktyk wynosi 12.

8. KATALOGI I OPISY PRZEDMIOTÓW:

KATALOG PRZEDMIOTÓW (WSZYSTKIE SEMESTRY)

9. PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA