European Credit Transfer System

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W NYSIE
PAKIET INFORMACYJNY ECTS 2022/2023

WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

1. Przyznawane kwalifikacje (tytuły zawodowe)

Wyższe studia zawodowe na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

2. Warunki przyjęcia do danego programu studiów

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw.

Informacje szczegółowe

3. Cele akademickie/zawodowe programu studiów

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne łączy w sobie cechy i wymagania stawiane współczesnym absolwentom studiów licencjackich, którzy powinni posiadać podstawową wiedzę z dziedziny prawa, ekonomi, organizacji i zarządzania, finansów, technik informatycznych z szeroką wiedzą z zakresu funkcjonowania administracji publicznej (rządowej i samorządowej) w Polsce w obszarze wykonywania zadań publicznych w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego. Kierunek ten można uważać za interdyscyplinarny z punktu widzenia zarządzania bezpieczeństwem we współczesnych organizacjach publicznych i niepublicznych. Absolwent kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne będzie specjalistą z zakresu zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym na różnych szczeblach administracji publicznej oraz zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym przedsiębiorstwa.

4. Dalsze możliwości kształcenia

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w PWSZ w Nysie odpowiada programom studiów
I stopnia realizowanym na uczelniach humanistycznych na kierunkach politologicznych i ekonomicznych oraz uczelniach politechnicznych na kierunkach informatycznych, organizacja i zarządzanie. Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia ma studiach magisterskich uczelni akademickich na kierunkach politologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, finanse i rachunkowość. Różnice programowe w tym zakresie są nieznaczne, a programy spójne.

5. Diagramy semestralne/roczne dla programu

 • II ROK
 • studia stacjonarne 2017-2020 - Bezpieczeństwo ekonomiczne (pobierz .pdf)
 • studia stacjonarne 2017-2020 - Bezpieczeństwo systemów informatycznych (pobierz .pdf)
 • studia stacjonarne 2017-2020 - Kryminologia i kryminalistyka (pobierz .pdf)
 • studia stacjonarne 2017-2020 - Penitencjarystyka (pobierz .pdf)
 • studia stacjonarne 2017-2020 - Zarządzanie systemami bezpieczeństwa (pobierz .pdf)
 • studia niestacjonarne 2017-2020 - Bezpieczeństwo ekonomiczne (pobierz .pdf)
 • studia niestacjonarne 2017-2020 - Bezpieczeństwo systemów informatycznych (pobierz .pdf)
 • studia niestacjonarne 2017-2020 - Kryminologia i kryminalistyka (pobierz.pdf)
 • studia niestacjonarne 2017-2020 - Penitencjarystyka (pobierz.pdf)
 • studia niestacjonarne 2017-2020 - Zarządzanie systemami bezpieczeństwa (pobierz .pdf)
 • III ROK
 • studia stacjonarne 2017-2020 - Bezpieczeństwo ekonomiczne (pobierz .pdf)
 • studia stacjonarne 2017-2020 - Bezpieczeństwo systemów informatycznych (pobierz .pdf)
 • studia stacjonarne 2017-2020 - Kryminologia i kryminalistyka (pobierz .pdf)
 • studia stacjonarne 2017-2020 - Penitencjarystyka (pobierz .pdf)
 • studia stacjonarne 2017-2020 - Zarządzanie systemami bezpieczeństwa (pobierz .pdf)
 • studia niestacjonarne 2017-2020 - Bezpieczeństwo ekonomiczne (pobierz .pdf)
 • studia niestacjonarne 2017-2020 - Bezpieczeństwo systemów informatycznych (pobierz .pdf)
 • studia niestacjonarne 2017-2020 - Kryminologia i kryminalistyka (pobierz.pdf)
 • studia niestacjonarne 2017-2020 - Penitencjarystyka (pobierz.pdf)
 • studia niestacjonarne 2017-2020 - Zarządzanie systemami bezpieczeństwa (pobierz .pdf)
 • STUDIA II STOPNIA
 • studia stacjonarne 2018-2019 - Służby i formacje ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego (pobierz .pdf)
 • studia stacjonarne 2018-2019 - Bezpieczeństwo społeczności lokalnych (pobierz .pdf)
 • studia niestacjonarne 2018-2019 - Służby i formacje ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego (pobierz .pdf)
 • studia niestacjonarne 2018-2019 - Bezpieczeństwo społeczności lokalnych (pobierz .pdf)

6. Formuła egzaminu końcowego

Aby uzyskać tytuł licencjata studenci są zobowiązani zaliczyć przewidziane programem studiów przedmioty w formie zaliczenia lub egzaminu na ocenę oraz przedłożyć pracę dyplomową napisaną pod kierunkiem promotora, która jest recenzowana, a także złożyć końcowy egzamin licencjacki, który jest egzaminem ustnym i obejmuje oprócz treści z dziedziny związanej z tematem pracy dyplomowej obronę pracy dyplomowej.

7. Zasady/metody oceniania i egzaminowania

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej ze wszystkich przedmiotów przewidywanych w planie studiów bądź wybranych jako obligatoryjne, w tym także praktyki zawodowej oraz złożenie indeksu i karty zaliczeń w dziekanacie w terminie określonym trybem zaliczenia semestru. O ceny stosowane w PWSZ w Nysie : bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0). Podstawą do zaliczenia zajęć jest aktywność studenta na zajęciach i pozytywne wyniki kontroli wiadomości jak również wszystkich działań podlegających ocenie. Zaliczenie przedmiotu prowadzonego wyłącznie w formie wykładu
a niekończącego się egzaminem następuje poprzez zdanie kolokwium/testu końcowego. Brak zaliczenia ćwiczeń, zajęć projektowych i laboratoryjnych, lektoratów i seminariów uniemożliwia przystąpienie do egzaminu z danych przedmiotów.

Informacje szczegółowe

8. Dane Instytutowego Koordynatora ECTS

Kierunkowy Koordynator ECTS
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego
dr Janusz Kawalec janusz1971@poczta.onet.pl

9. PRAKTYKA ZAWODOWA

Praktyka zawodowa - jest nieodzownym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej. Praktyka odbywa się głównie organach administracji rządowej i samorządowej związanych bezpośrednio lub pośrednio z realizacją zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego na administrowanym terenie. W tym szczególnie w starostwach powiatowych, urzędach miejskich, komendach policji, straży pożarnej, strażach miejskich, jednostkach wojskowych. Dopuszczalne jest również odbycie praktyki w organizacjach niepublicznych (komercyjnych) pod warunkiem jednak, że zakres ich działania związany jest pośrednio z bezpieczeństwem, np. firmy ochroniarskie, banki.

W pierwszej fazie studenci poznają specyfikę funkcjonowania danej instytucji, jej strukturę i zadania w ramach nadrzędnej jednostki organizacyjnej. W dalszej części praktyki studenci zajmują się zadaniami, w których mogą wykorzystać wiedze zdobytą na uczelni, np. aktualizacją planów reagowania kryzysowego, planów operacyjnych, planów ochrony. Praktyka zawodowa obejmuje łącznie 5 tygodni.


KATALOG PRZEDMIOTÓW (WSZYSTKIE SEMESTRY)
  Semestr 1
  Semestr 2
  Semestr 3
  Semestr 4
  Semestr 5
  Semestr 6