European Credit Transfer System

Finanse i rachunkowość (studia licencjackie)

PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W NYSIE

Wydział Nauk Ekonomicznych
Kierunek: Finanse i rachunkowość, studia I stopnia, profil praktyczny

PAKIET INFORMACYJNY ECTS 2023/2024

1. PRZYZNAWANE KWALIFIKACJE (TYTUŁY ZAWODOWE)

Wyższe studia zawodowe na kierunku finanse i rachunkowość trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

2. WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw

3. CELE AKADEMICKIE/ZAWODOWE PROGRAMU STUDIÓW

Kierunek finanse i rachunkowość łączy w sobie cechy i wymagania stawiane współczesnym absolwentom studiów licencjackich, którzy powinny posiadać podstawową wiedzę z dziedziny ekonomii, prawa, organizacji, finansów, rachunkowości i technik informatycznych z zaawansowaną wiedzą adekwatną dla specjalności ekonomicznych z zakresu zarządzania i finansów. Kierunek ten można uważać za uniwersalny z punktu widzenia prowadzenia własnego przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowego, zatrudnienia w podobnym przedsiębiorstwie regionu lub w każdej innej organizacji w dziale finansowym lub instytucji finansowej.
Absolwent kierunku finanse i rachunkowość będzie specjalistą zdolnym do podejmowania zadań i rozwiązywania problemów występujących w zarządzaniu finansami organizacji gospodarczych, jednostek budżetowych oraz instytucjach finansowych; przygotowania dokumentów (sprawozdań finansowych), dokonywania analiz i podejmowania decyzji inwestycyjnych takich jak wprowadzanie nowego produktu, usługi czy technologii, doboru źródeł finansowania i szacowania ryzyka związanego z tymi decyzjami, doboru instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem. Zdobędzie wiedzę menedżerską wspomagającą współpracę między jednostkami gospodarczymi i instytucjami finansowymi.

4. DALSZE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA

Program kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość w PANS w Nysie odpowiada programom studiów I stopnia realizowanych na uczelniach politechnicznych i uniwersytetach ekonomicznych na kierunkach finanse i rachunkowość.
Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia na studiach magisterskich uczelni akademickich na kierunku finanse i rachunkowość, zarządzanie i marketing lub poszerzanie wiedzy na magisterskich studiach o kierunkach ekonomicznych. Różnice programowe w tym zakresie nie są znaczne, a programy są spójne.

5. PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA

6. DIAGRAMY SEMESTRALNE/ROCZNE DLA PROGRAMU

Praktyczny profil kształcenia obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

SPECJALNOŚĆ: RACHUNKOWOŚĆ I KONTROLA FINANSOWA

SPECJALNOŚĆ: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

Praktyczny profil kształcenia obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022

SPECJALNOŚĆ: RACHUNKOWOŚĆ I KONTROLA FINANSOWA

SPECJALNOŚĆ: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

Praktyczny profil kształcenia obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023

SPECJALNOŚĆ: RACHUNKOWOŚĆ I KONTROLA FINANSOWA

SPECJALNOŚĆ: KADRY I PŁACE

7. FORMUŁA EGZAMINU KOŃCOWEGO

Aby uzyskać tytuł licencjata studenci są zobowiązani zaliczyć przewidziane programem studiów przedmioty w formie zaliczenia lub egzaminu na ocenę oraz przedłożyć pracę dyplomową napisaną pod kierunkiem promotora, która jest recenzowana, a także złożyć końcowy egzamin licencjacki, który jest egzaminem ustnym i obejmuje oprócz treści z dziedziny związanej z tematem pracy dyplomowej obronę pracy dyplomowej.

8. ZASADY/METODY OCENIANIA I EGZAMINOWANIA

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej ze wszystkich przedmiotów przewidywanych w planie studiów, w tym także praktyki zawodowej.
Oceny stosowane w PANS w Nysie:
bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0).
Podstawą do zaliczenia zajęć jest aktywność studenta na zajęciach i pozytywne wyniki kontroli wiadomości, jak również wszystkich działań podlegających ocenie.
Zaliczenie przedmiotu prowadzonego wyłącznie w formie wykładu, a niekończącego się egzaminem następuje poprzez zdanie kolokwium/testu końcowego. Brak zaliczenia ćwiczeń, zajęć projektowych i laboratoryjnych, lektoratów i seminariów uniemożliwia przystąpienie do egzaminu z danych przedmiotów.

9. DANE WYDZIAŁOWEGO KOORDYNATORA ECTS

Wydziałowy / Kierunkowy Koordynator ECTS
dr Joanna Szczepańska
joanna.szczepanska@pans.nysa.pl

10. PRAKTYKA ZAWODOWA

Praktyka zawodowa stanowi uzupełnienie wiedzy teoretycznej zdobywanej podczas zajęć. Pozwala na właściwe spojrzenie na dynamiczne procesy gospodarcze w sferze finansów, produkcji i usług oraz na zastosowanie zdobytej wiedzy w realiach życia gospodarczego.
Studenci kierunku finanse i rachunkowość odbywają praktykę w biurach rachunkowych, w działach księgowości, w jednostkach budżetowych, bankach i przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych.

11. KATALOGI I OPISY PRZEDMIOTÓW:

KATALOG PRZEDMIOTÓW (WSZYSTKIE SEMESTRY)
  Semestr 1
  Semestr 2
  Semestr 3
  Semestr 4
  Semestr 5
  Semestr 6