European Credit Transfer System

Jazz i muzyka estradowa

PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W NYSIE
PAKIET INFORMACYJNY ECTS 2022/2023

1. Przyznawane kwalifikacje (tytuły zawodowe)

Studia pierwszego stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowa o profilu praktycznym trwają trzy lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwent posiada ogólne wykształcenie w zakresie jazzu i muzyki estradowej umożliwiające mu kontynuację edukacji na poziomie magisterskim, jak również do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej jako solista, kompozytor i aranżer.

2. Warunki przyjęcia do danego programu studiów

Zasady przyjęć na kierunek studiów pierwszego stopnia jazz i muzyka estradowa obejmują dwustopniowy tryb kwalifikacyjny: egzamin wstępny, którego celem jest potwierdzenie przydatności kandydata do studiów na tym kierunku i konkurs świadectw. Zdanie egzaminu wstępnego jest warunkiem dopuszczenia do konkursu świadectw.

Informacje szczegółowe

3. Cele akademickie/zawodowe programu studiów

Celem programu studiów jest przygotowanie do samodzielnej pracy twórczej w dziedzinie muzyki jazzowej i estradowej. Nabyta wiedza ma na celu przygotowanie do:

 • pracy estradowej z odpowiednimi umiejętnościami wykonawczymi w zakresie instrumentalnym lub wokalnym
 • indywidualnej pracy twórczej w zakresie aranżacji i kompozycji
 • prowadzenia zespołów
 • prowadzenia zajęć dydaktycznych w placówkach kulturalno - oświatowych

4. Dalsze możliwości kształcenia

Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia na dwuletnich studiach magisterskich uczelni akademickich, na kierunku jazzu.

5. Diagramy semestralne/roczne dla programu

 • Specjalność wokalna – studia stacjonarne (pobierz .pdf)
 • Specjalność instrumentalna – studia stacjonarne (pobierz .pdf)
 • Specjalność realizacja dźwięku – studia stacjonarne (pobierz .pdf)
 • Specjalność edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej – studia stacjonarne (pobierz .pdf)

6. Formuła egzaminu końcowego

Aby uzyskać tytuł licencjata studenci są zobowiązani zaliczyć przewidziane programem studiów przedmioty w formie zaliczenia lub egzaminu na ocenę, przedłożyć pracę dyplomową napisana pod kierunkiem promotora, która jest recenzowana, a także złożyć egzamin końcowy, obejmujący:

 1. specjalność edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej - przeprowadzenie 45-minutowych zajęć oraz poprowadzenie zespołu w formie koncertu,
 2. specjalność realizacja dźwięku - nagłośnienie koncertu oraz demonstracja studyjnego projektu muzycznego,
 3. specjalność instrumentalistyka lub wokalistyka - recital,

oraz obronę pracy dyplomowej.

7. Zasady/metody oceniania i egzaminowania

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej ze wszystkich przedmiotów przewidywanych w planie studiów bądź wybranych jako obligatoryjne, w tym także praktyki zawodowej oraz złożeniem indeksu i karty zaliczeń w dziekanacie w terminie określonym trybem zaliczenia semestru. Oceny stosowane w PWSZ w Nysie: bardzo dobry (5,0), dobry plus ( 4, 5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0). Podstawą do zaliczenia zajęć jest aktywność studenta na zajęciach i pozytywne wyniki kontroli wiadomości jak również wszystkich działań podlegających ocenie.

Informacje szczegółowe

8. Dane Instytutowego Koordynatora ECTS

Jazz i muzyka estradowa
mgr Aleksandra Brzeźnicka
aleksandra.brzeznicka@pans.nysa.pl

9. Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa może odbywać się w różnego typu placówkach kultury. Praktyka zawodowa może być realizowana w następujących punktach:

 • Poznanie placówek kultury: jej struktury, organizacji pracy i społeczności w niej działającej.
 • Udział w działalności zespołów muzycznych w charakterze wykonawcy.
 • Prowadzenie prób i koncertów zespołów muzycznych.
 • Realizacja własnych projektów artystycznych.

Celem praktyki jest pogłębianie znajomości metod i form praktycznego wykorzystanie wiedzy z zakresu kierunku, poznanie zasad wykonywania pracy w instytucjach o charakterze kulturalnym i muzycznym oraz praktyczne udział w działalności zespołów muzycznych. Praktyka zawodowa obejmuje łącznie 13 tygodni.


KATALOG PRZEDMIOTÓW (WSZYSTKIE SEMESTRY)
  Semestr 1
  Semestr 2
  Semestr 3
  Semestr 4
  Semestr 5
  Semestr 6