European Credit Transfer System

Dietetyka - studia I stopnia (studia licencjackie)

PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W NYSIE
PAKIET INFORMACYJNY ECTS

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
Kierunek: DIETETYKA, studia I stopnia, profil praktyczny

1. PRZYZNAWANE KWALIFIKACJE (TYTUŁY ZAWODOWE)

Studia I stopnia na kierunku dietetyka trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata dietetyki. 

Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Po ukończeniu studiów są przygotowani do: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym, oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points HACCP), oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób, organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz prowadzenia edukacji żywieniowej. 

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering), organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych i innych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji) oraz szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli). 

Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu medycyny. Absolwenci studiów posiadają predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi zdrowymi i chorymi. Ponadto posiadają przygotowanie ogólne i zawodowe obowiązujące w opiece zdrowotnej. 

Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów II stopnia (studia magisterskie).

2. WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw. W przypadku kandydatów zdających maturę według nowych zasad do obliczeń wartości wskaźnika rankingowego bierze się wszystkie przedmioty wykazane na egzaminie maturalnym. W przypadku kandydatów zdających maturę według starych zasad do obliczeń bierze się wszystkie przedmioty wykazane na świadectwie ukończenia szkoły zaliczane na ocenę oprócz religii (etyki) i sprawowania oraz wyniki z przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości. Na tej podstawie oblicza się średnią ocenę ze wszystkich ocenionych przedmiotów wykazanych na świadectwie dojrzałości. Ocena ta jest z kolei przeliczana na punktację umiejscawiającą kandydata w tworzonym w czasie rekrutacji rankingu.
Informacje szczegółowe ( .pdf )

3. CELE AKADEMICKIE/ZAWODOWE PROGRAMU STUDIÓW

Celem kształcenia jest przygotowanie kompetentnego pracownika instytucji zajmujących się żywieniem człowieka w stanie zdrowia i choroby oraz nadzorem nad prawidłowym żywieniem (instytucje opieki zdrowotnej, struktury Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zakłady żywienia), a także pracownika podejmującego indywidualną działalność ukierunkowaną na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem, promocję zdrowego żywienia i poradnictwo w tym zakresie.

W szerszym aspekcie celem studiów jest wykształcenie dietetyka, specjalisty potrafiącego wykorzystać wiedzę o żywieniu w działaniach praktycznych oraz edukacji grupowej i indywidualnej, w zdrowiu i chorobie.

Program studiów obejmuje naukę przedmiotów teoretycznych (w tym podstaw nauk medycznych), a także zajęcia praktyczne, warsztatowe oraz cykl zajęć w zakładach opieki zdrowotnej.
Dietetyk, w oparciu o wiedzę i umiejętności nabyte podczas trzyletniego szkolenia zawodowego, będzie mógł podjąć i w pełnym zakresie wykonywać pracę:

 • w instytucjach opieki zdrowotnej, zarówno w warunkach szpitalnych jak i ambulatoryjnych,
 • w strukturach Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • w ramach indywidualnej działalności ukierunkowanej na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem, promocję zdrowego żywienia i poradnictwo,
 • w zakładach żywienia.

Poza wiedzą i umiejętnościami praktycznymi absolwent studiów I stopnia (studia licencjackie) kierunek dietetyka jest przygotowany do aktywnej i prowadzonej w oparciu o wiarygodne źródła kontynuacji doskonalenia zawodowego i samokształcenia w dziedzinie dietetyki. Absolwent kierunku dietetyka posiada wiedzę i praktyczne umiejętności w dziedzinie wpływu żywności i żywienia na stan zdrowia człowieka, w zakresie krajowych i międzynarodowych standardów żywieniowych, metod oceny potrzeb żywieniowych w stanie zdrowia i choroby, opracowania receptur dietetycznych, działalności oświatowej i promocyjnej, a także w zakresie prowadzenia i nadzorowania wszystkich elementów przygotowania żywności, stosownej dokumentacji i kontroli jakości.

Absolwent studiów I stopnia (studia licencjackie) kierunek dietetyka jest specjalistą w zakresie racjonalnego żywienia człowieka, umiejącym wskazywać zagrożenia wynikające z niewłaściwego odżywiania się oraz określać zalecenia i diety najlepiej służące utrzymaniu zdrowia.

4. DALSZE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA

Program studiów I stopnia (studia licencjackie) na kierunku dietetyka umożliwia kontynuację kształcenia na studiach II stopnia (studia magisterskie).

5. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Zakładane efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla kierunku dietetyka. (załącznik .PDF)

6. DIAGRAMY ECTS SEMESTRALNE/ROCZNE DLA PROGRAMU

Specjalność: dietetyka kliniczna

 • studia stacjonarne
  • diagram ECTS dla kierunku dietetyka - studia rozpoczęte w roku akademickim 2019/2020 i później (pobierz.pdf)
  • diagram ECTS dla kierunku dietetyka - studia rozpoczęte w roku akademickim 2018/2019 (pobierz.pdf)
  • diagram ECTS dla kierunku dietetyka - studia rozpoczęte w roku akademickim 2017/2018 (pobierz.pdf)
  • diagram ECTS dla kierunku dietetyka - studia rozpoczęte w roku akademickim 2016/2017 (pobierz.pdf)
 • studia niestacjonarne
  • diagram ECTS dla kierunku dietetyka - studia rozpoczęte w roku akademickim 2019/2020 i później (pobierz.pdf)
  • diagram ECTS dla kierunku dietetyka - studia rozpoczęte w roku akademickim 2018/2019 (pobierz.pdf)
  • diagram ECTS dla kierunku dietetyka - studia rozpoczęte w roku akademickim 2017/2018 (pobierz.pdf)
  • diagram ECTS dla kierunku dietetyka - studia rozpoczęte w roku akademickim 2016/2017 (pobierz.pdf)

Specjalność: dietetyka sportowa

 • studia stacjonarne
  • diagram ECTS dla kierunku dietetyka - studia rozpoczęte w roku akademickim 2019/2020 i później (pobierz.pdf)
  • diagram ECTS dla kierunku dietetyka - studia rozpoczęte w roku akademickim 2018/2019 (pobierz.pdf)
  • diagram ECTS dla kierunku dietetyka - studia rozpoczęte w roku akademickim 2017/2018 (pobierz.pdf)
  • diagram ECTS dla kierunku dietetyka - studia rozpoczęte w roku akademickim 2016/2017 (pobierz.pdf)
 • studia niestacjonarne
  • diagram ECTS dla kierunku dietetyka - studia rozpoczęte w roku akademickim 2019/2020 i później (pobierz.pdf)
  • diagram ECTS dla kierunku dietetyka - studia rozpoczęte w roku akademickim 2018/2019 (pobierz.pdf)
  • diagram ECTS dla kierunku dietetyka - studia rozpoczęte w roku akademickim 2017/2018 (pobierz.pdf)
  • diagram ECTS dla kierunku dietetyka - studia rozpoczęte w roku akademickim 2016/2017 (pobierz.pdf)

Specjalność: psychodietetyka

 • studia stacjonarne
  • diagram ECTS dla kierunku dietetyka - studia rozpoczęte w roku akademickim 2019/2020 i później (pobierz.pdf)
 • studia niestacjonarne
  • diagram ECTS dla kierunku dietetyka - studia rozpoczęte w roku akademickim 2019/2020 i później (pobierz.pdf)

7. FORMUŁA EGZAMINU KOŃCOWEGO

Aby uzyskać tytuł licencjata dietetyki studenci są zobowiązani zaliczyć przewidziane programem studiów przedmioty w formie zaliczenia lub egzaminu na ocenę oraz przedłożyć pracę dyplomową napisaną pod kierunkiem promotora, która jest recenzowana, a także złożyć końcowy egzamin dyplomowy. Egzamin dyplomowy składa się z obrony pacy dyplomowej oraz egzaminu, który polega na odpowiedzi na wylosowane pytania dotyczące wybranych przedmiotów kierunkowych oraz specjalnościowych. Zasady prowadzenia procesu dyplomowania zostały określone w Regulaminie dyplomowania na studiach pierwszego stopnia na kierunku dietetyka.

8. ZASADY/METODY OCENIANIA I EGZAMINOWANIA

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej ze wszystkich przedmiotów przewidywanych w planie studiów, w tym także praktyki zawodowej.
Oceny stosowane w PANS w Nysie: bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0).
Podstawą do zaliczenia zajęć jest aktywność studenta na zajęciach i pozytywne wyniki kontroli wiadomości jak również wszystkich działań podlegających ocenie. Zaliczenie przedmiotu prowadzonego wyłącznie w formie wykładu, a niekończącego się egzaminem następuje poprzez zdanie kolokwium/testu końcowego. Brak zaliczenia ćwiczeń, zajęć projektowych i laboratoryjnych, lektoratów i seminariów uniemożliwia przystąpienie do egzaminu z danych przedmiotów.

9. DANE KIERUNKOWEGO KOORDYNATORA ECTS

prof. dr hab. inż. Joanna Wyka
joanna.wyka@pans.nysa.pl

10. PRAKTYKA ZAWODOWA

Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Zgodnie z programem studiów dla kierunku dietetyka, praktyka realizowana jest w wymiarze:

 • 240 godzin (30 dni roboczych) po II semestrze – praktyka wakacyjna
 • 120 godzin (15 dni roboczych) w trakcie trwania III semestru – praktyka śródroczna
 • 280 godzin (35 dni roboczych) po IV semestrze – praktyka wakacyjna
 • 320 godzin (40 dni roboczych) w trakcie trwania VI semestru – praktyka śródroczna

Praktyki organizowane są w poradniach dietetycznych, w poradniach chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych, w szpitalu dziecięcym (oddziale szpitalnym, kuchni ogólnej i niemowlęcej, żłobku, poradni dietetycznej, magazynie żywności), w szpitalu dla dorosłych (oddziale szpitalnym, kuchni ogólnej, dziale żywienia), w poradniach psychologicznych, ośrodkach, gabinetach psychoterapii, ośrodkach terapii i leczenia zaburzeń odżywiania, zaburzeń łaknienia oraz w domu opieki społecznej. 

11. KATALOG PRZEDMIOTÓW