European Credit Transfer System

Kosmetologia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE
PAKIET INFORMACYJNY ECTS 2019/2020

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej - kierunek kosmetologia

studia stacjonarne / niestacjonarne
pierwszego stopnia
profil praktyczny

1. Przyznawane kwalifikacje (tytuły zawodowe) - KOSMETOLOGIA

Studia I stopnia na kierunku kosmetologia trwają trzy lata (6 semestrów) i kończą sie uzyskaniem tytułu Licencjonowanego Kosmetologa. Absolwent kierunku kosmetologia posiada podstawową wiedzę z zakresu m.in. medycyny, chemii, biologii, farmacji, włada językiem obcym na poziomie biegłości 2B. Ponadto dysponuje szczegółową wiedzą w zakresie receptury i technologii leków dermatologicznych i kosmetyków, marketingu i kontroli jakości środków służących pielęgnacji i upiększaniu ciała, oraz technik poprawiających funkcje i estetykę skóry. Absolwenci specjalności chemia i technologia kosmetyków operują wiedzą specjalistyczną ukierunkowaną na farmakologię i recepturę substancji chemicznych aplikowanych bezpośrednio na skórę.

2. WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA - KOSMETOLOGIA

Studenci przyjmowani są na kierunek Kosmetologia w oparciu o konkurs świadectw. W przypadku kandydatów zdających maturę według nowych zasad do obliczeń bierze się pod uwagę oceny ze wszystkich przedmiotów wykazanych na egzaminie maturalnym. W przypadku kandydatów zdających maturę według starych zasad uwzględnia się oceny ze wszystkich przedmiotów zaliczanych na ocenę na świadectwie ukończenia szkoły, oprócz religii, etyki i sprawowania, oraz wyniki z przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości.


3. Cele akademickie/zawodowe programu studiów

Celem studiów na kierunku kosmetologia jest przygotowanie absolwenta do pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług. Przygotowanie to obejmuje zarówno umiejętność planowania i przeprowadzania wszelkich zabiegów kosmetycznych i pielęgnacyjnych, profesjonalnej współpracy z lekarzem dermatologiem, a także wiedzę na temat uwarunkowań prawnych i etycznych zawodu kosmetologa.

Przygotowanie nie ogranicza się do teorii; duża liczba ćwiczeń, laboratoriów oraz praktyk zawodowych gwarantuje również nabycie wiedzy praktycznej. Zajęcia praktyczne odbywają się w czterech dziewięciostanowiskowych pracowniach wyposażonych w najnowszej generacji sprzęt i profesjonalne kosmetyki. Dzięki temu absolwent kierunku kosmetologia może od razu podjąć pracę w nowoczesnym gabinecie kosmetycznym.

W obrębie kierunku kosmetologia możliwy jest wybór jednej z dwóch specjalności: Kosmetologia specjalistyczna oraz Chemia i technologia kosmetyków. W ramach danej specjalności student ma możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie technologii form kosmetyku, chemii surowców kosmetycznych i technologii surowców kosmetycznych, sensoryki i aromaterapii, alergologii, dietetyki, dermatologii oraz chirurgii plastycznej.

Wybór może być uzależniony od liczby osób chętnych do podjęcia tych specjalności.

4. Dalsze możliwości kształcenia

Program studiów umożliwia kontynuację nauki na studiach magisterskich o pokrewnym profilu kształcenia, na wydziałach Zdrowia Publicznego (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Kosmetologii (Śląska Akademia Medyczna), Turystyki Uzdrowiskowej i Odnowy Biologicznej (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach), Pedagogiki (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu), Zarządzania (Wyższa Szkoła Zarządzania i Edukacji w Kłodzku), Organizacji i Zarządzania Ośrodkami i Centrami Wellness i SPA (Europejska Szkoła Turystyki Hotelarstwa i Przedsiębiorczości w Sopocie), Kosmetologii (Wyższa Szkoła Fizjoterapii - Wrocław), Kosmetologii (Akademia Wychowania Fizycznego - Wrocław), Kosmetologii (Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa ? Opole).

5. Opis zakładanych efektów kształcenia

Zakładane efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla kierunku kosmetologia. (>>> PDF)

6. Diagramy semestralne/roczne dla programu

OPISY PRZEDMIOTÓW

Dla studentów, którzy rozpoczęli naukę 01.10.2017 r.

Dla studentów, którzy rozpoczęli naukę 01.10.2018 r.

Dla studentów, którzy rozpoczęli naukę 01.10.2019 r.

7. Formuła egzaminu końcowego

Aby uzyskać tytuł Licencjonowanego Kosmetologa studenci są zobowiązani zaliczyć wszystkie przewidziane programem studiów przedmioty w formie egzaminu lub zaliczenia na ocenę oraz przedłożyć pracę dyplomową napisaną pod kierunkiem promotora.

8. Zasady/metody oceniania i egzaminowania - KOSMETOLOGIA

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej ze wszystkich przedmiotów przewidywanych w planie studiów bądź wybranych jako obligatoryjne, w tym także praktyki zawodowej oraz złożenie indeksu i karty zaliczeń w dziekanacie w terminie określonym trybem zaliczenia semestru.
O ceny stosowane w PWSZ w Nysie: bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0).
Podstawą do zaliczenia zajęć jest aktywność studenta na zajęciach i pozytywne wyniki kontroli wiadomości jak również wszystkich działań podlegających ocenie.
Zaliczenie przedmiotu prowadzonego wyłącznie w formie wykładu a niekończącego się egzaminem następuje poprzez zdanie kolokwium/testu końcowego. Brak zaliczenia ćwiczeń, zajęć projektowych i laboratoryjnych, lektoratów i seminariów uniemożliwia przystąpienie do egzaminu z danych przedmiotów.

9. Dane Wydziałowego Koordynatora ECTS - KOSMETOLOGIA

Wydziałowy / Kierunkowy Koordynator ECTS
Kierunkowy Koordynator ECTS
Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
na kierunku kosmetologia
dr Magdalena Rogóż
magdalena.rogoz@pwsz.nysa.pl

9. PRAKTYKA ZAWODOWA - KOSMETOLOGIA

Praktyki zawodowe stanowią uzupełnienie wiedzy teoretycznej zdobywanej podczas zajęć. Dzięki nim absolwent kierunku Kosmetologia zyskuje doświadczenie ułatwiające podjęcie pracy w gabinecie kosmetycznym bezpośrednio po ukończeniu studiów.
Praktyki realizowane są po II semestrze i po IV semestrze, po 5 tygodni oraz trzy tygodnie na szóstym semestrze. Praktyki odbywają się w gabinetach kosmetycznych i ośrodkach SPA na terenie całego kraju. Istnieje również możliwość odbycia praktyk zawodowych poza granicami Polski dzięki programom międzynarodowej wymiany i pełnemu dostosowaniu programów kształcenia do europejskich standardów ECTS.