European Credit Transfer System

Filologia germańska

PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W NYSIE
PAKIET INFORMACYJNY ECTS

1. Przyznawane kwalifikacje (tytuły zawodowe)

Wyższe studia zawodowe w ramach specjalności filologia germańska trwają trzy lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata w ramach specjalizacji nauczyciel języka niemieckiego lub tłumacz w biznesie.
Absolwent SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ:

 • posiada ogólne wykształcenie w zakresie filologii germańskiej umożliwiające mu kontynuację edukacji na poziomie magisterskim, jak również przygotowanie zawodowe do wykonywania zawodu nauczyciela i tłumacza. Ponadto:
 • możliwość kontynuacji studiów w kraju i zagranicą (w Niemczech na adekwatnych specjalnościach: Deutsch als Fremdsprache i Deutsch als Zweitsprache),
 • kompetencje w zakresie współpracy transgranicznej i międzynarodowej, niezbędne do pracy w strukturach administracyjnych oraz wszędzie tam, gdzie ważny jest międzynarodowy dialog oraz znajomość realiów krajów niemieckojęzycznych.
 • Nauczyciel języka niemieckiego jako języka obcego z dodatkowym modułem przygotowującym do nauczania języka niemieckiego jako języka ojczystego (mniejszości) posiada ogólne wykształcenie w zakresie filologii germańskiej umożliwiające mu kontynuację edukacji na poziomie magisterskim, jak również przygotowanie zawodowe do wykonywania zawodu nauczyciela i tłumacza. Ponadto:
  • podwójne kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego: jako obcego oraz jako języka ojczystego,
  • uprawnienia do nauczania w szkołach, gdzie język niemiecki jest nauczany jako język ojczysty (mniejszości). Większość takich szkół zlokalizowana jest na Opolszczyźnie.

Absolwent SPECJALIZACJI TŁUMACZENIOWEJ (TRANSLATORSKIEJ):

 • posiada ogólne wykształcenie w zakresie filologii germańskiej umożliwiające mu kontynuację edukacji na poziomie magisterskim, jak również przygotowanie zawodowe do wykonywania zawodu tłumacza. Ponadto:
 • możliwość kontynuacji studiów w kraju i zagranicą (w Niemczech na adekwatnych specjalnościach: Übersetzung Deutsch-Polnisch, Germanistik, Kommunikationswissenschaften),
 • kompetencje w zakresie współpracy transgranicznej i międzynarodowej, niezbędne do pracy w strukturach administracyjnych oraz wszędzie tam, gdzie ważny jest międzynarodowy dialog oraz znajomość realiów krajów niemieckojęzycznych.

2. Warunki przyjęcia do danego programu studiów - FILOLOGIA GERMAŃSKA

Kandydaci, którzy zdali nową lub starą maturę (nie ma obowiązku zdawania matury z przedmiotu język niemiecki) są kwalifikowani w trybie konkursu świadectw (nie zdają egzaminu wstępnego).

Informacje szczegółowe

3. Cele akademickie/zawodowe programu studiów - FILOLOGIA GERMAŃSKA

DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ: Celem programu studiów dla filologii germańskiej jest ogólne przygotowanie filologiczne realizowane poprzez przedmioty literaturoznawcze i językoznawcze, a także przygotowanie przyszłych absolwentów do ewentualnego podjęcia studiów magisterskich na kierunku filologia germańska. Duża ilość ćwiczeń z zakresu praktycznej znajomości języka niemieckiego ma na celu nie tylko przekazanie przyszłym absolwentom biegłej znajomości języka, lecz także kompetencji kulturowej. Przedmioty dydaktyczne i glottodydaktyczne oraz praktyki szkolne przygotowują do zawodu nauczyciela. Praktyczne ćwiczenia tłumaczeniowe i praktyki tłumaczeniowe przygotowują w sposób celowy do pracy w charakterze tłumacza.

Dodatkowo:

DLA SPECJALIZACJI Z DODATKOWYM MODULEM PRZYGOTOWUJACYM DO NAUCZANIA JEZYKA NIEMIECKIEGO JAKO OJCZYSTEGO: program studiów wzbogacony jest o seminaria, wykłady i praktyki z zakresu sytuacji prawnej języków mniejszości narodowych w Polsce i w Europie, polskiego prawa oświatowego dot. języka niemieckiego jako języka mniejszości, instytucji wspierających nauczanie j. niemieckiego jako ojczystego w Polsce, dydaktyki i metodyki oraz treści kulturoznawczych wchodzących w skład programów nauczania j. niemieckiego jako ojczystego w Polsce. Celem programu studiów jest przygotowanie do nauczania języka niemieckiego jako j. ojczystego oraz do pracy w strukturach mniejszości niemieckiej w Polsce.

DLA SPECJALIZACJI TŁUMACZENIOWEJ: Celem programu studiów na tej specjalizacji jest również ogólne przygotowanie filologiczne realizowane poprzez przedmioty literaturoznawcze i językoznawczez możliwością podjęcia studiów magisterskich na kierunku filologia germańska. Dodatkowo studenci realizują przedmioty specjalizacyjne dla przyszłych tłumaczy, takie jak: stylistyka, gramatyka kontrastywna, teoria przekładu, tłumaczenia konferencyjne, tłumaczenia pisemne, pragma- i socjolingwistyka, tłumaczenia z użyciem narzędzi CAT, teksty specjalistyczne. Mają one na celu przygotowanie absolwentów do prowadzenia własnego biura tłumaczeń, bądź pracy w jednostkach samorządów lokalnych, urzędach państwowych, prywatnych zakładach pracy, wydawnictwach, obsłudze ruchu turystycznego itp.

4. Dalsze możliwości kształcenia - FILOLOGIA GERMAŃSKA

DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ I SPECJALOŚCI TŁUMACZENIOWEJ:
Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia na studiach magisterskich uczelni akademickich w kraju na kierunku filologia germańska i lingwistyka stosowana oraz w licznych zagranicznych uczelniach akademickich na studiach magisterskich filologii germańskiej, German Study a dla absolwentów specjalizacji nauczycielskiej również kierunku pedagogicznego język niemiecki jako język obcy i jako drugi język oraz na nowym kierunku studiów nauczycielskich: wielojęzyczność (multulingualism/Mehrsprachigkeit).

5. Studia na uczelniach partnerskich:

Studenci obu specjalizacji mogą odbyć w trakcie studiów w Nysie (przy spełnieniu niezbędnych warunków) 1-2 semestrów studiów w ramach programu ERASMUS w uczelniach partnerskich w:

 • Niemczech
 • Austrii
 • Ukrainie
 • Rumunii
 • Republice Czeskiej
 • Słowacji
 • Rumunii
 • Kosovie

6. Diagramy semestralne dla programu

7. Formuła egzamin końcowego - FILOLOGIA GERMAŃSKA

Aby uzyskać tytuł licencjata studenci są zobowiązani zaliczyć przewidziane programem studiów przedmioty w formie zaliczenia lub egzaminu na ocenę oraz przedłożyć pracę dyplomową napisaną pod kierunkiem promotora, która jest recenzowana, a także złożyć końcowy egzamin licencjacki, który jest egzaminem ustnym i obejmuje oprócz treści z dziedziny związanej z tematem pracy dyplomowej obronę pracy dyplomowej.

8. Zasady/metody oceniania i egzaminowania - FILOLOGIA GERMAŃSKA

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej ze wszystkich przedmiotów przewidywanych w planie studiów jako obowiązkowe do zaliczenia w tym semestrze (przy uwzględnieniu ewentualnego długu punktow ects), w tym także praktyki zawodowej oraz złożenie indeksu i karty zaliczeń w dziekanacie w terminie określonym trybem zaliczenia semestru.
O ceny stosowane w PWSZ w Nysie : bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0).
Podstawą do zaliczenia zajęć jest aktywność studenta na zajęciach i pozytywne wyniki kontroli wiadomości jak również wszystkich działań podlegających ocenie.
Zaliczenie przedmiotu prowadzonego wyłącznie w formie wykładu a niekończącego się egzaminem następuje poprzez zdanie kolokwium/testu końcowego. Brak zaliczenia ćwiczeń, zajęć projektowych i laboratoryjnych, lektoratów i seminariów uniemożliwia przystąpienie do egzaminu z danych przedmiotów.

Informacje szczegółowe

9. Dane Instytutowego Koordynatora ECTS - FILOLOGIA GERMAŃSKA

Wydziałowy/ Kierunkowy Koordynator ECTS
Instytut Neofilologii, Filologia germańska

dr Monika Witt
monika.witt@pans.nysa.pl

mgr Małgrzata Kurpiel
malgorzata.kurpiel@pans.nysa.pl

10. Praktyka zawodowa - FILOLOGIA GERMAŃSKA

SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA
Praktyka pedagogiczna - praktyka ta jest dla przyszłych nauczycieli nieodzownym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej i winna się z nią ściśle przeplatać. Praktyka odbywa się w przedszkolach i szkołach podstawowych. Praktyki powinny być zorganizowane w taki sposób, aby każdy student zapoznał się ze specyfiką pracy w każdym typie placówek. W skład praktyki wchodzą hospitacje oraz zajęcia, które student prowadzi samodzielnie. Prócz zajęć w ramach nauki języka niemieckiego, studenci poznają inne ważne elementy związane z funkcjonowaniem szkoły tzn. uczestniczą w konferencji, spotkaniu z rodzicami, lekcji wychowawczej itp. Sporządzone celem prowadzenia zajęć konspekty i portfolio oraz realizację określonych w nich zadań student konsultuje z nauczycielem w szkole oraz opiekunem praktyki wyznaczonym z ramienia uczelni. Praktyka pedagogiczna obejmuje 360 godzin / 6 miesięcy Cześć praktyki może być realizowana za granicą.

Praktyka tłumaczeniowa - praktyka odbywa się w ramach studiów dualnych w przedsiębiorstwie Capgemini w Opolu. Ponadto w innych instytucjach partnerskich Wydziału Neofilologii oraz w biurach podróży, strukturach samorządowych, instytucjach kultury, biurach tłumaczeń, zakładach produkcyjnych oraz instytucjach związanych z pozaszkolnymi formami nauczania języka obcego (kolonie językowe itp.). W pierwszej fazie studenci poznają specyfikę funkcjonowania firm i przedsiębiorstw, zajmują się zadaniami, w których mogą wykorzystać znajomość języka, takimi jak prowadzenie rozmów telefonicznych, pozyskiwanie informacji z prasy, Internetu i innych mediów, formułowanie pism i ofert. W dalszej części praktyki studenci wykorzystują umiejętności zdobyte w ramach ćwiczeń tłumaczeniowych tłumacząc pisemnie i konsekutywnie, o ile to możliwe, również symultanicznie. Szczegółowe informacje na temat praktyki dla poszczególnych specjalizacji zawarte są w diagramach semestralnych i katalogach ects. Praktyka może być realizowana za granicą. Łącznie praktyka tłumaczeniowa trwa 6 miesięcy.

Praktyka LLP Erasmus - studenci mogą odbyć dwumiesięczną lub dłuższą praktykę zagraniczną finansowaną przez program Erasmus.

11. Katalog przedmiotów:

12. PROGRAMY KSZTAŁCENIA: