European Credit Transfer System

Informatyka

1. PRZYZNAWANE KWALIFIKACJE (TYTUŁY ZAWODOWE)

Wyższe studia I stopnia na kierunku informatyka w ramach specjalności systemy internetowe oraz systemy i sieci komputerowe trwają trzy i pół roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Absolwent posiada znajomość standardowych i nowoczesnych metod oraz algorytmów informatyki umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów informatycznych, w tym ich analizę oraz implementację, przygotowanie, realizację i weryfikację projektów informatycznych. Biegle programuje w kilku językach programowania, zna oraz umie wykorzystywać i administrować serwerowymi platformami operacyjnymi Windows Sewer/7/10 i Linux, a także projektuje i realizuje systemy internetowe, bazy danych oraz sieci komputerowe.

2. WARUNKI PRZYJĘCIA DO DANEGO PROGRAMU STUDIÓW

Zasady przyjęć studentów na Informatykę określone zostały w oparciu o konkurs świadectw. W przypadku kandydatów na kierunek Informatyka zdających maturę według nowych zasad do obliczeń wartości wskaźnika rankingowego bierze się wszystkie przedmioty wykazane na egzaminie maturalnym.
W przypadku kandydatów zdających maturę według starych zasad do obliczeń bierze się wszystkie przedmioty wykazane na świadectwie ukończenia szkoły zaliczane na ocenę oprócz religii (etyki) i sprawowania oraz wyniki z przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości. Na tej podstawie oblicza się średnią ocenę ze wszystkich ocenionych przedmiotów wykazanych na świadectwie dojrzałości. Ocena ta jest z kolei przeliczana na punktację umiejscawiającą kandydata w tworzonym w czasie rekrutacji rankingu.

3. CELE AKADEMICKIE/ZAWODOWE PROGRAMU STUDIÓW

Celem programu studiów dla informatyki stosowanej jest przygotowanie inżyniera w zakresie projektowania, wdrażania i eksploatacji informatycznych systemów komputerowych. Inżynier taki będzie posiadał umiejętności pozwalające na podjęcie pracy przy wytwarzaniu oprogramowania, projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych (w szczególności - komputerowych systemów sterowania, zarządzania systemami produkcyjnymi i usługowymi), projektowaniu i administrowaniu sieciami komputerowymi oraz bazami danych. Zdobyte wykształcenie będzie można wykorzystać na stanowiskach specjalisty ds. testowania, specjalisty w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz konsultanta i wdrożeniowca.
Po ukończeniu studiów inżynier kierunku informatyka będzie przygotowany do prowadzenia we własnym zakresie małej firmy informatycznej, produkcyjnej lub usługowej. Może też pracować jako informatyk na stanowisku inżyniera systemowego lub projektanta.
Duża liczba ćwiczeń, laboratoriów oraz projektów powoduje, że przyszły inżynier nabywa umiejętności w obszarach, których praktyczne zastosowanie znajdzie na szerokim rynku pracy.

4. DALSZE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA

Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia na studiach magisterskich uczelni akademickich w kraju na kierunku informatyka i pokrewnych oraz w licznych zagranicznych uczelniach akademickich na studiach magisterskich ze względu na duży zakres nauczania języka angielskiego jako podstawowego języka obcego.

5. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Zakładane efekty uczenia się (pobierz .pdf)

6. DIAGRAMY SEMESTRALNE/ROCZNE DLA PROGRAMU

Diagramy dla studentów, którzy rozpoczęli naukę 01.10.2021 r. oraz 01.10.2022 r.

Specjalność: Systemy internetowe:

Specjalność: Bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych:

Diagramy dla studentów, którzy rozpoczęli naukę 01.10.2020 r.

Specjalność: Systemy internetowe:

Diagramy dla studentów, którzy rozpoczęli naukę 01.10.2018 r.

Specjalność: Gry komputerowe i multimedia:

Specjalność: Systemy internetowe:

Specjalność: Bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych:

Specjalność: Systemy i sieci komputerowe:

Diagramy dla studentów, którzy rozpoczęli naukę 01.10.2017 r.

Specjalność: Gry komputerowe i multimedia:

Specjalność: Systemy internetowe:

Specjalność: Bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych:

Specjalność: Systemy i sieci komputerowe:

Diagramy dla studentów, którzy rozpoczęli naukę 01.10.2016 r.

Specjalność: Systemy internetowe:

Diagramy dla studentów, którzy rozpoczęli naukę 01.10.2015 r.

Specjalność: Systemy internetowe:

7. FORMUŁA EGZAMINU KOŃCOWEGO

Aby uzyskać tytuł inżyniera studenci są zobowiązani zaliczyć wszystkie przewidziane programem studiów przedmioty w formie zaliczenia lub egzaminu na ocenę oraz przedłożyć pracę dyplomową napisaną pod kierunkiem promotora, która jest recenzowana, a także złożyć końcowy egzamin inżynierski, który jest egzaminem ustnym.

8. ZASADY/METODY OCENIANIA I EGZAMINOWANIA

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej ze wszystkich przedmiotów przewidywanych w planie studiów bądź wybranych jako obligatoryjne, w tym także praktyki zawodowej oraz złożenie indeksu i karty zaliczeń w dziekanacie w terminie określonym trybem zaliczenia semestru.
O ceny stosowane w PWSZ w Nysie: bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0).
Podstawą do zaliczenia zajęć jest aktywność studenta na zajęciach i pozytywne wyniki kontroli wiadomości jak również wszystkich działań podlegających ocenie.
Zaliczenie przedmiotu prowadzonego wyłącznie w formie wykładu a niekończącego się egzaminem następuje poprzez zdanie kolokwium/testu końcowego. Brak zaliczenia ćwiczeń, zajęć projektowych i laboratoryjnych, lektoratów i seminariów uniemożliwia przystąpienie do egzaminu z danych przedmiotów.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

9. DANE WYDZIAŁOWEGO KOORDYNATORA ECTS

Kierunkowy Koordynator ECTS
Wydział Nauk Technicznych
dr inż. Tomasz Piłot
tomasz.pilot@pans.nysa.pl

10. PRAKTYKA ZAWODOWA

Praktyki zawodowe stanowią istotne uzupełnienie wiedzy teoretycznej zdobywanej podczas zajęć. Praktyki dla osób rozpoczynających studia od roku 2017 realizowane są w układzie: 5 tygodni w IV. semestrze i 8 tygodni w VI. semestrze. Praktyki organizowane są zazwyczaj w wielu firmach w województwie opolskim, przede wszystkim w przedsiębiorstwach informatycznych, zakładach produkcyjno-usługowych, agencjach reklamowych, starostwach powiatowych, urzędach miejskich, bankach, szkołach, sklepach AGD, biurach rachunkowych czy kafejkach internetowych. Ponadto sami studenci aktywnie poszukują również poza województwem zakładów pracy, organizacji czy przedsiębiorstw, gdzie mogliby odbyć wakacyjne praktyki i zdobyć niezbędne w późniejszej pracy doświadczenie.

11. KATALOG PRZEDMIOTÓW