European Credit Transfer System

Pielęgniarstwo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE
PAKIET INFORMACYJNY ECTS

1. PRZYZNAWANE KWALIFIKACJE (TYTUŁY ZAWODOWE)

Wyższe studia zawodowe na kierunku pielęgniarstwo - studia stacjonarne, trwają trzy lata (sześć semestrów). Ogólna liczba godzin kształcenia wynosi 4810 godzin.
Liczba godzin kształcenia teoretycznego wynosi 2510 godzin.
Liczba godzin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych wynosi 2300 godzin.
Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 182 pkt.
Studia mają profil praktyczny.

Kierunek studiów I stopnia - pielęgniarstwo, profil praktyczny, został przyporządkowany do następujących dyscyplin naukowych/artystycznych:
• dziedzina nauk medycznych
a) dyscyplina naukowa/artystyczna: nauki medyczne (udział liczby punktów ECTS: 182 pkt ECTS; 100%)
Dyscyplina wiodąca: nauki medyczne
Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze.

Absolwent trzyletnich studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo po otrzymaniu dyplomu uzyskuje tytuł zawodowy licencjat pielęgniarstwa, co pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki / pielęgniarza i kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia (studia magisterskie).
Standardy kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo określa Rozporządzenie MNiSWz dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. (Dz.U. z dnia 21 sierpnia 2019r., poz. 1573); Na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.poz. 1668, z późn. zm.3)

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej, w żłobku, szkołach.

Zgodnie Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r. Dz. U. Nr 174, Poz.1039, wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:

 1. rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta,
 2. rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta,
 3. planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem,
 4. samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych,
 5. realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
 6. orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo- pielęgnacyjnych,
 7. edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Zasady odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych określa ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych ( Dz.U. Nr 174, poz. 1038).

2. Warunki przyjęcia do danego programu studiów - PIELĘGNIARSTWO

Zasady przyjęć kandydatów na pielęgniarstwo obejmują konkurs świadectw. Dla osób zdających maturę według nowych zasad do obliczeń bierze się wszystkie przedmioty wskazane na egzaminie maturalnym.
Na tej podstawie oblicza się średnią ocenę ze wszystkich ocenionych przedmiotów wykazanych na świadectwie dojrzałości. Średnia ta jest z kolei przeliczana na punktację umiejscawiającą kandydata w tworzonym w czasie rekrutacji rankingu.

3. Diagramy semestralne/roczne dla programu

STUDIA ROZPOCZĘTE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 • studia stacjonarne VI semestralne , przedmiot do wyboru:
  1. Język migowy lub
  2. Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej
 • (pobierz .pdf)

4. Egzamin dyplomowy

Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo kończą się egzaminem dyplomowym, składającym się z części teoretycznej i praktycznej. Egzamin dyplomowy, po złożeniu pracy dyplomowej, obejmuje sprawdzenie wiedzy (egzamin teoretyczny) i umiejętności praktycznych (egzamin praktyczny) zdobytych w całym okresie studiów.
Za przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego, składającego się z części teoretycznej i praktycznej, student otrzymuje 5 punktów ECTS. Szczegółowe zasady przebiegu egzaminu dyplomowego reguluje Wydziałowy Regulamin Dyplomowania na studiach pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie

5. Zasady/metody oceniania i egzaminowania - PIELĘGNIARSTWO

Sprawdzenie osiągnięcia założonych efektów kształcenia wymaga zastosowania zróżnicowanych form oceniania studentów, adekwatnych do obszarów, których dotyczą te efekty.
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy sprawdza się za pomocą egzaminów pisemnych (zestawy pytań, testy wielokrotnego wyboru, wielokrotnej odpowiedzi, wyboru TAK/NIE lub mieszane, lub ustnych (zestawy pytań ukierunkowane na sprawdzenie wiedzy w zakresie zrozumienia faktów, ocenę umiejętności dokonywania analizy lub syntezy posiadanych wiadomości oraz ocenę umiejętności rozwiązywania problemów).
Sprawdzenie osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych, zarówno tych, które dotyczą komunikowania się, jak i proceduralnych (manualnych), wymaga bezpośredniej obserwacji studenta, demonstrującego umiejętność w czasie tradycyjnego sprawdzianu praktycznego lub egzaminu praktycznego( ciągła obserwacja, obserwacja podczas powierzonego zadania, sprawdzian praktyczny w warunkach symulacyjnych w czasie obiektywnego standaryzowanego egzaminu klinicznego (Objective Structured Clinical Examination, OSCE), lub rzeczywistych, studium przypadku- prace w postaci planu opieki pielęgniarskiej, egzamin dyplomowy.

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie modułowej oceny co najmniej dostatecznej ze wszystkich modułów/przedmiotów przewidywanych w planie studiów bądź wybranych jako obligatoryjne, w tym także praktyki zawodowej zaliczonej do 30 września.
Oceny stosowane w PWSZ w Nysie : bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0).

6. Dane Wydziałowego Koordynatora ECTS - PIELĘGNIARSTWO

Wydziałowy/ Kierunkowy Koordynator ECTS
mgr Lucyna Frihauf
lucyna.frihauf@pwsz.nysa.pl

7. Praktyka zawodowa - PIELĘGNIARSTWO

Zasady organizacji praktyk zawodowych reguluje Wydziałowy Regulamin Praktycznej Nauki Zawodu - Kierunek Pielęgniarstwo PWSZ w Nysie . Studia Pierwszego Stopnia Praktyki zawodowe stanowią integralna część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Zajęcia te obejmują 1200 godzin praktyk. Na pierwszym roku studiów w II semestrze 320 godzin ( 8 tygodni). Na drugi roku studiów w III semestrze 80 godzin (2 tygodnie) i w IV semestrze 360 godzin ( 9 tygodni). Na trzecim roku studiów w V semestrze 80 godzin (2 tygodnie) i w VI semestrze 360 godzin ( 9 tygodni).
Praktyki odbywają się w wyznaczonych programowo zakładach opieki zdrowotnej oraz placówkach nauczania i wychowania i obejmują kształcenie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do uzyskania kwalifikacji zawodowych.
Praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem osoby prowadzącej praktykę (pielęgniarki), pracownika danego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

Student ma obowiązek odbycia i zaliczenia wszystkich praktyk programowych przewidzianych w planie studiów. Praktyki studenckie mogą być organizowane w kraju i za granicą.

8. Katalog przedmiotów

KATALOG PRZEDMIOTÓW (WSZYSTKIE SEMESTRY)
  Semestr 1
  Semestr 2
  Semestr 3
  Semestr 4
  Semestr 5
  Semestr 6