European Credit Transfer System

Dietetyka - studia II stopnia (studia magisterskie)

PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W NYSIE
PAKIET INFORMACYJNY ECTS

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
Kierunek: DIETETYKA, studia II stopnia, profil praktyczny

1. PRZYZNAWANE KWALIFIKACJE (TYTUŁY ZAWODOWE)

Studia II stopnia na kierunku dietetyka trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra dietetyki. 

Absolwent kierunku dietetyka uzyskuje zaawansowaną wiedzę, kompetencje społeczne i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na lokalnym rynku pracy, w tym:

 • zna i wdraża w codziennej praktyce badania sposobu żywienia pojedynczych osób i grup oraz wykorzystuje je w planowaniu i korygowaniu żywienia;
 • zna podstawy psychologii i socjologii żywienia i uwzględnia je w codziennej pracy zawodowej w rozwiązywaniu złożonych problemów zdrowotnych, socjalnych i rodzinnych;
 • potrafi zdefiniować i rozpoznać problemy żywieniowe pacjenta i uwzględnić je w planowaniu odpowiedniego postępowania dietetycznego;
 • potrafi opracować plany żywienia indywidualnego i zbiorowego dla pacjentów w szpitalu, domu pomocy społecznej i innych ośrodkach zbiorowego żywienia;
 • zna polskie i europejskie ustawodawstwo żywnościowo-żywieniowe, przepisy dotyczące urzędowej kontroli żywności, System Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli oraz ich znaczenie w podnoszeniu jakości produkcji żywności; 
 • potrafi zastosować techniki efektywnego komunikowania się i negocjacji w różnych sytuacjach, identyfikować uwarunkowania kulturowe i religijne pacjenta/klienta;
 • potrafi przeprowadzić wywiad żywieniowy i ocenić sposób żywienia osoby badanej;
 • potrafi ocenić efektywność opieki żywieniowej w osiąganiu zamierzonych celów i modyfikować plan opieki żywieniowej w zależności od potrzeb; 
 • potrafi zaplanować i realizować kompleksowe postępowanie obejmujące żywienie, aktywność fizyczną i styl życia ludzi zdrowych i chorych;
 • zna zasady dietoprofilaktyki i potrafi zaplanować, dostosowane do wieku postępowanie dietetyczne w oparciu o dowody naukowe, w celu zapobiegania chorobom związanym z nieprawidłowym odżywianiem, brakiem lub wystąpieniem zwiększonej aktywności fizycznej;
 • w pracy zawodowej wykorzystuje wiedzę z dziedziny towaroznawstwa, jakości i bezpieczeństwa żywności, potrafi przygotować i nadzorować wytwarzanie potraw;
 • kontynuuje naukę przez całe życie zawodowe w celu stałego uaktualniania wiedzy i umiejętności zawodowych;
 • potrafi kierować zespołem i współpracować z przedstawicielami innych zawodów medycznych i pracownikami administracji ochrony zdrowia w celu prowadzenia edukacji żywieniowej i profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych w społeczności lokalnej.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia (studia doktoranckie).

2. WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne przyjmowani są na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia kierunków: dietetyka, zdrowie publiczne (specjalność: dietetyka), żywienie człowieka, żywienie człowieka i ocena żywności, żywienie człowieka i dietetyka, technologia żywności i żywienia lub kierunków pokrewnych wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane kompetencje. W przypadku przekroczenia liczby miejsc decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o kryterium dodatkowe, którym jest średnia ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów.

Informacje szczegółowe (.pdf)

3. CELE AKADEMICKIE/ZAWODOWE PROGRAMU STUDIÓW

Celem kształcenia jest przygotowanie kompetentnego pracownika instytucji zajmujących się żywieniem człowieka w stanie zdrowia i choroby, który posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu dietetyki i innych nauk o zdrowiu, a w szczególności zna i rozumie w pogłębionym zakresie: 

 • metody postępowania dietetycznego w różnych stanach fizjologicznych i patologicznych, zasady żywienia ludzi zdrowych z uwzględnieniem wieku, różnych form aktywności fizycznej, wpływ diety na zdrowie człowieka i styl życia, zasady fizjologii żywienia, podstawy patofizjologii klinicznej i wpływu procesów patologicznych, a zwłaszcza zapalenia, na metabolizm, trawienie i wchłanianie składników odżywczych, podstawy psychologii i socjologii żywienia, sposób organizacji żywienia zbiorowego i indywidualnego, wartości odżywcze produktów żywnościowych, suplementów diety, wzajemne relacje między żywnością, żywieniem, aktywnością fizyczną a zdrowiem, rodzaje badań sposobu żywienia pojedynczych osób i grup, zasady żywienia klinicznego obejmującego żywienie dojelitowe z wykorzystaniem diet przemysłowych w zapobieganiu i leczeniu niedożywienia, podstawy żywienia pozajelitowego, podstawowe założenia i zadania zdrowia publicznego, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia oraz założenia i programy promocji zdrowia w Polsce, polskie i europejskie ustawodawstwo żywnościowo-żywieniowe i praktyczne zastosowanie tej wiedzy w działalności zawodowej, metody statystyczne pozwalające na planowanie, realizację i optymalizację badań żywieniowych, eksperymentów oraz interpretowanie uzyskanych wyników, regulacje prawne oraz zasady ochrony własności przemysłowej, własności intelektualnej i prawa autorskiego, uwarunkowania ekonomiczne, prawne, etyczne różnych rodzajów działalności zawodowej, podstawowe zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości ukierunkowanej na organizację placówek opiekuńczych, poradni dietetycznych itp.; 
 • w zakresie umiejętności potrafi: zaplanować i realizować kompleksowe postępowanie obejmujące żywienie, aktywność fizyczną i styl życia ludzi zdrowych i chorych, zaplanować i poprowadzić edukację żywieniową indywidualną i grupową oraz opracować jasne i zrozumiałe materiały edukacyjne dla pacjenta, zastosować techniki efektywnego komunikowania się i negocjacji w różnych sytuacjach, identyfikować uwarunkowania kulturowe i religijne pacjenta/klienta, organizować żywienie zbiorowe z wykorzystaniem systemów jakości, opracować jasne i zrozumiałe instrukcje dla personelu realizującego opiekę żywieniową, prowadzić dokumentację podejmowanych czynności zawodowych, chronić poufność i bezpieczeństwo prowadzonej dokumentacji podczas jej przechowywania, upowszechniania i niszczenia, potrafi zastosować metodologię badań żywieniowych w praktyce, prowadzić poradnictwo żywieniowe oraz zaplanować i prowadzić opiekę żywieniową nad pacjentami w szpitalu i zapobiegać niedożywieniu, działając wspólnie z lekarzami i pielęgniarkami w ramach zespołu terapeutycznego zapewniającego opiekę żywieniową nad pacjentami, ocenić efektywność opieki żywieniowej w osiąganiu zamierzonych celów i modyfikować plan opieki żywieniowej w zależności od potrzeb (w tym aktywności fizycznej), interpretować wyniki podstawowych badań laboratoryjnych i wykorzystywać je w planowaniu i monitorowaniu postępowania żywieniowego, ustalić wskazania do wspomagania i/lub leczenia żywieniowego z wykorzystaniem dostępnych w Polsce diet przemysłowych, suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, wykorzystać wiedzę z dziedziny towaroznawstwa, jakości i bezpieczeństwa żywności, przygotować i nadzorować wytwarzanie potraw, określić zmiany w wartości odżywczej surowców i potraw w zależności od warunków i czasu przechowywania oraz sposobu przetworzenia, właściwie dobrać źródła do oceny spożycia i planowania diet leczniczych, dokonać krytycznej oceny uzyskanych wyników, w oparciu o zasady dietoprofilaktyki zaplanować, dostosować do wieku postępowanie dietetyczne w oparciu o dowody naukowe, w celu zapobiegania chorobom związanym z nieprawidłowym odżywianiem, brakiem lub wystąpieniem zwiększonej aktywności fizycznej, kierować pracą zespołu, współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespole, zastosować metody statystyczne do analizy wyników badań żywieniowych, zaplanować i przeprowadzić proces badawczy, opracowywać wyniki oraz formułować wnioski, komunikować się na tematy związane z żywieniem ludzi zdrowych i chorych ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, potrafi przedstawić, ocenić stanowiska, prowadzić debatę, współpracować z przedstawicielami innych zawodów medycznych i pracownikami administracji ochrony zdrowia w celu prowadzenia edukacji żywieniowej i profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych w społeczności lokalnej, podejmować wiodące role w zespole, zaplanować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkować innych w tym zakresie, inicjować działalność gospodarczą i dokonywać wyboru odpowiedniej formy organizacyjno-prawnej; 
 • w zakresie kompetencji społecznych jest gotów do: dokonywania krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności, zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu, uczenia się i aktualizowania wiedzy przez całe życie, inspirowania procesu uczenia się innych osób, współdziałania w grupie przyjmując w niej różne role, w tym jej przewodzenia, ponoszenia odpowiedzialności za grupę, upowszechniania wiedzy dotyczącej żywności i żywienia, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, przestrzegania i rozwijania zasady etyki zawodowej oraz podejmowania działań na rzecz przestrzegania tych zasad.

4. DALSZE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA

Program studiów II stopnia (studia magisterskie) na kierunku dietetyka umożliwia kontynuację kształcenia na studiach III stopnia (studia doktoranckie).

5. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Zakładane efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla kierunku dietetyka. (załącznik.pdf)

6. DIAGRAMY ECTS SEMESTRALNE/ROCZNE DLA PROGRAMU

Specjalności: dietetyka pediatryczna, dietetyka sportowa, psychodietetyka

7. FORMUŁA EGZAMINU KOŃCOWEGO

Aby uzyskać tytuł magistra dietetyki studenci są zobowiązani zaliczyć wszystkie semestry studiów, praktyki zawodowe, uzyskać wymaganą liczbę punktów ECTS, spełnić wymogi formalne i programowe oraz uzyskać pozytywną ocenę pracy dyplomowej zarówno przez promotora, jak i recenzenta, a także złożyć egzamin dyplomowy. Egzamin dyplomowy składa się z obrony pracy dyplomowej oraz egzaminu końcowego. Zasady prowadzenia procesu dyplomowania zostały określone w Regulaminie dyplomowania na studiach drugiego stopnia na kierunku dietetyka.

8. ZASADY/METODY OCENIANIA I EGZAMINOWANIA

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej ze wszystkich przedmiotów przewidywanych w planie studiów, w tym także praktyki zawodowej. Oceny stosowane w PANS w Nysie: bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0).
Podstawą do zaliczenia zajęć jest aktywność studenta na zajęciach i pozytywne wyniki kontroli wiadomości jak również wszystkich działań podlegających ocenie. Zaliczenie przedmiotu prowadzonego wyłącznie w formie wykładu, a niekończącego się egzaminem następuje poprzez zdanie kolokwium/testu końcowego. Brak zaliczenia ćwiczeń, zajęć projektowych i laboratoryjnych, lektoratów i seminariów uniemożliwia przystąpienie do egzaminu z danych przedmiotów.

9. DANE KIERUNKOWEGO KOORDYNATORA ECTS

prof. dr hab. inż. Joanna Wyka
joanna.wyka@pans.nysa.pl

10. PRAKTYKA ZAWODOWA

Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Zgodnie z programem studiów dla kierunku dietetyka, praktyka realizowana jest w wymiarze:

 • 200 godzin po II semestrze – praktyka wakacyjna
 • 120 godzin w trakcie trwania III semestru – praktyka śródroczna
 • 160 godzin w trakcie trwania IV semestru – praktyka śródroczna

Praktyki organizowane są w poradniach dietetycznych, w poradniach chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych, w szpitalu dziecięcym (oddziale szpitalnym, kuchni ogólnej i niemowlęcej, żłobku, poradni dietetycznej, magazynie żywności), w szpitalu dla dorosłych (oddziale szpitalnym, kuchni ogólnej, dziale żywienia), w poradniach psychologicznych, ośrodkach, gabinetach psychoterapii, ośrodkach terapii i leczenia zaburzeń odżywiania, zaburzeń łaknienia oraz w domu opieki społecznej. 

11. KATALOG PRZEDMIOTÓW