European Credit Transfer System

Zarządzanie i inżynieria produkcji

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE
PAKIET INFORMACYJNY ECTS 2019/2020

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

1. Przyznawane kwalifikacje (tytuły zawodowe)

Wyższe studia zawodowe w ramach specjalności zarządzanie produkcją i usługami (kierunek "zarządzanie i inżynieria produkcji") trwają trzy i pół roku (7 semestrów). Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów I stopnia (inżynierski) wraz z tytułem zawodowym inżyniera.

2. Warunki przyjęcia do danego programu studiów

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw maturalnych.
Zasady niniejsze obejmują zarówno kandydatów, którzy zdawali maturę według starych zasad, jak i kandydatów zdających maturę według nowych zasad.
Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów podawane są w zasadach dotyczących trybu przyjęć kandydatów na studia. Dodatkowa rekrutacja może być przeprowadzona w przypadku, jeśli ustalone limity miejsc nie zostaną wyczerpane.

Informacje szczegółowe

3. Cele programów studiów dotyczące kształcenia i przygotowania zawodowego

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji przygotowuje studentów studiów inżynierskich do sprostania wymaganiom stawianym przez krajowy i zagraniczny rynek pracy. Kształcenie studentów ukierunkowane jest na zagadnienia wytwarzania i planowania procesów produkcyjnych na bazie poszerzonej wiedzy o zarządzaniu, Absolwenci będą posiadać również wiedzę z zakresu ekonomii i prawa gospodarczego połączoną ze znajomością zaawansowanych technik informatycznych. Połączenie informacji z wielu dziedzin daje studentowi tej specjalności kompletną wiedzę o charakterze technicznym z zakresu inżynierii produkcji i usług. Program studiów obejmuje, oprócz zajęć dydaktycznych, 4 tygodniową praktykę zawodową. Praktyki będą się odbywały w zakładach produkcyjnych i usługowych, co stwarza dodatkową możliwość kontaktu z ewentualnymi przyszłymi pracodawcami.
Absolwent posiada praktyczne umiejętności posługiwania się systemami stosowanymi w inżynierii produkcji i zarządzaniu. Absolwent może prowadzić własną firmę produkcyjną lub usługową jak również pracować w przedsiębiorstwie produkcyjnym na stanowisku inżyniera produkcji, kontroli jakości lub inżyniera rozwoju produktu w dziale projektowania i technicznego przygotowania produkcji, a także w działach organizacyjnego przygotowania produkcji lub przedsiębiorstwie usługowym realizując zadania z zakresu organizacji usług czy marketingu. Absolwenci są przygotowani do samodzielnego prowadzenia prac projektowych zarówno w odniesieniu do projektów technicznych jak i organizacyjnych.
Uczelnia oferuje możliwość kształcenia studentów w trybie dziennym i zaocznym, Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia na studiach magisterskich uczelni akademickich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Opis zakładanych efektów uczenia się

4. Dalsze możliwości kształcenia

Ukończenie studiów I stopnia na kierunku "Zarządzanie i inżynieria produkcji" umożliwia staranie się o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunkach pokrewnych ("Zarządzanie i inżynieria produkcji", "Zarządzanie i marketing"), zgodnie z kryteriami przyjętymi przez uczelnie, które ten rodzaj studiów mają w swojej ofercie edukacyjnej.

5. Diagramy semestralne/roczne dla programu studiów:

I STOPIEŃ

Program kształcenia dla studentów, którzy rozpoczęli studia od 01.10.2016:

 • Specjalność: Zarządzanie produkcją i usługami, studia stacjonarne - zobacz szczegóły
 • Specjalność: Zarządzanie produkcją i usługami, studia niestacjonarne - zobacz szczegóły
 • Specjalność: Automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, studia stacjonarne - zobacz szczegóły
 • Specjalność: Automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, studia niestacjonarne - zobacz szczegóły
 • Specjalność: Inżynieria jakości, studia stacjonarne - zobacz szczegóły
 • Specjalność: Inżynieria jakości, studia niestacjonarne - zobacz szczegóły

Program kształcenia dla studentów, którzy rozpoczęli studia od 01.10.2017:

 • Specjalność: Zarządzanie produkcją i usługami, studia stacjonarne - zobacz szczegóły
 • Specjalność: Zarządzanie produkcją i usługami, studia niestacjonarne - zobacz szczegóły
 • Specjalność: Automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, studia stacjonarne - zobacz szczegóły
 • Specjalność: Automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, studia niestacjonarne - zobacz szczegóły
 • Specjalność: Inżynieria jakości, studia stacjonarne - zobacz szczegóły
 • Specjalność: Inżynieria jakości, studia niestacjonarne - zobacz szczegóły

Program kształcenia dla studentów, którzy rozpoczęli studia od 01.10.2019:

 • Specjalność: Zarządzanie produkcją i usługami, studia stacjonarne - zobacz szczegóły
 • Specjalność: Zarządzanie produkcją i usługami, studia niestacjonarne - zobacz szczegóły
 • Specjalność: Automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, studia stacjonarne - zobacz szczegóły
 • Specjalność: Automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, studia niestacjonarne - zobacz szczegóły
 • Specjalność: Inżynieria jakości, studia stacjonarne - zobacz szczegóły
 • Specjalność: Inżynieria jakości, studia niestacjonarne - zobacz szczegóły
 • Specjalność: Inżynieria Zrównoważonego Rozwoju, studia stacjonarne - zobacz szczegóły
 • Specjalność: Inżynieria Zrównoważonego Rozwoju, studia niestacjonarne - zobacz szczegóły

II STOPIEŃ

Program kształcenia dla studentów, którzy rozpoczęli studia od 01.10.2020:

6. Egzamin końcowy

Aby uzyskać tytuł inżyniera studenci są zobowiązani zaliczyć przewidziane programem studiów przedmioty w formie zaliczenia lub egzaminu na ocenę.
Studia kończą się przedłożeniem pracy dyplomowej inżynierskiej, napisanej pod kierunkiem promotora i recenzowanej, oraz jej obroną przed komisją. Po tym następuje egzamin dyplomowy.

7. Zasady oceniania i egzaminowania

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej ze wszystkich przedmiotów przewidywanych w planie studiów bądź wybranych jako obligatoryjne, w tym także praktyki zawodowej oraz złożenie indeksu i karty zaliczeń w dziekanacie w terminie określonym trybem zaliczenia semestru.
Oceny stosowane w PWSZ w Nysie: bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0).
Podstawą do zaliczenia zajęć jest aktywność studenta na zajęciach i pozytywne wyniki kontroli wiadomości, jak również wszystkich działań podlegających ocenie.
Zaliczenie przedmiotu prowadzonego wyłącznie w formie wykładu, a niekończącego się egzaminem, następuje poprzez zdanie kolokwium/testu końcowego. Brak zaliczenia ćwiczeń, zajęć projektowych i laboratoryjnych, lektoratów i seminariów uniemożliwia przystąpienie do egzaminu z danych przedmiotów.

Zasady oceniania i egzaminowania przedstawiono szczegółowo w regulaminie studiów oraz w katalogu przedmiotów

Regulamin studiów w PWSZ w Nysie

8. Dane Instytutowego Koordynatora ECTS

Wydziałowy/ Kierunkowy Koordynator ECTS
Instytut Zarządzania
dr inż. Piotr Chwastyk
piotr.chwastyk@pwsz.nysa.pl

9. Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa jest dla przyszłych inżynierów nieodzownym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej. Praktyka odbywa się firmach prywatnych oraz państwowych zarówno produkcyjnych jak i usługowych. Praktyki powinny być zorganizowane w taki sposób, aby każdy student mógł zapoznać się z warunkami funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku oraz wykorzystać wiedzę nabytą w trakcie zajęć teoretycznych do rozwiązywania problemów z praktyki produkcyjnej i usługowej. Realizacja praktyki powinna być koordynowana przez opiekunów z Uczelni oraz z zakładu.

10. KATALOG PRZEDMIOTÓW (WSZYSTKIE SEMESTRY)
  Semestr 1
  Semestr 2
  Semestr 3
  Semestr 4
  Semestr 5
  Semestr 6
  Semestr 7