European Credit Transfer System

Ratownictwo medyczne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE
PAKIET INFORMACJI ECTS 2018/2019

Ratownictwo medyczne - kierunek

1. PRZYZNAWANE KWALIFIKACJE (TYTUŁY ZAWODOWE)

Wyższe studia zawodowe w ramach kierunku Ratownictwo medyczne trwają trzy lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych oraz wiedzę specjalistyczną i umiejętności z zakresu nauk medycznych - w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny umożliwiające mu kontynuację edukacji na poziomie magisterskim na kierunku Zdrowie publiczne, jak również przygotowanie zawodowe do wykonywania zawodu ratownika medycznego.

2. WARUNKI PRZYJĘCIA DO DANEGO PROGRAMU STUDIÓW - RATOWNICTWO MEDYCZNE

Zasady przyjęć studentów na Ratownictwo medyczne obejmują jednostopniowy tryb kwalifikacyjny: konkurs świadectw.

3. CELE AKADEMICKIE/ZAWODOWE PROGRAMU STUDIÓW - RATOWNICTWO MEDYCZNE

Celem programu studiów dla Ratownictwa medycznego jest wyszkolenie kadry ratowników medycznych przygotowanych do udzielania skutecznej pomocy przedszpitalnej. Studenci kierunku ratownictwo medyczne poznają anatomię oraz funkcjonowanie organizmu ludzkiego a także patomechanizmy chorób i dysfunkcji poszczególnych układów. Zdobyta wiedza teoretyczna staje się w dalszym toku studiów podstawą do zrozumienia klinicznych aspektów chorób oraz stanów bezpośrednio zagrażających życiu, jak i działań ratunkowych podejmowanych w postępowaniu przedszpitalnym. Zajęcia kliniczne są ukierunkowane na praktyczną naukę czynności reanimacyjnych. Program studiów obejmuje, prócz zajęć dydaktycznych, 10 tygodniową praktykę zawodową.

4. DALSZE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA - RATOWNICTWO MEDYCZNE

Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia na studiach magisterskich uczelni akademickich w kraju.

5. DIAGRAMY SEMESTRALNE/ROCZNE DLA PROGRAMU - RATOWNICTWO MEDYCZNE

  • studia stacjonarne - (pobierz .pdf)
  • studia niestacjonarne - (pobierz .pdf
  • studia stacjonarne dla studentów, którzy rozpoczęli naukę 01.10.2012 roku - (pobierz .pdf)
  • studia stacjonarne dla studentów, którzy rozpoczęli naukę 01.10.2017 roku - (pobierz .pdf)
  • studia niestacjonarne dla studentów, którzy rozpoczęli naukę 01.10.2012 roku - (pobierz .pdf)
  • studia niestacjonarne dla studentów, którzy rozpoczęli naukę 01.10.2017 roku - (pobierz .pdf)

6. FORMUŁA EGZAMINU KOŃCOWEGO (JEŚLI JEST W PROGRAMIE) - RATOWNICTWO MEDYCZNE

Aby uzyskać tytuł licencjata studenci są zobowiązani zaliczyć przewidziane programem studiów przedmioty w formie zaliczenia lub egzaminu na ocenę oraz przedłożyć pracę licencjacką napisaną pod kierunkiem promotora, która jest recenzowana, a także złożyć końcowy egzamin dyplomowy, który jest egzaminem ustnym obejmującym dyskusję oraz odpowiedzi na co najmniej dwa pytania z zakresu programu nauczania realizowanego w toku studiów.

7. ZASADY/METODY OCENIANIA I EGZAMINOWANIA - RATOWNICTWO MEDYCZNE

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej ze wszystkich przedmiotów przewidywanych w planie studiów, w tym także praktyki zawodowej po I-wszym i II-gim roku studiów, w terminie określonym trybem zaliczenia semestru.
Oceny stosowane w PWSZ w Nysie : bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0).
Podstawą do zaliczenia zajęć jest aktywność studenta na zajęciach i pozytywne wyniki kontroli wiadomości jak również wszystkich działań podlegających ocenie.
Zaliczenie przedmiotu prowadzonego wyłącznie w formie wykładu a niekończącego się egzaminem następuje poprzez zdanie kolokwium/testu końcowego. Brak zaliczenia ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych, lektoratów i seminariów uniemożliwia przystąpienie do egzaminu z danych przedmiotów.

Informacje szczegółowe

8. DANE INSTYTUTOWEGO KOORDYNATORA ECTS - RATOWNICTWO MEDYCZNE

Wydziałowy/ Kierunkowy Koordynator ECTS
Instytut Zdrowia Publicznego, kierunek Ratownictwo medyczne
mgr Olga Wierzchowiec

9. PRAKTYKA ZAWODOWA - RATOWNICTWO MEDYCZNE

Praktyka jest nieodzownym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych zdobytych w ramach programu studiów. Praktyka odbywa się:
- po II semestrze - w Jednostce Terenowej Państwowej Straży Pożarnej - 2 tygodnie, Obóz sprawnościowy - 2 tygodnie,
- po IV semestrze - Oddział Ratunkowy - 4 tygodnie, praktyka u Dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego - 2 tygodnie.

KATALOG PRZEDMIOTÓW (WSZYSTKIE SEMESTRY)
  Semestr 1
  Semestr 2
  Semestr 3
  Semestr 4
  Semestr 5
  Semestr 6