Biuro Współpracy Międzynarodowej

Ważne pytania i odpowiedzi

1. Co to jest i na czym polega program Double Diploma?

Program Double Diploma jest to program dwunarodowego polsko – niemieckiego kierunku studiów Architektura realizowanego przy współpracy dwóch uczelni: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie i Branderburgische Technische Universitat (dawne Hochschule Lausitz), który zakłada kształcenie studenta w obu uczelniach, a w efekcie otrzymanie dyplomu obu uczelni: polskiej i niemieckiej.

2. Od kiedy ten program jest realizowany w PWSZ w NYSIE?

Program realizowany jest w PWSZ w Nysie od roku akademickiego 2008/09 kiedy to pierwsi studenci z Instytutu Architektury rozpoczęli kształcenie w ówczesnych Hochschule Lausitz (10 studentów).

3. Czy tok studiów jest dwujęzyczny?

Tok studiów jest zgodnie z założeniami programu dwujęzyczny. Studenci PWSZ w Nysie realizują dwa semestry oraz praktyki zawodowe w Niemczech (semestr 4 i 5 oraz wakacyjne praktyki zgodne również z założeniami programu Erasmus +).
Tożsamo dzieje się w przypadku studentów niemieckich, którzy realizują swoje studia i praktyk iw Polsce, różnicą jest, że przyjeżdżają na semestr 5 i 6. Oczywiście studenci polscy muszą wykazać się znajomością języka niemieckiego, a niemieccy języka polskiego potwierdzoną certyfikatem językowym.

4. Czy obrona pracy dyplomowej odbywa się w dwóch językach?

Obrona odbywa się przed komisją złożoną z przedstawicieli obu uczelni i oczywiście odbywa się ona w dwóch językach polskim i niemieckim.

5. Jaki poziom znajomości języka niemieckiego jest wymagany do otrzymania dyplomu uczelni w Niemczech?

Każdy student, który chce uzyskać dyplom Branderburgische Technische Universität powinien posiadać certyfikat językowy DSH2, który musi uzyskać już po zakończeniu pierwszego semestru zrealizowanego w Niemczech (certyfikat jest niezbędnych do immartykulacji na kolejny semestr w BTU).

6. Czy uczelnie oferują wsparcie dla studentów w postaci dodatkowego kursu języka niemieckiego?

PWSZ w Nysie gwarantuje studentom taki kurs jeszcze przed wyjazdem na stypendium, natomiast BTU w ramach kontynuacji oferuje go przed rozpoczęciem pierwszego semestru w Niemczech.

7. Jaki tytuł otrzymują dyplomanci po pomyślnej obronie?

Studenci otrzymują dyplomy obu uczelni oraz tytuł inżynierach architekta.

8. Jakie studenci mają perspektywy dalszego kształcenia lub innej formy kariery zawodowej po ukończeniu programu Double Diploma?

Studenci po zrealizowaniu programu Double Diploma mogą oczywiście podjąć pracę na terenie obu krajów, jak również podjąć studia magisterskie na wybranej uczelni w Niemczech, tudzież w Polsce. Ponadto mogą zrealizować dodatkowe dwumiesięczne staże absolwenckie w ramach programu Erasmus+.

9. Czy studenci mogą liczyć na wsparcie finansowe ze strony PWSZ w Nysie?

Każdy student może otrzymać dofinansowanie do kosztów pobytu zarówno podczas studiów, jak i praktyk finansowane ze środków programu Erasmus+. Szczegóły na temat formy i wysokości dofinansowania można uzyskać.