Biuro Współpracy Międzynarodowej

Studenci z przyznanym stypendium socjalnym

Studenci z przyznanym stypendium socjalnym

Studenci wyjeżdżający na studia lub praktykę w ramach Programu Erasmus + znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe z Programu PO WER jeżeli:

  • mają przyznane stypendium socjalne w PWSZ w Nysie;
  • oraz w roku realizacji mobilności planują ponownie wystąpić o przyznanie stypendium socjalnego;
  • wypełnią wniosek o przyznanie "Dodatku socjalnego" PO WER dla stypendystów Programu ERASMUS+ (załącznik 1) i złożą go wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do wyjazdu na studia lub praktykę w Biurze Współpracy Międzynarodowej (dokumenty do pobrania).

Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będą otrzymywać dodatkowo 862 zł (z umowy 2018) lub 856 zł (z umowy 2019) tzw. "dodatku socjalnego" (stanowiące równowartość ok. 200 Euro) na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu. Otrzymywanie "dodatku socjalnego" jest gwarantowane od początku trwania wyjazdu stypendialnego do końca okresu finansowania ustalonego w umowie na wyjazd stypendialny pomiędzy uczelnią i studentem.

Fundusze w ramach Programu PO WER są wypłacane w złotówkach na wskazane przez studenta konto.