Biuro Współpracy Międzynarodowej

Rekrutacja pracowników ERASMUS+ KA-131 oraz KA-171. Termin 30.03.2023r.

Rekrutacja pracowników ERASMUS+ KA-131 oraz KA-171. Termin 30.03.2023r.

Rekrutacja na wyjazdy pracowników PANS w Nysie w ramach Programu Erasmus+ KA-131 oraz KA-171 (umowa z 2022r.) do realizacji w roku akademickim 2022/23 i 23/24 oraz rekrutacja uzupełniająca KA-107  w ramach umowy z  2020r. do realizacji do 31.07.2023r.

 1.  Wyjazdy w ramach  KA-131 (umowa 2022r.)
  W ramach bieżącej rekrutacji dostępnych jest 13 miejsc na wykłady i przyjazdy ekspertów oraz 20 miejsc na szkolenia
  ALOKACJA I WYDATKOWANIE FUNDUSZY UMOWA KA-131
 2. Wyjazdy w ramach KA-171 (umowa 2022r.) do krajów niestowarzyszonych (umowa 2022r.) realizowane są WYŁĄCZNIE do Uczelni, dla których KE przyznała dofinansowanie i w liczbie zakontraktowanej w ramach danej umowy. W ramach bieżącej rekrutacji dostępnych jest 11 miejsc na wykłady.
  ALOKACJA I WYDATKOWANIE FUNDUSZY UMOWA KA-171
  LICZBA DOSTEPNYCH MIEJSC ORAZ PRIORYTETY UCZELNI DLA KA-171
 3. Wyjazdy w ramach KA-107(umowa 2020r.) – 2 miejsca (1 STA i 1 STT) do realizacji do 31.07.2023r. Rekrutacja dotyczy 1 zaległego wyjazdu na wykład do INDONEZJI oraz 1 wyjazdu na szkolenie do BiH (MOSTAR) 
  ALOKACJA I WYDATKOWANIE FUNDUSZY UMOWA KA-107 
  PRIORYTETY UCZELNI DLA KA-107  
 4. Wyjazdy nauczycieli akademickich z wykładami
  Wyjazdy na wykłady z PANS w Nysie do uczelni partnerskich trwają 5 dni (w przypadku KA-171 + 2 dni na podróż). Zajęcia prowadzone przez wykładowców muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni (minimum 8 godzin).
 5. Wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych do Uczelni partnerskich i instytucji (pracownicy administracji, nauczyciele akademiccy)
  Wyjazdy na szkolenia z PANS w Nysie do uczelni partnerskich trwają 5 dni (w przypadku KA-171 + 2 dni na podróż).
 6. Szczegółowe informacje na temat programu Erasmus+, dokumentów oraz alokacji środków znajdują się na stronie BWM: pans.nysa.pl/org/bwm
 7. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o złożenie do Biura Współpracy Międzynarodowej PANS w Nysie APLIKACJI ON-LINE  (tylko on-line, prosimy nie drukować) oraz Indywidualnego Planu Wyjazdu na wykłady lub szkolenia (do pobrania).
  Podstawą rekrutacji pracownika na wyjazd będzie dostarczenie kompletu dokumentacji (Indywidualny Plan Wyjazdu w oryginale podpisane przez pracownika oraz bezpośredniego przełożonego).
 8. Regulamin organizacji Współpracy Międzynarodowej PANS w Nysie.
  Zgodnie z regulaminem OWM PANS w Nysie, w postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane będą:
 • dotychczasowe zaangażowanie pracownika w rozwój współpracy międzynarodowe +1-3 pkt., w tym w szczególności:
  • prowadzenie zajęć w jęz. ang.  
  • org. międzynarodowych warsztatów
  • koordynacja działań międzynarodowych w jednostce
  • inne działania, np. współpraca z BWM
  • doprowadzenie do podpisania umowy z uczelnia partnerską etc.
 • wpływ mobilności na rozwój internacjonalizacji uczelni oraz zasadność realizacji mobilności w odniesieniu do zakresu obowiązków oraz planów rozwoju współpracy międzynarodowej jednostki oraz Uczelni + 1-3 pkt.
 • podstawowe miejsce pracy + 1 pkt.
 • priorytety w bieżącej rekrutacji + 1-3 pkt. (zatwierdzone przez Władze Uczelni przed ogłoszeniem rekrutacji, w tym dla osób które nie brały udziału jeszcze w programie + 2 pkt.)
 • wcześniejsze wyjazdy (-1 pkt. za każdy w poprzednim roku akademickim) 

UWAGA!!!
Zgodnie z decyzją Komisji Rekrutacyjnej (w ramach poprzedniego naboru- protokół z dnia 20.01.2023r.) w bieżącej rekrutacji nie będą rozpatrywane wnioski osób, które mają więcej niż 1 przyznaną i nie zrealizowaną mobilność. Mobilności, dla których została już podpisana Umowa przez Uczelnię i uczestnika, a więc wyjazd został zakontraktowany, traktowane będą jako mobilność w trakcie realizacji.