Biuro Współpracy Międzynarodowej

Otwarta rekrutacja dla studentów na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+ (projekt K131 – kraje UE)

Otwarta rekrutacja dla studentów na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+ (projekt K131 – kraje UE)

Zgłoszenia on-line należy wypełnić na stronie erasmus.pans.nysa.pl w terminie do 15.03.2023

Informujemy o uruchomieniu rekrutacji na wyjazdy długoterminowe na studia w ramach Programu Erasmus+ (projekt K131 – kraje Unii Europejskiej). W rekrutacji może wziąć udział każdy student PANS w Nysie na podstawie posiadanego kapitału mobilności z programu Erasmus+ (tj. 12 miesięcy mobilności na każdym cyklu kształcenia). Do kapitału mobilności wliczają się także wyjazdy z tzw. „grantem zerowym”.
Więcej informacji

Szczegóły dotyczące udziału studenta w programie Erasmus+ znajdują się w Regulaminie OWM. W procesie kwalifikacji studenci-kandydaci na wyjazdy na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ uzyskują punkty na podstawie kryteriów wyszczególnionych w karcie rekrutacyjnej. Z kartą rekrutacyjną należy udać się do dziekanatu po średnią ocen i do Kierunkowego Koordynatora po podpis jako zgodę na wyjazd.
Spis Koordynatorów.

UWAGA: Poza uzupełnieniem obowiązkowego zgłoszenia on-line, należy dostarczyć do Biura Współpracy Międzynarodowej PANS w Nysie wymagany komplet dokumentów rekrutacyjnych w terminie do 15.03.2023:

  1. Karta rekrutacyjna
  2. CV w języku angielskim wraz ze zdjęciem
  3. List motywacyjny w języku angielskim 
  4. Oświadczenie dotyczące kapitału mobilności
  5. Certyfikat językowy (osoby bez potwierdzonej znajomości języka obcego wezmą udział w teście językowym online na platformie EU Academy)

Biuro Współpracy Międzynarodowej PANS w Nysie w ramach programu Erasmus+ realizuje mobilności studentów w kategorii K-131, do uczelni partnerskich położonych w krajach Unii Europejskiej.
Spis uczelni partnerskich PANS w Nysie

Od roku 2022/2023 wyjazd na studia trwa min. 2 pełne miesiące (w praktyce jest to jednak okres semestru określony organizacją roku akademickiego uczelni zagranicznej), maksymalnie 12 miesięcy w obrębie tego samego roku akademickiego w przypadku posiadania dostępnego pakietu mobilności.

Dofinansowanie mobilności na studia wynosi od 450 euro/ na miesiąc do 550 euro/na miesiąc, wysokość stypendium w ramach programu Erasmus+ zależne jest od kraju docelowego, do którego wyjeżdża beneficjent. Stawki i limity dla poszczególnych kategorii budżetowych w akcjach programu Erasmus+ ustalane są przez Komisję Europejską.  Szczegóły dotyczące środków finansowych znajdują się w Alokacji.

Studenci, którzy spełniają kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” oraz zgłoszą ten fakt w procesie rekrutacji w BWM zgodnie z obowiązującą procedurą otrzymują dodatkowo kwotę 250 EUR na każdy miesiąc pobytu niezależnie od rodzaju wyjazdu. Definicja „osób z mniejszymi szansami obejmuje:

  • osoby z niepełnosprawnościami (kryterium: Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności)
  • osoby ze środowisk uboższych (kryterium: Decyzja uczelni o przyznaniu stypendium socjalnego)

Więcej informacji na temat rekrutacji oraz mobilności w ramach programu ERASMUS+ w Biurze Współpracy Międzynarodowej PANS w Nysie (budynek C, pok. 2), mail: bwm@pans.nysa.pl, tel. +48 774091687.