Biuro Współpracy Międzynarodowej

20-24.05.2024r. XIV edycja International Staff Training Week w Nyskiej Akademii

20-24.05.2024r. XIV edycja International Staff Training Week w Nyskiej Akademii

52 uczestników z 23 krajów Europy, Afryki, Ameryki Pn i Pd  oraz Azji wzięło udział w XIV edycji International Staff Training Week "Artificial Intelligence at the Universities – a boon or a bane?" w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie.   

Nyską Uczelnię odwiedzili goście z następujących krajów :  Albania, Algieria, Azerbejdżan, Czarnogóra, Egipt, Francja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Indie, Indonezja, Kosowo, Łotwa, Meksyk, Niemcy, Polska, Portugalia,  Rumunia, Tajlandia, Turcja, Ukraina, USA, Włochy.

Program obejmował tematykę AI w funkcjonowaniu uczelni wyższych, a poruszane zagadnienia to m.in.: 
1.    „New Era of AI – where to start?” 
2.    „The Perils and Promise of Generative AI in Higher Education”  
3.    „AI in Higher Education – best practises”
4.    „Artificial Intelligence (AI) in Cybersecurity: Trends and Challenges”
5.    „Instructional AI: Uses That Empower Teaching” 
6.    „Showcasing Innovations and best practices”
7.    „Deep Learning for Everyone: Unleash the Power of AI”
8.    „Practical demonstration of how a hacking attack works”

Jak zawsze podczas takich spotkań,  największą korzyścią udziału w spotkaniu szkoleniowym była  wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami, którzy na co dzień pracują na różnych szczeblach funkcjonowania uczelni jako: wykładowcy, kierownicy działów, pracownicy administracji, promocji, biblioteki czy działów technicznych, stąd na poruszaną tematykę  patrzą ze swojej perspektywy.   

Oprócz programu szkoleniowego odbyły się również wykłady dla studentów PANS w Nysie oraz szereg spotkań z przedstawicielami różnych wydziałów i jednostek Uczelni, w tym z kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej  - mgr Anną Opałką.  

 Ponadto goście mieli okazję zapoznać się z infrastrukturą Uczelni oraz historią i zabytkami miasta Nysa, wziąć udział w kameralnym koncercie studentów Wydziału Jazzu, pokazie iluminacyjnym studentów kierunku Architektura oraz spotkaniu integracyjnym na Forcie Prusy poprzedzonym zwiedzaniem miasta pod przewodnictwem mgr Sebastiana Zatylnego  - wykładowcy na kierunku Filologia angielska. Słodką niespodziankę w postacie dietetycznych deserków przygotowało dla gości koło naukowe Set Point Diet studentów kierunku Dietetyka pod kierunkiem dr Marty Misiarz.

Uczestnicy wzięli również udział w podsumowaniu projektu „International One Book Club” oraz wręczeniu certyfikatów z udziału w przedsięwzięciu, które poprowadziła dr Agnieszka Kaczmarek – wykładowca kierunku Filologia angielska oraz opiekun merytoryczny przedsięwzięcia realizowanego wspólnie z California State University Bakersfield.
Wydarzenia międzynarodowe są jedną z możliwych form rozwijania internacjonalizacji Uczelni, tworzenia sieci kontaktów, które w przyszłości mogą zaowocować kolejnymi wspólnymi działaniami i projektami.

Tematy dyskusji w ramach tzw. TABLE TALKS
1.    Transparency and Trust in AI
2.    Ethical Considerations in AI Education
3.    Data Privacy and Security
4.    Teacher Training and Professional Development
5.    Impact of AI on Learning
6.    Everyday Incorporation of AI
7.    Successful AI Applications in University Teaching
8.    Generative AI in Higher Education

Podsumowanie wniosków z wydarzenia:
Sztuczna inteligencja (AI) szybko ewoluowała w ciągu ostatnich kilku dekad, przekształcając różne sektory i branże, w tym edukację wyższą. Integracja technologii AI na uniwersytetach wywołała debatę na temat tego, czy jest to dobrodziejstwo czy zmora? Debata ta opierała się na potencjalnych korzyściach i wadach związanych z obecnością sztucznej inteligencji w szkolnictwie wyższym. Uczestnicy zgodnie uznali, iż kluczem jest to, w jaki sposób uczelnie odpowiedzialnie przyjmują i integrują technologie AI, zapewniając maksymalizację korzyści przy jednoczesnym uwzględnieniu potencjalnych wad. Osiągnięcie równowagi między wykorzystaniem możliwości AI, a utrzymaniem podstawowych zasad edukacji jest niezbędne do zapewnienia pozytywnej transformacji szkolnictwa wyższego 
w erze AI.

Potencjalne korzyści z integracji AI w edukacji:
1. Spersonalizowane nauczanie: AI może analizować indywidualne potrzeby i tempo nauki studentów, dostosowując materiały edukacyjne i metody nauczania, co prowadzi do lepszych wyników w nauce.
2. Automatyzacja zadań administracyjnych: AI może przejąć rutynowe zadania administracyjne, takie jak rejestracja studentów, ocena prac czy zarządzanie harmonogramami, pozwalając wykładowcom skoncentrować się na działalności dydaktycznej i badawczej.
3. Zaawansowane narzędzia analityczne: AI umożliwia analizowanie dużych zbiorów danych edukacyjnych, co może pomóc w identyfikacji trendów, przewidywaniu problemów akademickich oraz opracowywaniu strategii poprawy jakości kształcenia.
4. Wspieranie nauki na odległość: AI może wspomagać zdalne nauczanie poprzez interaktywne platformy edukacyjne, wirtualnych asystentów oraz systemy monitorowania postępów studentów.

Potencjalne wady i wyzwania:
1. Brak interakcji międzyludzkiej: Nadmierna automatyzacja i reliance na AI mogą prowadzić do zmniejszenia bezpośrednich interakcji między studentami a wykładowcami, co może negatywnie wpłynąć na rozwój umiejętności społecznych i komunikacyjnych.
2. Zagrożenia dla prywatności: Wykorzystanie AI wiąże się z gromadzeniem i analizą dużej ilości danych osobowych studentów, co rodzi obawy o ochronę prywatności i bezpieczeństwo danych.
3. Etyka i stronniczość: AI może nieświadomie wprowadzać i wzmacniać uprzedzenia oraz stronniczość, co może prowadzić do niesprawiedliwego traktowania studentów. Konieczne jest opracowanie i wdrożenie ścisłych wytycznych etycznych.
4. Koszty wdrożenia: Integracja zaawansowanych systemów AI może wiązać się z wysokimi kosztami, co może stanowić barierę dla niektórych uniwersytetów, szczególnie tych o ograniczonych zasobach finansowych.

Równowaga i odpowiedzialność
Aby skutecznie zintegrować AI w szkolnictwie wyższym, uniwersytety muszą podejść do tego procesu z rozwagą i odpowiedzialnością. Kluczowe jest zapewnienie równowagi między wykorzystaniem technologii AI a utrzymaniem fundamentalnych zasad edukacji. Wdrażając AI, uczelnie powinny pamiętać o następujących kwestiach:

  • Konsultacje z ekspertami z różnych dziedzin, aby zapewnić wieloaspektowe podejście do integracji AI.
  • Szkolenie kadry dydaktycznej w zakresie korzystania z narzędzi AI oraz w rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu potencjalnym zagrożeniom.
  • Monitorowanie i ocena wpływu AI na procesy edukacyjne oraz ciągłe dostosowywanie strategii wdrożeniowej w oparciu o uzyskane wyniki.
  • Zapewnienie przejrzystości  w gromadzeniu i wykorzystywaniu danych, a także przestrzeganie najwyższych standardów ochrony prywatności.

Program ISTW 2024
Strona ISTW 2024 
 

mgr Anna Opałka 
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
Kierownik Działu Kontaktów Zewnętrznych

Galeria