Biblioteka

Zasady udostępniania zbiorów

Warunkiem korzystania z Bibliotecznego Centrum Obsługi przez pracowników i studentów naszej Uczelni jest posiadanie ważnej Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) PANS w Nysie lub ważnej legitymacji Biblioteki PANS w Nysie. Legitymacji bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom. Osoby spoza PANS w Nysie mogą korzystać w BCO z księgozbioru na miejscu w wolnym dostępie po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości. 

Korzystanie ze zbiorów na miejscu:

 • Korzystający w BCO ze zbiorów na miejscu oraz dostępnego sprzętu (poza stanowiskiem do kserowania) powinni pozostawić odzież wierzchnią oraz bagaże (teczki, torby, plecaki…) w szafkach dostępnych na korytarzu przed wejściem do pomieszczenia.
 • Czytelnik zobligowany jest do okazania bibliotekarzowi dokumentu upoważniającego do korzystania z Biblioteki, 
 • W BCO Czytelnik zobowiązany jest zachowywać się w sposób odpowiadający powadze instytucji i stosować się do wskazówek dyżurnych bibliotekarzy. 
 • Księgozbiór w BCO udostępniany jest w wolnym dostępie – Czytelnik samodzielnie wybiera interesujące go materiały i przynosi do dyżurującego bibliotekarza celem zarejestrowania książek w systemie, a po zakończeniu pracy nie odkłada samodzielnie książek na półkę, lecz zwraca je do dyżurnego bibliotekarza. 
 • Chcąc skorzystać z płyt (dodatek do czasopism udostępnianych na miejscu w BCO) użytkownik powinien wyszukać interesujący go zbiór w wykazie, który znajduje się na stronie WWW Biblioteki w zakładce ZASOBY → WYKAZ CZASOPISM I PŁYT DOSTĘPNYCH NA MIEJSCU W BCO. Następnie należy podać bibliotekarzowi numer, który znajduje się przy wyszukanej pozycji. Wypożyczenie tego rodzaju zbiorów zarejestrowane jest w Rejestrze Odwiedzin.
 • Księgozbioru w wolnym dostępie nie wypożycza się na zewnątrz. 
 • Czytelnik ma możliwość samodzielnego wykonania kopii materiałów udostępnianych w BCO – na miejscu (skanowanie, kserowanie, wykonanie zdjęć) z poszanowaniem praw autorskich i praw pokrewnych. 

Wypożyczanie zbiorów na zewnątrz

Materiały biblioteczne można „wypożyczyć”/„zapisać się” do kolejki oczekujących tylko przez katalog internetowy.

Po zaznaczeniu opcji „wypożycz”/„zapisz się” wyświetli się komunikat:

Po wybraniu sposobu odbioru materiałów należy ponownie nacisnąć opcję „wypożycz”/„zapisz się”, wtedy zamówienie trafi do realizacji. 

Magazyn realizowany jest:
1.    Od poniedziałku do piątku o godz.:

 • 7:30,
 • 9:30, 
 • 11:30, 
 • 13:30

2.    W soboty zjazdowe o godz.:

 • 9:00
 • 13:00

Wybrane pozycje można odebrać z książkomatu w Budynku A, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, również w święta. 

Książki z miejscem odbioru BCO można odebrać w godzinach pracy Biblioteki. 

Zarezerwowane materiały czekają 3 dni na odbiór. Po tym czasie nieodebrane rezerwacje są usuwane z konta czytelnika.

PROLONGATA

Prolongata jest dokonywana na okres 35 dni i następuje od daty jej wykonania. Dwóch pierwszych prolongat można dokonać przez Internet. Prolongata jest możliwa, pod warunkiem braku zapotrzebowania na dany tytuł przez innych czytelników oraz gdy nie ma żadnych zaległości na koncie bibliotecznym (np. opłata za przetrzymanie materiałów bibliotecznych).

Prolongata na miejscu w Bibliotecznym Centrum Obsługi wymaga przyniesienia przez użytkownika wypożyczonych zbiorów.

Za niedotrzymanie terminów zwrotu wypożyczonych materiałów Biblioteka pobiera opłaty za przetrzymanie.

W przypadku zagubienia wypożyczonej pozycji, zniszczenia, bądź zaistnienia innej przyczyny uniemożliwiającej zwrot, czytelnik zobowiązany jest do:

 • odkupienia tego samego tytułu,
 • w razie braku możliwości nabycia identycznego dzieła lub jego nowego wydania ustala się odpłatność za zagubienie,
 • na prośbę czytelnika Biblioteka może wskazać odkupienie innego dzieła w cenie stanowiącej wielokrotność ceny inwentarzowej zagubionego lub zniszczonego dzieła.

Korzystanie z wypożyczeń międzybibliotecznych:

 • Wypożyczanie międzybiblioteczne prowadzi Biblioteczne Centrum Obsługi.    
 • Prawo do korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych mają:
  • nauczyciele akademiccy PANS w Nysie,
  • studenci studiów pierwszego stopnia ostatnich lat piszący prace dyplomowe,
  • studenci studiów drugiego stopnia.    
 • Warunkiem przyjęcia zamówienia na wypożyczenie międzybiblioteczne jest brak poszukiwanego dzieła w nyskich bibliotekach. 
 • Przy złożeniu zamówienia obowiązuje czytelnika podanie dokładnych danych bibliograficznych poszukiwanego dzieła.    
 • Wypożyczanie międzybiblioteczne jest odpłatne.   
 • Udostępnianie wypożyczonych książek odbywa się wyłącznie na miejscu w BCO, z wyjątkiem sprowadzonych odbitek kserograficznych, które czytelnicy otrzymują na własność po opłaceniu faktury.