Finanse i rachunkowość

Pozytywna ocena PKA dla kierunku finanse i rachunkowość

Z satysfakcją informujemy, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało pozytywną ocenę w sprawie jakości kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w PWSZ w Nysie na poziomie pierwszego stopnia o profilach ogólnoakademickim i praktycznym. Uchwałę w tej sprawie wydano 12 marca 2015 roku. To już druga pozytywna ocena kierunku finanse i rachunkowość wystawiona przez PKA.

Ocena jakości kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość, prowadzonym w Instytucie Finansów  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, odbyła się w listopadzie 2014 roku. Wtedy to w Uczelni wizytował Zespół Oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Na podstawie raportu przygotowanego przez Zespół Oceniający, stanowiska Uczelni, a także opinii Zespołu działającego w obszarze nauk społecznych Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną w sprawie jakości kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość w PWSZ w Nysie.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, iż Uczelnia spełnia wymagania kadrowe oraz programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia. Jednocześnie Prezydium stwierdziło, że poziom kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość  w Instytucie Finansów  PWSZ w Nysie odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym i zasługuje na pozytywną ocenę.

Na uwagę zasługuje także fakt, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało dla kierunku finanse i rachunkowość w Instytucie Finansów PWSZ w Nysie maksymalny czas na następną ocenę programową. Tym samym kolejna ocena nastąpi dopiero w roku akademickim 2020/2021. Decyzja ta potwierdza wysoką ocenę jakości kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość w nyskiej Alma Mater. Absolwenci kierunku finanse i rachunkowość pracują nie tylko w nyskich zakładach pracy, ale w całym regionie i daleko poza jego granicami, jak również na kierowniczych stanowiskach za granicą. Znane są Uczelni zakłady pracy, dla których ukończenie kierunku finanse i rachunkowość w PWSZ w Nysie z dobrym wynikiem studiów, stanowi decydującą rekomendację przy zatrudnianiu pracowników. Wielu absolwentów zajmuje wysokie lub najwyższe stanowiska w organizacjach samorządowych, zakładach pracy i innych organizacjach regionu. Duży udział absolwentów, po uzyskaniu na kierunku finanse i rachunkowość w Nyskiej Uczelni dyplomu licencjata, kontynuuje studia na renomowanych Uczelniach Polski, na których ich wykształcenie, uzyskane w naszej Uczelni, jest wysoko oceniane – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Politechnika i Uniwersytet w Opolu oraz wiele innych Uczelni. Wykształcenie to pozwala naszym absolwentom także w nieproporcjonalnie wysokim odsetku uzyskiwać na tych Uczelniach prestiżowe stypendia naukowe. Niektórzy przechodzą potem do pracy naukowej i uzyskują stopnie doktorskie Te sukcesy naszych absolwentów są również sukcesami Instytutu Finansów i całej Uczelni. Są wynikiem dobrze zaprojektowanego procesu kształcenia i jego realizacji, podporządkowanych głównemu celowi, którym jest uzyskanie założonych efektów kształcenia. Uzyskanie założonych efektów kształcenia jest zadaniem trudnym, nie zawsze osiągalnym w stosunku do każdego studenta, ale dzięki wysokiemu wykształceniu wartościowej kadry naukowo-dydaktycznej Instytutu Finansów, osiąganym w wysokim stopniu.

dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj

Instytut Finansów PWSZ w Nysie

Opublikowano: 201-03-2015