Finanse i rachunkowość

Konferencje

Jedną z form rozwoju, która oferowana jest studentom Instytutu Finansów są konferencje naukowe organizowane przez pracowników. Konferencje to również możliwość spotkania się naukowców z teoretykami i wymiana ich poglądów, które w dużej mierze mogą wpłynąć na program kształcenia oferowany przez Instytut Finansów. Studenci Instytutu Finansów, którzy zdecydują się uczestniczyć w konferencjach mają możliwość poznania stanowisk każdej ze stron uczestniczących w konferencji oraz ukierunkowania swojego światopoglądu.

 

Konferencja ISAT`2018

Międzynarodowa 39ta konferencja, ISAT`2018 (Information Systems Architecture and Technology), odbyła się w dniach 16-18 września 2018 roku w Nysie. Zorganizowana była przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej i Instytut Finansów PWSZ w Nysie. Uczestnicy konferencji mieszkali w Hotelu Court Park, a 21 sesji naukowych w ciągu 3 dni odbywało się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Oprócz spotkań naukowych uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedzenia Nysy, ale także zwiedzili park zdrojowy w Głuchołazach i zamek w Otmuchowie. Wycieczki, z profesjonalnymi przewodnikami przygotowało Starostwo Powiatowe w Nysie.
Serdecznie dziękujemy starostom, Panu Czesławowi Biłobranowi i Piotrowi Woźniakowi, za to wsparcie, jak również za upominki dla uczestników i różne przydatne materiały.
Wykład na sesji plenarnej poprowadził prof. Zdzisław Kowalczuk wygłaszając referat pt. Constructing autonomous agents using the cognitive-emotional architecture of the mind. Prace zostały opublikowane przez wydawnictwo Springer w serii "Advances in Intelligent Systems and Computing" (Springer series web page), i są lub będą indeksowane przez the Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (Web of Science) i Elsevier`s EI Compendex, DBLP, SCOPUS, Google Scholar, I Springerlink. Celem tej konferencji była integracja informatyków (twórcy oprogramowania, technologii informacyjnych) i użytkowników systemów informatycznych - prezentacja nowoczesnych koncepcji i aplikacji systemów informatycznych, architektury i technologii wspierających współczesne systemy informacyjne uwzględniające wpływ wiedzy, informacji, technologii komputerowych i komunikacyjnych na zarządzanie organizacjami.
W konferencji wzięli udział naukowcy z wielu krajów świata: Kanada, Australia, Niemcy, Japonia, Dania, Słowacja, Ukraina, Rosja, Czechy, Rumunia, Tajlandia, Wietnam, Indie itd.

26-27.04.2017r. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PT. "BUSINESS RISK IN CHANGING DYNAMICS OF GLOBAL VILLAGE (BRCDGV-2017).".

W dniach 26-27 kwietnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt. "Business Risk in Changing Dynamics of Global Village (BRCDGV-2017)". Wzięło w niej udział ponad 200 uczestników, w tym: władze PWSZ w Nysie oraz Uczelni partnerskich, władze samorządowe, pracownicy naukowi, eksperci z dziedziny zarządzania ryzykiem, lokalne instytucje, banki, uczelnie wyższe z Polski i z zagranicy, studenci polscy i zagraniczni oraz społeczność lokalna. Listy gratulacyjne na ręce Rektora PWSZ w Nysie prof. Przemysława Malinowskiego przesłali Ambasador Indii w Polsce - Pan Ajay Bisaria i Marszałek Województwa Opolskiego - Pan Andrzej Buła.

W ramach zorganizowanego przez Uczelnię wydarzenia odbyły się: 3 sesje plenarne, 4 panele tematyczne oraz warsztaty studenckie, podczas których zaprezentowano zagadnienie ryzyka w różnych dziedzinach biznesu, gospodarki oraz życia społecznego. Prof. Krzysztof Jajuga - wybitny ekspert w temacie konferencji, a jednocześnie Przewodniczący Komitetu Naukowego, w niezwykle inspirującym wystąpieniu, otwierającym merytoryczną część konferencji, przedstawił najistotniejsze wyzwania dla teorii i praktyki ryzyka w globalnym świecie. W kolejnych wystąpieniach i dyskusjach poruszano między innymi takie zagadnienia, jak: szanse i wyzwania dla współpracy edukacyjnej Polski i Indii, a także rozwoju stosunków handlowych pomiędzy tymi krajami, ewolucja wskaźników ryzyka w inwestycjach, ryzyko płynności w funduszach wzajemnych, efektywność funduszy inwestycyjnych na rynku polskim, a także w Bośni i Hercegowinie, szanse i wyzwania na rynku ukraińskim w odniesieniu do mikroregionów, rozwój przedsiębiorczości w regionie nyskim od 2001 roku oraz związane z tym szanse i zagrożenia, czynniki ryzyka, rozbieżności między stosowaniem nowych technologii a rzeczywistymi problemami globalnymi, ryzyko na platformie globalnej, analiza percepcji ryzyka w procesie implementacji innowacji technologicznych, zarządzanie ryzykiem korporacyjnym, a także jako systemem zarządzania w przedsiębiorstwie.
W ramach konferencji odbyły się również rozmowy na temat współpracy edukacyjnej i biznesowej oraz realizacji wspólnych projektów z partnerami zagranicznymi PWSZ w Nysie. Ponadto w dniach od 21 do 25 kwietnia, 37 studentów z 8 krajów, pracowało w ramach "Międzynarodowych Warsztatów Innowacyjnych", zorganizowanych przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości PWSZ w Nysie i Biuro Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie, nad zbudowaniem modelu bardzo dobrze funkcjonującej firmy, która będzie wyróżniała się na rynku. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej metody tworzenia koncepcji biznesowych - Business Model Canvas, cztery grupy warsztatowe wypracowały 32 pomysły na własne firmy.

Komitet Naukowy Konferencji, w którym znaleźli się znakomici naukowcy i eksperci z dziedziny ekonomii, finansów, zarządzania i bezpieczeństwa reprezentujący wiele Uczelni z kraju i zagranicy, zapewnił wysoki poziom merytoryczny wystąpień oraz publikacji pokonferencyjnej. Skład Komitetu Naukowego:

Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak - PWSZ w Nysie,
prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala - Politechnika Opolska,
prof. dr hab. Magdalena Osińska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
prof. dr hab. Karol Kukuła - AGH w Krakowie,
prof. zw. dr hab. Stefan Forlicz - WSB we Wrocławiu,
prof. Daniela Zeca - Uniwersytet w Galatii, Rumunia,
prof. Oksana Stepaniuk - Wołyński Instytut Ekonomii i Zarządzania,
prof. Vijay Khare - Uniwersytet w Pune, Indie,
dr hab. inż. Zofia Wilimowska, prof. PWSZ w Nysie,
dr hab. Wojciech Cieśliński, prof. PWSZ w Nysie,
dr hab. Mariusz Czekała, prof. PWSZ w Nysie,
dr hab. inż. Zbigniew Zaborowski, prof. Politechniki Poznańskiej,
dr Sandeep Pachpande - Grupa Instytutów ASM w Pune, Indie,
dr hab. Zbigniew Binderman - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa,
dr hab. Zofia Zymonik, prof. nadz. PWr. - Politechnika Wrocławska.

Patronat honorowy nad konferencją objęli:
Ambasador Indii w Polsce i na Litwie - Ajay Bisaria,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Marszałek Województwa Opolskiego - Andrzej Buła,
Starosta Powiatu Nyskiego - Czesław Biłobran,
Burmistrz Nysy - Kordian Kolbiarz,
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Konferencja została organizowana we współpracy z Polsko-Indyjską Fundacją Edukacyjną IEEF wraz z jej partnerami z Polski, Indii i innych krajów UE oraz świata, a także Uczelniami: University "Dunarea de Jos" Galati z Rumunii i Savitribai Phule Pune University z Indii. Poza głównymi partnerami w konferencji swój udział w postaci wystąpienia bądź publikacji zaznaczyło wiele ośrodków akademickich z Niemiec, Rumunii, Bułgarii, Indii, Grecji, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Ukrainy, Kosowa, Czech i Turcji.

Do sukcesu konferencji przyczynili się także partnerzy z otoczenia samorządowego i gospodarczego Uczelni: Urząd Marszałkowski w Opolu, Bank Gospodarki Krajowej oddział w Opolu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Bank PEKAO S.A., Bank PKO Bank Polski, Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, Court Park Gallery, Cukry Nyskie, Firma Wacuś, Metroplast.

PWSZ w Nysie to dynamiczna uczelnia o profilu praktycznym, stale dążąca do doskonałości w kształceniu akademickim, badaniach naukowych i do ugruntowania mocnej pozycji swoich absolwentów na globalnym rynku pracy. Zorganizowana konferencja doskonale wpisuje się w misję Uczelni względem otoczenia społeczno-gospodarczego, umożliwia dialog pomiędzy teorią i praktyką procesów globalizacji oraz związanych z nim różnych form ryzyka.

Pełna relacja z konferencji wraz z dokumentacją fotograficzną:
www.businessrisk.pwsz.nysa.pl

29.04.2014r. SEMINARIUM PT. „FINANSE PUBLICZNE A ROZWÓJ GMIN I POWIATÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO"

W dniu 29.04.2014 r. w Sali Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, odbyło się seminarium pt. "Finanse publiczne a rozwój gmin i powiatów województwa opolskiego", podczas którego zadebiutowali studenci II roku finansów i rachunkowości wraz ze swoimi pracami semestralnymi z finansów publicznych dotyczącymi analizy wybranych przez siebie gmin czy powiatów.
Podczas wydarzenia, poza dr Zbigniwem Kulasem, który pełnił rolę koordynatora prac studentów, mogliśmy z wielką radością gościć Sekretarza Miasta i Gminy Nysa, Pana Michała Baziuka oraz przybyłych specjalnie na to spotkanie Prorektora ds. ogólnych: prof. Tomasza Malczyka, jak również Prorektora ds. studenckich i dydaktyki: dra inż. Mariusza Kołosowskiego.
Wystąpienia jak i same prezentowane prace spotkały się z wielkim zainteresowaniem, szczególnie ze strony Sekretarza, który mógł wysłuchać wielu ciekawych rzeczy zaobserowowanych, podczas badań, przez studentów na temat budżetów m.in. Gminy Korfantów, Gminy Kamiennik, Powiatu Świdnickiego, Powiatu Piaseczyńskiego, jak również zaobserwować ranking gmin w świetle oceny wielokryterialnej Powiatu Nyskiego, Powiatu Brzeskiego oraz Powiatu Krapkowickiego. Nie obyło się również bez analizy porównawczej m.in. Powiatu Piaseczyńskiego, będącego jednym z najlepiej rozwijających się powiatów w Polsce, a Powiatem Nyskim.
Całe przedsięwzięcie zwieńczone zostało wydaniem publikacji zawierającej analizy wszystkich uczestników seminarium.

Wejście do galerii >>

13-14.05.2011r. KONFERENCJA "ROLA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO W KREOWANIU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA"

W dniach 13-14 maj 2011 r. odbyła się zorganizowana przez PWSZ w Nysie pod patronatem Rektora PWSZ w Nysie prof. Zofii Wilimowskiej, konferencja naukowa dotycząca oceny wartości kapitału intelektualnego organizacji. W konferencji udział wziął prof. dr hab. dr h. c. inż. Tadeusz Zaborowski - Wiceprzewodniczący Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania PAN Oddział w Poznaniu, który wręczył prof. Mieczysławowi Dudkowi powołanie do składu Komisji. Ponadto prof. T. Zaborowski wygłosił referat pt. Metody wyceny kapitału intelektualnego. Konferencję należy uznać za bardzo istotną i potrzebną. W konferencji uczestniczyli również między innymi: dr Marek Wilimowski, dr Aldona Dereń oraz mgr inż. Bartłomiej Kozak.

13-14.04.2010R. MIĘDZYNARODOWA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA PT.: "NOWE WYZWANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW I GOSPODARKI, W DOBIE KRYZYSU GOSPODARCZEGO"
(NEW CHALLENGES FOR BUSINESSES AND THE ECONOMY, IN THE ECONOMIC CRISIS).

Głównym organizatorem Konferencji było Koło Naukowe BONUS działające przy Instytucie Finansów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Współorganizatorem oraz przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był dr inż. Zbigniew Kulas, któremu zawdzięczamy przybycie kadry profesorskiej. Patronat Honorowy nad Konferencją objęła Jej Magnificencja, Rektor PWSZ w Nysie, prof. dr hab. Zofia Wilimowska.
Luźna polityka kredytowa banków oraz konsumpcyjny styl życia Amerykanów za pożyczone pieniądze przyczyniły się do bankructwa Lehman Brothers, który stał się największa ofiarą kryzysu finansowego. W ponad rok po najdramatyczniejszych epizodach impasu gospodarczego rynki dalekie są od kondycji, którą można by było uznać za bezpretensjonalną. Cykl konferencji w PWSZ w Nysie poświęconych tematowi obecnego kryzysu gospodarczego rozpoczął się w marcu 2009r. Tematem przewodnim spotkania były kryzysy na rynkach finansowych, a rozwój gospodarczy. Podczas dwudniowej debaty studenci oraz wykładowcy starali się znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące początku kryzysów gospodarczych, jego przyczyn oraz wpływu na poszczególne sektory gospodarki. Tegoroczna Konferencja dotyczyła aspektu nowych wyzwań dla przedsiębiorstw oraz dla gospodarki w dobie trwającego kryzysu gospodarczego.
W śród zaproszonych ekspertów z dziedziny finansów byli między innymi:

 • prof. dr hab. Marian Noga - profesor i były rektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2004-2010, który wygłosił referat pt.: Polityka fiskalna i monetarna państwa w okresie kryzysu gospodarczego;
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Dudycz - profesor Politechniki Wrocławskiej, który wygłosił referat pt.: Czy giełda jest dobrym dystrybutorem kapitału?;
 • prof. dr hab. Jerzy Mączyński - rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, który wygłosił referat pt.: Uwarunkowania kulturowe a zachowania menedżerów w sytuacjach kryzysowych;
 • dr hab. Mieczysław Dudek - profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, który wygłosił referat pt.: Kreowanie nowych paradygmatów w ekonomii w dobie kryzysów gospodarczych.
  Konferencja realizowana była w ramach projektu "Kreator Innowacyjności" finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
21-22.11.2010r. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PN. "RACJONALNOŚĆ W FUNKCJONOWANIU ORGANIZACJI - KAPITAŁ INTELEKTUALNY STRATEGICZNYM ZASOBEM PRZEDSIĘBIORSTWA"
W dniach 21-22 listopada w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie odbyła się dwudniowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. "Racjonalność w funkcjonowaniu organizacji - Kapitał intelektualny strategicznym zasobem przedsiębiorstwa", podczas której Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy PWSZ w Nysie wraz 3 Instytutami: Zarządzania, Finansów i Informatyki reprezentowały Uczelnię jako Partnera Wiodącego.
Konferencja adresowana była przede wszystkim do przedstawicieli świata naukowego oraz praktyków różnych dziedzin zajmujących się aspektami racjonalności w działalności gospodarczej przedsiębiorstw.
Głównym celem tej edycji konferencji było wykazanie, że kapitał intelektualny nie jest czynnikiem zarządzania w samym sobie lecz funkcją tworzenia długookresowej wartości dla przedsiębiorstwa.
8.03.2009r. II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA "ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ROLNICTWIE"

Organizatorami konferencji byli między innymi dr inż. Tomasz Malczyk, mgr inż. Zdzisław Mazur, dr inż. Zbigniew Kulas, dr inż. Ewa Malczyk, mgr inż. Adriana Halikowska oraz mgr inż. Jacek Tarnowski.
Konferencja poświęcona określeniu możliwości wdrażania technologii innowacyjnych w obszarach wiejskich w ujęciu regionalnym, wojewódzkim, krajowym, a nawet międzynarodowym. Jednocześnie zdefiniowane zostały sposoby realizacji polityki edukacyjnej, finansowej, naukowo-badawczej i wdrożeniowej z polityką rolną.
Konferencja miała na celu zmianę spojrzenia na zawód rolnika, a wręcz jego radykalnego przedefiniowania i dopasowania do obecnych i przyszłych realiów. Stwarza to możliwość utrzymania, a wręcz poszerzania możliwości zarobkowania mieszkańcom terenów wiejskich, zdecydowanie uatrakcyjnia wieś, wzbudza zainteresowanie do inwestowania na terenach rolniczych, modernizuje merytorycznie i strukturalnie obszary wiejskie.

4-5.03.2009r. I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA "KRYZYSY NA RYNKACH FINANSOWYCH,
A ROZWÓJ GOSPODARCZY"

Konferencję zorganizowało Koło Naukowe BONUS działające przy Instytucie Finansów PWSZ w Nysie. W Konferencji wzięli udział zarówno studenci z uczelni z całej Polski m.in. z Akademii im. Jana Długosza z Częstochowy, z Uniwersytetu Łódzkiego, z Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, jak również studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie i osoby z zewnątrz.
Patronat Honorowy nad Konferencją objęła Jej Magnificencja, Rektor PWSZ w Nysie,
prof. dr hab. Zofia Wilimowska.
Ideą Konferencji było:

 • poszerzenie wiedzy studentów z zakresu rynków finansowych;
 • podkreślenie wagi obecnego kryzysu gospodarczego na świecie, zarówno jego skutków i wpływów na gospodarkę;
 • doskonalenie umiejętności prezentacji wiedzy;
 • nawiązanie współpracy z innymi uczelniami wyższymi z Polski;
 • promocja miasta i regionu.

Gośćmi honorowi konferencji byli:

 • prof. dr hab. Jerzy Mączyński - wykładowca z Polsko - Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu "Collegium Glacense" w Nowej Rudzie, specjalista psychologii zarządzania;
 • prof. dr hab. Andrzej Nowak - dyrektor Instytutu Finansów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie; specjalność: teoria decyzji (w tym badania operacyjne, teoria gier)