Finanse i rachunkowość

EKONOMISTA czasopismo dostępne w wersji elektronicznej

EKONOMISTA czasopismo dostępne w wersji elektronicznej

Zapraszamy do skorzystania z dostępu do elektronicznej wersji czasopisma Ekonomista.

Jest to najstarsze czasopismo naukowe w Polsce z dziedziny nauk ekonomicznych. Założone w 1900 czasopismo poświęcone jest nauce i potrzebom życia. Ekonomista publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są recenzowane. Publikowane są w nim artykuły autorów krajowych i zagranicznych o wysokiej randze naukowej i znaczącym wpływie na procesy gospodarcze i strategie rozwoju Polski. Ekonomista to czasopismo wysoko cenione przez środowisko ekonomistów polskich.

W okresie po II wojnie światowej jego redaktorami naczelnymi byli znani i cenieni ekonomiści jak prof. Edward Lipiński, prof. Zdzisław Sadowski czy też prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka. Obecnie współwydawcami czasopisma są Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Państwowa Akademia Nauk, a ukazuje się ono w formule kwartalnika.

Od nr 2/2022 Ekonomista przestał ukazywać się w wersji papierowej. Artykuły w pełnej wersji są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej czasopisma. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie materiały zamieszczone na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Attribution 4.0.

Dostęp do elektronicznej wersji czasopisma znajduje się w poniższym linku:
ekonomista.pte.pl

Zapraszamy do korzystania!