Informatyka

Wymogi dotyczące pracy inżynierskiej

STANDARD PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ NA KIERUNKU INFORMATYKA

W pracy inżynierskiej na kierunku Informatyka student powinien wykazać się znajomością stanu literatury oraz rozwiązań informatycznych badanego obszaru i umiejętnością zastosowania narzędzi informatycznych w praktyce. Cel pracy powinien być sformułowany w kategoriach inżynierskich, jak np. opracowanie nowego programu lub systemu programowego, opracowanie rozwiązania sprzętowego, badania, analiza nowych rozwiązań informatycznych. Powinno dominować praktyczne rozwiązanie problemu przy znacznie mniejszym ładunku, stawiania i dyskusji problemów teoretycznych.

 1. Wymogi merytoryczne
  • Praca powinna zawierać:
   • określenie celu i zakresu pracy,
   • przedstawienie stanu rozwiązań nawiązujących do tematu pracy,
   • przedstawienie założeń technicznych rozwiązywanego problemu,
   • przedstawienie opracowanego rozwiązania problemu pracy (dokumentacja projektu, implementacji, obsługi),
   • oceną rozwiązania np. poprzez pilotowe uruchomienie i/lub przeprowadzenie badań i przedstawienie ich wyników,
   • sformułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonej analizy.
 2. Struktura pracy powinna prowadzić do realizacji jej celu.
 3. Wymagania dotyczące celów i zadań pracy dyplomowej
  • Przygotowanie pracy dyplomowej powinno u studenta ukształtować umiejętności:
   • identyfikacji i analizowania otaczających zjawisk, zwłaszcza tych, z którymi absolwent będzie miał do czynienia w praktycznej działalności,
   • dostrzegania prawidłowości występujących w obrębie tych zjawisk,
   • specyfikacji zjawisk i wyciągania właściwych wniosków,
   • diagnozowania i oceny problemu w badanym podmiocie gospodarczym lub instytucji,
   • czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej w zastosowaniu do praktyki,
   • stosowania warsztatu inżynierskiego,
   • zaprojektowania nowych rozwiązań lub modyfikacji istniejących,
   • powiązania problemu z literaturą przedmiotu,
   • rozszerzanie swej wiedzy przez samodzielne poszukiwania w istniejących opracowaniach technicznych i naukowych,
   • samodzielnego budowania prawidłowych konstrukcji logicznych,
   • prowadzenia logicznego toku wywodów,
   • posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem.
 4. Wymogi regulaminowe
  • Praca dyplomowa:
   • jest typem pracy promocyjnej, dającej absolwentowi tytuł inżyniera,
   • jest pracą samodzielną, kierowaną przez promotora,
   • podlega recenzji,
   • podlega obronie w trakcie egzaminu dyplomowego.
 5. Wymogi formalne
   • układ pracy: praca zawiera, poza rozdziałami przedstawiającymi problem pracy i jego rozwiązanie, wstęp i zakończenie,
   • we wstępie należy zarysować ogólne tło badanego problemu, wskazać przesłanki wyboru tematu pracy, określić cel,
   • zakres pracy, wskazać metody rozwiązania, zwięźle scharakteryzować wykorzystaną literaturę przedmiotu i materiały źródłowe, a także przedstawić ogólne informacje o zawartości poszczególnych rozdziałów pracy,
   • w zakończeniu należy wskazać syntetyczne wnioski wynikające z pracy oraz ewentualnie zasygnalizować możliwości przyszłościowych rozwiązań,
   • wykaz cytowanej literatury w alfabetycznej kolejności zgodny z wymogami opisu bibliograficznego,
   • wykaz wykorzystanych aktów prawnych (w uzasadnionych przypadkach),
   • wykaz źródeł internetowych (z datą publikacji),
   • wykaz tablic,
   • wykaz rysunków (schematów, map, itp.),
   • wykaz załączników.
 6. Wymogi edytorskie
  • Wymogi dotyczące maszynopisu pracy dyplomowej (format egzemplarza dla promotora):
   • format arkusza papieru: A4 (pisane jednostronnie),
   • czcionka: Times New Roman,
   • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt,
   • odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,
   • marginesy:
    • górny - 2,5 cm;
    • dolny - 2,5 cm;
    • lewy - 3,5 cm;
    • prawy - 1,5 cm
  • Stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów), każdy akapit należy rozpoczynać wcięciem 0,5 cm, wszystkie strony pracy są uwzględniane w numeracji ciągłej, twarda okładka.
  • Oświadczenie studenta o samodzielności przygotowania pracy dyplomowej dołączone powinno być na końcu pracy,
  • Oświadczenie o udostępnieniu pracy dyplomowej powinno być na końcu pracy,
  • Razem z tekstem pracy dyplomowej należy oddać krążek CD zawierający postać źródłową pracy (sugerowany format edytora Word), tekst w formacie PDF oraz wykonane oprogramowanie (źródła i binarna) wraz z wynikami badań.
  • Do dziekanatu należy oddać pracę wydrukowaną dwustronnie, oprawioną w miękką okładkę, klejoną, z płaskim grzbietem, czcionka 12 Times New Roman, odstęp pojedynczy. Pracę należy dostarczyć również w wersji elektronicznej na płycie CD wraz z przygotowanym oprogramowaniem (sugerowany format edytora tekstowego Word).

POZYCJE LITERATUROWE

Powołania się na pozycje literaturowe w tekście pracy należy oznaczać umieszczonym w nawiasie kwadratowym numerem pozycji literaturowej w SPISIE LITERATURY.

Podając pozycję bibliograficzną w SPISIE LITERATURY należy podać: nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł pracy,nazwę wydawcy, rok wydania. Jeżeli jest to czasopismo, należy podać dodatkowo: nazwę czasopisma, numer tomu, numery stron. Nie podaje się w tym przypadku nazwy wydawcy. Jeżeli jest to fragment książki (lub materiały z konferencji), to podajemy dodatkowo: tytuł książki, ew. nazwisko i inicjał redaktora oraz numery stron.
SPIS LITERATURY przygotowuje się w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów i kolejno numeruje.
Jeżeli jest to cytat z dokumentu dostępnego w Internecie, to podajemy dodatkowo adres WWW . Można nie podawać w tym przypadku nazwy wydawcy. W przypadku artykułów pobranych z internetu należy również podać datę pobrania dokumentu.

Proszę się wzorować na poniższych przykładach:

Przykłady (Odpowiednio: książka, artykuł, fragment książki, dokument internetowy.):

[1] Jones M. L., "On the development of Data Models'', w: Edwards L. P. (red.), On the Conceptual Modelling, s. 113-118, Springer-Verlag Berlin 1984.
[2] Knuth D. E., The TeXbook, Addison-Wesley, New York 1986.
[3] Pepper S., Whirlwind Guide to SGML Tools and Vendors, http://www.infotek.no/sgmltool/index.htm. (pobrano 2004.02.04).
[4] Shave M. J. R. , "Entities, functions and binary relations: steps to conceptual schema", The Computer Journal 24/1, 1981.

Pozycje literaturowe powinny być zamieszczone w kolejności alfabetycznej wg. nazwisk autorów.