Informatyka

Warunki przystąpienia do obrony pracy dyplomowej

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA
DO OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ

 1. Zaliczenie wszystkich egzaminów oraz uzyskanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów dla danej specjalności.

 2. Zaliczenie praktyki zawodowej.

 3. Wniesienie wszystkich wymaganych opłat ( opłata za zajęcia dydaktyczne, opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów).

 4. Dostarczenie do dziekanatu wersji elektronicznej pracy, w celu sprawdzenia w programie antyplagiatowym. Po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji złożenie jednego egzemplarza archiwalnego pracy dyplomowej zatwierdzonego przez promotora, praca musi być wydrukowana dwustronnie, oprawiona w miękką okładkę, klejona, z płaskim grzbietem, czcionka 12 Times New Roman, odstęp pojedynczy, jako ostatnie strony pracy dyplomowej powinny być umieszczone oświadczenia: oświadczenie o prawach autorskich oraz oświadczenie o udostępnianiu pracy dyplomowej - oświadczenia te powinny być własnoręcznie podpisane, pracę należy dostarczyć również w wersji elektronicznej na płycie CD wraz z przygotowanym oprogramowaniem
  (w dwóch formatach edytora tekstowego Word i PDF tytuł nr albumu ). Praca na płycie bez oświadczeń!!

 5. Wraz z praca dyplomową do Dziekanatu należy dostarczyć dowód wpłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów oraz kartę obiegową.

Uwagi:

 • opłata za wydanie dyplomu w wysokości 60 zł należy wnieść na konto Uczelni
  PKO BP S.A. o/Nysa 50 1020 3714 0000 4102 0012 7415
  z dopiskiem: opłata za dyplom (dodatkowa opłata za dyplom w języku obcym 40 zł) lub na indywidualne konto studenta