Informatyka

Warunki przystąpienia do obrony pracy dyplomowej

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA
DO OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ

  1. Zaliczenie wszystkich egzaminów oraz uzyskanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów dla danej specjalności.

  2. Zaliczenie praktyki zawodowej.

  3. Wniesienie wszystkich wymaganych opłat za zajęcia dydaktyczne.

  4. Dostarczenie do dziekanatu wersji elektronicznej pracy, w celu sprawdzenia w programie antyplagiatowym. Po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji złożenie jednego egzemplarza archiwalnego pracy dyplomowej zatwierdzonego przez promotora, praca musi być wydrukowana dwustronnie, oprawiona w miękką okładkę, klejona, z płaskim grzbietem, czcionka 12 Times New Roman, odstęp pojedynczy, jako ostatnie strony pracy dyplomowej powinny być umieszczone oświadczenia: oświadczenie o prawach autorskich oraz oświadczenie o udostępnianiu pracy dyplomowej - oświadczenia te powinny być własnoręcznie podpisane, pracę należy dostarczyć również w wersji elektronicznej na płycie CD wraz z przygotowanym oprogramowaniem
    (w dwóch formatach edytora tekstowego Word i PDF tytuł nr albumu ). Praca na płycie bez oświadczeń!!

  5. Wraz z praca dyplomową do Dziekanatu należy dostarczyć kartę obiegową.