Finanse i rachunkowość

Wymogi dotyczące pracy dyplomowej

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ

W pracy licencjackiej i inżynierskiej student powinien wykazać się znajomością literatury badanego obszaru i umiejętnością zastosowania narzędzi analitycznych w praktyce. Powinno dominować praktyczne rozwiązanie problemu przy znacznie mniejszym ładunku, stawiania i dyskusji problemów teoretycznych.
W pracy magisterskiej, która najczęściej jest pierwszą i najważniejszą pracą naukowo-badawczą studenta, część eksperymentalna powinna raczej ilustrować prowadzone rozważania. Praca magisterska oprócz części praktycznej powinna pokazywać szerszą znajomość literatury przedmiotu oraz stawiania i dyskusji problemów teoretycznych. Dopuszcza się również prace magisterskie wyłącznie teoretyczne.


1. Wymogi merytoryczne
Praca powinna zawierać:

 • określenie problemu badawczego,
 • zdefiniowanie celu pracy,
 • zastosowanie określonej metody badawczej,
 • wykorzystanie odpowiednich narzędzi analitycznych,
 • sformułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonej analizy.

2. Struktura pracy powinna prowadzić do realizacji jej celu.
3. Wymagania dotyczące celów i zadań pracy dyplomowej

Przygotowanie pracy dyplomowej powinno u studenta ukształtować umiejętności:

 • rozszerzanie swej wiedzy przez samodzielne poszukiwania w istniejących opracowaniach naukowych,
 • diagnozowania i oceny problemu w badanym podmiocie gospodarczym lub instytucji,
 • zaprojektowania nowych rozwiązań lub modyfikacji istniejących,
 • samodzielnego budowania prawidłowych konstrukcji logicznych,
 • stosowania warsztatu badawczego, a w szczególności stosowania metod pracy naukowej,
 • prowadzenia logicznego toku wywodów,
 • identyfikacji i analizowania otaczających zjawisk, zwłaszcza tych, z którymi absolwent będzie miał do czynienia w praktycznej działalności,
 • dostrzegania prawidłowości występujących w obrębie tych zjawisk,
 • specyfikacji zjawisk i wyciągania właściwych wniosków,
 • czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej w zastosowaniu do praktyki,
 • powiązania problemu z literaturą przedmiotu,
 • posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem.

4. Wymogi regulaminowe
Praca dyplomowa:

 • jest typem pracy promocyjnej, dającej absolwentowi stopień licencjata, inżyniera lub magistra,
 • jest pracą samodzielną, kierowaną przez promotora,
 • podlega recenzji,
 • podlega obronie w trakcie egzaminu dyplomowego.

Ponadto zaleca się, aby temat pracy był powiązany ze specjalnością i kierunkiem kształcenia.

5. Wymogi formalne

 • układ pracy: praca zawiera, poza rozdziałami, wstęp i zakończenie;
 • we wstępie należy zarysować ogólne tło badanego problemu, wskazać przesłanki wyboru tematu pracy, określić cel i zakres pracy, wskazać metody badawcze, zwięźle scharakteryzować wykorzystaną literaturę przedmiotu i materiały źródłowe, a także przedstawić ogólne informacje o zawartości poszczególnych rozdziałów pracy;
 • w zakończeniu należy wskazać syntetyczne wnioski wynikające z pracy oraz ewentualnie zasygnalizować możliwości przyszłościowych rozwiązań;
 • wykaz cytowanej literatury w alfabetycznej kolejności zgodny z wymogami opisu bibliograficznego;
 • wykaz wykorzystanych aktów prawnych (w uzasadnionych przypadkach);
 • wykaz źródeł internetowych (z datą publikacji)
 • wykaz tablic;
 • wykaz rysunków (schematów, map, itp.);
 • wykaz załączników.

6. Wymogi edytorskie

Oświadczenie studenta o samodzielności przygotowania pracy licencjackiej/dyplomowej winno być umieszczone bezpośrednio po stronie tytułowej.
Wymogi dotyczące maszynopisu pracy licencjackiej /dyplomowej:

 • format arkusza papieru: A4 (pisane jednostronnie),
 • czcionka: Times New Roman,
 • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt,
 • odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,
 • marginesy: górny - 2,5 cm;
 • dolny - 2,5 cm;
 • lewy - 3,5 cm;
 • prawy - 1,5 cm,
 • stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów),
 • każdy akapit należy rozpoczynać wcięciem 0,5 cm,
 • wszystkie strony pracy są uwzględniane w numeracji ciągłej.

POZYCJE LITERATUROWE

Powołania się na pozycje literaturowe w tekście pracy należy oznaczać umieszczonym w nawiasie kwadratowym numerem pozycji literaturowej w SPISIE LITERATURY.

Podając pozycję bibliograficzną w SPISIE LITERATURY należy podać: nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł pracy, nazwę wydawcy, rok wydania. Jeżeli jest to czasopismo, należy podać dodatkowo: nazwę czasopisma, numer tomu, numery stron. Nie podaje się w tym przypadku nazwy wydawcy. Jeżeli jest to fragment książki (lub materiały z konferencji), to podajemy dodatkowo: tytuł książki, ew. nazwisko i inicjał redaktora oraz numery stron.

SPIS LITERATURY przygotowuje się w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów i kolejno numeruje.

Jeżeli jest to cytat z dokumentu dostępnego w Internecie, to podajemy dodatkowo adres WWW . Można nie podawać w tym przypadku nazwy wydawcy. W przypadku artykułów pobranych z internetu należy również podać datę pobrania dokumentu.

Proszę się wzorować na poniższych przykładach:
Przykłady (Odpowiednio: książka, artykuł, fragment książki, dokument internetowy.):

Knuth D. E., The TeXbook, Addison-Wesley, New York 1986.
Shave M. J. R. , ,,Entities, functions and binary relations: steps to conceptual schema'', The Computer Journal 24/1, 1981.
Jones M. L. (), On the development of Data Models'', w: Edwards L. P. (red.), On the Conceptual Modelling, s. 113 - 118, Springer-Verlag Berlin 1984.
Pepper S., Whirlwind Guide to SGML Tools and Vendors, http://www.infotek.no/sgmltool/index.htm. (pobrano 2004.02.04)