Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Socjalne

może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. u którego wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. Próg dochodu ustala Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Za szczególnie uzasadnione przypadki, uważa się:

 1. zamieszkanie w domu studenckim lub na stancji spowodowane:
  • brakiem dostępnych środków transportu,
  • zbyt długim czasem dojazdu do uczelni i powrotem z zajęć,
  • niedogodnością dojazdu wynikającą z niepełnosprawności;
 2. wystąpienie z pieczy rodziny zastępczej, sieroctwo lub półsieroctwo, bycie wychowankiem domu dziecka,
 3. trudną sytuację życiową spowodowaną względami rodzinnymi (np. alkoholizmem lub zażywaniem środków odurzających przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych czy innych członków rodziny, przemoc fizyczna, psychiczna itp.);
 4. i inne (decyzje w tej sprawie podejmuje Komisja Stypendialna).

Student, starający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości musi spełniać kryterium do uzyskania stypendium socjalnego.

Prawo do otrzymywania świadczeń przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku.

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentom będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy lub otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie żołnierzy zawodowych.

Prawo do świadczeń nie przysługuje również studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

Student, kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku. Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich. Łączny okres, przez który przysługują świadczenia wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

 1. pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
 2. drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów
 3. jednolite studia magisterskie – nie dłużej niż 14 semestrów.

(Do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr).

Powyższe stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

Świadczenie przyznawane jest na wniosek studenta. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu świadczeń dla studentów PANS w Nysie.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie:

 • dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru zimowego
 • jednego tygodnia od rozpoczęcia semestru letniego

Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta. Wniosek składa się za pośrednictwem Biura Pomocy Materialnej do Komisji Stypendialnej.

Więcej informacji: REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW PANS W NYSIE

Formularze do pobrania:

Student otrzymujący świadczenie jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Komisję Stypendialną za pośrednictwem Biura Pomocy Materialnej (maksymalnie w terminie 7 dni) o następujących zdarzeniach:

 1. rezygnacji ze studiów,
 2. skreśleniu z listy studentów,
 3. zakończeniu studiów,
 4. zmianie uczelni lub kierunku studiów w trakcie roku akademickiego,
 5. zmianie nazwiska,
 6. upływie 12 semestrów studiowania (z zastrzeżeniem, ze w ramach tego okresu świadczenie przysługuje nie dłużej niż 9 semestrów – studia pierwszego stopnia, 7 semestrów – studia drugiego stopnia), 14 semestrów studiowania – jednolite studia magisterskie
 7. zmianie formy studiów,
 8. niezaliczenia semestru skutkującego powtarzaniem semestru.

Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub socjalnego w zwiększonej wysokości, załącznik nr 1, należy dołączyć:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie, które stanowi załącznik nr 19 do regulaminu, o dochodach studenta i członków jego rodziny podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczenia, zawierające informacje o:
  • dochodzie (tj. przychodzie pomniejszonym o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o należny podatek dochodowy),
  • należnym podatku,
  • składkach na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu.

W przypadku, gdy osoba pełnoletnia nie uzyskała dochodów w roku poprzedzającym rok akademicki, zobowiązana jest przedłożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego, stwierdzające brak lub potwierdzające fakt niezłożenia zeznania podatkowego za poprzedni rok kalendarzowy lub oświadczenie (załącznik nr 19):

 • zaświadczenie naczelnika z urzędu skarbowego w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku.

W przypadku ustalenia dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczenia przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 1 sierpnia każdego roku:

 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub oświadczenie, które stanowi załącznik nr 20 do regulaminu, studenta i członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczenia;
 • oświadczenie studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych studenta i członków rodziny, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczenia, które stanowi załącznik nr 13 do regulaminu, wraz z dokumentami potwierdzającymi jej wysokość. Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 6 listopada 2018 r. o świadczeniach rodzinnych są to:
  1. renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
  2. renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
  3. świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
  4. dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  5. świadczenia pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
  6. emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
  7. renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,
  8. zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
  9. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
  10. należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629),
  11. należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
  12. należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
  13. dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne,
  14. alimenty na rzecz dzieci,
  15. stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy a dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 i 2024), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
  16. kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
  17. należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
  18. dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967),
  19. dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
  20. ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
  21. ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,
  22. świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
  23. dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
  24. dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą rzeczypospolitej Polskiej podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
  25. renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  26. zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
  27. świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
  28. pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  29. kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  30. świadczenia pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690),
  31. świadczenia rodzicielskie,
  32. zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  33. stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej,
  34. przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  35. przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit a i b oraz pkt 153 lit. a i b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz art. 21 ust. 1 pkt 154 tej ustawy w zakresie przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  36. przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt153 lit. c oraz pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych według zasad określonych w art. 27 i art. 30c tej ustawy, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  37. dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c i pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalone zgodnie z art. 5 ust. 7a.
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie, które stanowi załącznik nr 13 do regulaminu, o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczenia,
 • umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 • umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeśli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • w przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wyegzekwowanych alimentach lub bezskutecznej egzekucji alimentów (zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów, albo oświadczenie studenta o bezskuteczności egzekucji alimentów, które stanowi załącznik nr 21 do regulaminu, lub,
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
 • w przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do świadczeń w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczeń i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i, w zakresie ustalenia prawa do świadczeń w stosunku do dziecka wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego. W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa odpowiednio w art. 7 pkt 6 lit. a-e lub w art. 15b ust. 4 pkt 2 lit. a-e ustawy o świadczeniach rodzinnych w wyznaczonym terminie, świadczenia przysługują od miesiąca złożenia wniosku, jeśli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczeń. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia,
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu;
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres ubiegania się o świadczenie;
 • dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczenia;
 • zezwolenie na pobyt stały, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zezwolenie na pobyt stały rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, zezwolenie na pobyt czasowy, dokumenty pobytowe, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • w przypadku, gdy student, członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są wykazane w zaświadczeniu lub oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczeń;
 • w przypadku, gdy student, członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, którego nie osiągnął w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa do świadczeń i dochód ten nie zostanie wykazany w zaświadczeniu albo oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty;
 • akt urodzenia studenta, rodzeństwa, dzieci studenta;
 • akt zawarcia związku małżeńskiego studenta;
 • akt zgonu rodzica;
 • zaświadczenie z urzędu pracy w przypadku osób bezrobotnych,
 • orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i innych;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka;
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • zaświadczenie o pobieraniu nauki przez rodzeństwo lub oświadczenie, które stanowi załącznik nr 14 do regulaminu.

Przyjmowane będą tylko oryginalne dokumenty. W przypadku wyroków sądowych, aktów urodzenia, aktów zgonu, aktów zawarcia małżeństwa oraz orzeczenia o niepełnosprawności można załączyć kopię, przedkładając jednocześnie oryginał w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem.

UWAGA! 

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu  działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 18 miesięcy będący studentem, może ubiegać się o świadczenie w postaci stypendium socjalnego.

Obywatel Ukrainy w celu uzyskania świadczenia w postaci stypendium socjalnego składa oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej.