Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Erasmus+ dla studentów w trudnej sytuacji materialnej

Każdy student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PANS w Nysie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej ma prawo wziąć udział w procesie rekrutacji w ramach programu Erasmus + i zdobyć szansę na wyjazd stypendialny na studia, praktyki zawodowe lub staż absolwencki dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), więcej >>. Osoby z dodatkiem socjalnym starające się o wyjazd muszą spełniać takie same kryteria jak inni kandydaci, czyli wziąć udział w procesie rekrutacji. Informacje na temat programu oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej PANS w Nysie w zakładce Erasmus +.

Uwaga - można otrzymać dodatkowe fundusze na wyjazd!

Studenci wyjeżdżający na studia, praktykę lub staż zawodowy w ramach Programu Erasmus + znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe z Programu PO WER jeżeli:

  • w poprzednim roku akademickim mieli przyznane stypendium socjalne w PWSZ w Nysie;
  • oraz w roku realizacji mobilności planują ponownie wystąpić o przyznanie stypendium socjalnego;
  • • wypełnią wniosek o przyznanie "Dodatku socjalnego" PO WER* dla stypendystów Programu ERASMUS+ (załącznik 1) i złożą go wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do wyjazdu na studia lub praktykę w Biurze Współpracy Międzynarodowej (dokumenty do pobrania).

Fundusze w ramach Programu PO WER są wypłacane w złotówkach na wskazane przez studenta konto. Wysokość dofinansowania dostępna jest TUTAJ

Więcej informacji i niezbędne dokumenty do pobrania na stronie Programu Erasmus+ www.erasmusplus.org.pl oraz w Biurze Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie.