Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Ministra

Stypendium Ministra przyznaje właściwy minister do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na wniosek Rektora.

Student przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium Rektorowi w terminie do 30 września danego roku. Dokumenty, potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć, student składa w dziekanacie, właściwym dla swojego kierunku.


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2022 r. poz. 428)