Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Ministra

Stypendia Ministra przyznaje właściwy minister do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek Rektora zaopiniowany przez Senat PWSZ w Nysie.

Student przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium Rektorowi w terminie do 30 sierpnia danego roku. Dokumenty, potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć, student składa w dziekanacie, właściwym dla swojego kierunku.