Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

AKTYWNY SAMORZĄD - Moduł II- pomoc dla studentów

Dofinansowanie  kosztów  uzyskania  wykształcenia na poziomie wyższym dla  studentów  z  niepełnosprawnościami! 

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do składnia wniosków i skorzystania z programu  „AKTYWNY  SAMORZĄD” – MODUŁ II    - pomoc finansowa  w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla studentów z niepełnosprawnością !

MODUŁ II – TO POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM poprzez dofinansowanie  kosztów uzyskania wykształcenia. Jest to program PFRON, którego  realizatorami są  Powiatowe  Centra Pomocy Rodzinie. Adresatami  programu (MODUŁ II), są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierające naukę m.in. w szkole wyższej. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie do opłaty za naukę (czesne) i dodatki na pokrycie kosztów kształcenia (niepodlegające  rozliczeniu).

Wniosek należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca stałego  zamieszkania wnioskodawcy-studenta (wnioski i szczegółowe informacje znajdują się  na stronach  PCPR-ów).

Studenci zameldowani na stałe w powiecie nyskim, dla których właściwym jest PCPR w Nysie (ul. Piastowska 33 a ,tel. 77/ 448 25 34; e-mail : niepelnosprawnosc@pcprnysa,pl) obecnie wnioski mogą składać drogą elektroniczną lub w formie papierowej(jak dotychczas)w siedzibie PCPR (pok. nr 106).    

Termin naboru wniosków (semestr letni):  01 – 31 marzec 2023 r.
To dodatkowa pomoc  finansowa dla Państwa, poza stypendiami z Uczelni !!!

Obszerna informacja o programie (Aktywny Samorząd – MODUŁ II)  zamieszczona jest na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl oraz stronach  PCPR- ów.

Polecamy również program - AKTYWNY SAMORZĄD - MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Pomocą służy również Biuro Pomocy Materialnej  i Obsługi Osób Niepełnosprawnych PANS w Nysie
(tel. 77/409 08 65)  

Wnioski - AKTYWNY SAMORZĄD - Moduł II - wnioski i druki (dot. PCPR w Nysie)