Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Gdzie jeszcze szukać wsparcia? (PCPR-y)

...między innymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w miejscu stałego zamieszkania.

Dla studentów posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie powiatu nyskiego, pomocą może służyć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie - Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.

Dział realizuje zadania w zakresie:

 • opracowywanie i realizacja powiatowej strategii rozwiazywania problemów społecznych, powiatowych i programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 • współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów na rzecz osób niepełnosprawnych
 • współpraca z organizacjami społecznymi, kościelnymi, związkami wyznaniowymi, fundacjami i stowarzyszeniami, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • realizacja zadań z zakresu dofinansowania:
 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 • sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych,
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
 • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • usług tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika,
 • prowadzenie spraw dofinansowania i nadzoru nad warsztatami terapii zajęciowej,
 • opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na potrzeby Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych i samorządu województwa,
 • realizacja programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych (np. Aktywny Samorząd – Moduł I i II (dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym),
 • prowadzenie spraw dot. osób niepełnosprawnych w ramach projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z innych źródeł zewnętrznych,
 • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych.

(Źródło: pcprnysa.pl)

Kontakty:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie:
tel. 77 448 25 34
e-mail: niepelnosprawnosc@pcprnysa.pl