Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Jednorazowe

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Trudna sytuacja życiowa to np. śmierć osoby bliskiej, niemożliwość zarobkowania, długotrwała choroba, dotknięcie klęską żywiołową, urodzenie dziecka oraz inne zdarzenia losowe.

Inne zdarzenia losowe, to zdarzenia, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć oraz nie zależą od nas, np. pożar, kradzież, zalanie domu wodą i inne.

Zapomoga jest przyznawana przez Komisję Stypendialną na udokumentowany wniosek studenta. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu świadczeń dla studentów PANS w Nysie.

Wniosek powinien być odpowiednio udokumentowany (np.: odpisem aktu zgonu członka rodziny, świadectwem pracy, zaświadczeniem z urzędu pracy, wypisem ze szpitala, zaświadczeniem lekarskim, odpisem aktu urodzenia, zaświadczeniem z policji, firmy ubezpieczeniowej i inne).

Zapomoga może być przyznana nie częściej niż dwa razy w roku akademickim.

Student nie może otrzymać zapomogi dwa razy z tego samego powodu.

Student, kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać świadczenie w postaci zapomogi tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku. Świadczenie przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich. Łączny okres, przez który przysługuje świadczenie wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenie przysługuje na studiach:

  1. pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
  2. drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów
  3. jednolite studia magisterskie – nie dłużej niż 14 semestrów.

(Do okresu przysługiwania świadczenia wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr).

Powyższe stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

Student może ubiegać się o zapomogę w terminie do 6 miesięcy od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej przyznanie zapomogi, pod warunkiem, że w momencie zdarzenia posiadał status studenta PANS w Nysie.

Wysokość zapomogi zależy od sytuacji, w jakiej znalazł się student, Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna.

Wniosek wraz z zaświadczeniami składa się w Biurze Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji: REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW PANS W NYSIE

Formularze do pobrania:

UWAGA! 

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu  działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 18 miesięcy będący studentem, może ubiegać się o świadczenie w postaci zapomogi.

Obywatel Ukrainy w celu uzyskania świadczenia w postaci zapomogi składa oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej.

Do obywateli Ukrainy nie stosuje się ograniczenia w zakresie liczby zapomóg.