Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym dla studentów z niepełnosprawnościami!

Dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym dla studentów z niepełnosprawnościami!

Szanowni Państwo!
Zachęcamy do składnia wniosków i skorzystania z programu „AKTYWNY SAMORZĄD” – MODUŁ II - pomoc finansowa w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla studentów z niepełnosprawnością!

MODUŁ II – TO POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM poprzez dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia. Jest to program PFRON, którego realizatorami są Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Adresatami programu (MODUŁ II), są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierające naukę m.in. w szkole wyższej. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie do opłaty za naukę (czesne) i dodatki na pokrycie kosztów kształcenia (niepodlegające rozliczeniu).

Wniosek należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania wnioskodawcy-studenta (wnioski i szczegółowe informacje znajdują się na stronach PCPR-ów).

Studenci zameldowani na stałe w powiecie nyskim, dla których właściwym jest PCPR w Nysie (ul. Piastowska 33 a ,tel. 77/ 448 25 34; e-mail: niepelnosprawnosc@pcprnysa.pl) obecnie wnioski mogą składać drogą elektroniczną lub w formie papierowej (jak dotychczas) w siedzibie PCPR (pok. nr 106).

Termin naboru wniosków do 10.10. 2023 r.
To dodatkowa pomoc finansowa dla Państwa, poza stypendiami z Uczelni !!!

Obszerna informacja o programie (Aktywny Samorząd – MODUŁ II) zamieszczona jest na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl oraz stronach PCPR- ów.
Polecamy również program - AKTYWNY SAMORZĄD”- MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.
Pomocą służy również Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych (tel. 77/40 90 865)

Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych