Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zagadnienia na egzamin dyplomowy - studia I stopnia

Problemy do egzaminu dyplomowego 2022/2023 – studia I stopnia

Przedmioty ogólne i kierunkowe:

 1. Cechy stosunku administracyjno-prawnego.
 2. Co rozumiemy pod pojęciem ratownictwo techniczne w ochronie przeciwpożarowej i przedstaw zasady organizacji ratownictwa technicznego?
 3. Co to jest decyzja i jakie są jej rodzaje?
 4. Co to jest i z jakich elementów składa się system organizacyjny ochrony pracy w RP?
 5. Co to są organizacje ,,wirtualne” i na czym polega zarządzanie nimi?
 6. Czas i miejsce popełnienia przestępstwa lub wykroczenia a przedawnienie karalności  czynu oraz właściwość miejscowa i rzeczowa sądu.
 7. Człowiek w sytuacji stresu, wpływ stresu na funkcjonowanie jednostki.
 8. Czym jest społeczeństwo? Omów typy społeczeństw.
 9. Dowód w KPA, jego rodzaje oraz różnica od uprawdopodobnienia.
 10. Formy przestępczości zorganizowanej.
 11. Funkcje państwa w zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom.
 12. Funkcje parlamentu we współczesnym świecie.
 13. Istota i charakter bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa publicznego oraz porządku publicznego.
 14. Istota i charakter przestępczości korupcyjnej.
 15. Jakimi zasadami kieruje się proces karny?
 16. Kiedy możemy zastosować warunkowe umorzenie postępowania karnego a kiedy dobrowolne poddanie się odpowiedzialności? Podobieństwa różnice, znaczenie dla sprawcy.
 17. Kompetencje Rady Ministrów w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
 18. Kryminalistyka – pojęcie, cele, funkcje i zasady. Główne dziedziny.
 19. Kryminologia -  scharakteryzuj pojęcie i jej podział.
 20. Kto ma więcej praw w procesie karnym pokrzywdzony czy sprawca? Uzasadnij odpowiedź z uwzględnieniem etapów postępowania.
 21. Odpowiedzialność  karna współsprawców, pomocników i podżegaczy, przesłanki wyłączenia odpowiedzialności karnej.
 22. Omów czym jest obciążenie ogniowe i gęstość obciążenia ogniowego oraz jaki wpływ mają te parametry na prowadzenie działań ratowniczych.
 23. Omów podstawowe pojęcia w kryminalistyce:  modus operandi, identyfikacja, materiał dowodowy, wersja kryminalistyczna, ślad kryminalistyczny.
 24. Omów regułę siedmiu złotych pytań i jej wykorzystanie w kryminalistyce.
 25. Omówić etapy walki przeciwko terroryzmowi.
 26. Omówić ewolucję terroryzmu w Europie w drugiej połowie XX w.
 27. Omówić funkcje mediów w przypadku zamachu terrorystycznego.
 28. Omówić główne zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego w UE.
 29. Omówić istotę procesu zarządzania kryzysowego oraz podać jego fazy.
 30. Omówić kryteria podziału bezpieczeństwa.
 31. Omówić skład i zadania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 32. Omówić stan i proces zapewniania bezpieczeństwa państwa.
 33. Omówić strukturę funkcjonalną krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
 34. Omówić subiektywizm postrzegania bezpieczeństwa według Daniela Frei’a.
 35. Omówić system antyterrorystyczny RP w ujęciu instytucjonalnym.
 36. Omówić współczesne modele polityki społecznej.
 37. Omówić zadania obrony cywilnej w czasie wojny.
 38. Omówić założenia prawno-instytucjonalne walki z terroryzmem wg ONZ i UE
 39. Omówić zmiany w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego UE wniesione przez Traktat z Lizbony.
 40. Podstawowe perspektywy w psychologii. Osobowość człowieka, typy osobowości.
 41.  Pojęcie przestępczości, rozmiaru przestępczości, przestępczość rzeczywista, ujawniona, stwierdzona i osądzona.
 42. Pojęcie struktury, dynamiki, geografii przestępczości. Ciemna liczba i jej przyczyny.
 43. Pojęcie, funkcje i typologia służb specjalnych.
 44. Pozytywne i negatywne przesłanki procesowe w sprawach karnych oraz wykroczeniach.
 45. Prawa człowieka w Konstytucji RP.
 46. Proszę wymienić i omówić cztery grupy zagrożeń w procesie pracy.
 47. Przedawnienie karalności a przedawnienie wykonania kary na przykładzie czynów zabronionych.
 48. Przedstaw sposób funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego w stosunku do jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz systemu kierowania działaniami ratowniczymi.
 49. Przedstaw ustawowe zadania Policji i scharakteryzuj aktualną strukturę organizacyjną.
 50. Przesłanki oddalenia wniosku dowodowego o powołanie biegłego, znaczenie opinii biegłego w procesie karnych, brak opinii biegłego jako przesłanka apelacji.
 51. Rola komercyjnych podmiotów w ochronie porządku  publicznego i ochrony osób.
 52. Rola Prezydenta względem poszczególnych elementów trójpodziału władzy.
 53. Rola samorządu terytorialnego w zapobieganiu przestępczości i patologii społecznych.
 54. Różnica pomiędzy kontrolą a nadzorem
 55. Scharakteryzować istotę infrastruktury krytycznej.
 56. Scharakteryzować klauzule niejawności zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych - podaj przykłady systemów ochrony informacji niejawnych.
 57. Scharakteryzować pojęcie ,,ergonomia”.
 58. Scharakteryzować pojęcie organizacja i zarządzanie.
 59. Scharakteryzować stopnie alarmowe zagrożenia charakterze terrorystycznym oraz zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych, a także sposób ich wprowadzenie i odwołania.
 60. Statystyka kryminalna, jej rodzaje. Ciemna liczba i jej powody.
 61. Strategie polityki karnej a strategie  zapobiegania przestępczości.
 62. Strona w KPA. Podmioty na prawach stron
 63. System bezpieczeństwa państwa w II RP.
 64. Ustroje współczesnego świata.
 65. Wyjaśnić konieczność wcielenia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  o ochronie danych (DU RODO).
 66. Wyjaśnić na czym polega prowadzenie działalności w zakresie ochrony. Formy fizycznej ochrony osób i obiektów
 67. Wyjaśnij na czym polega ochrona danych osobowych i przedstaw przykład danych wrażliwych.
 68. Wyjaśnij pojęcie władzy, omów instytucje władzy wykonawczej
 69. Wymienić główne współczesne organizacje terrorystyczne, dokonać charakterystyki jednej z nich.
 70. Wymienić i omówić najważniejsze koncepcje geopolityczne XX wieku w Europie i w Polsce.
 71. Wymienić i omówić rodzaje planów w obszarze bezpieczeństwa wykonywanych na szczeblu samorządu powiatowego (planowanie obronne i cywilne)
 72. Wymienić i omówić stany Gotowości Obronnej Państwa.
 73. Wymienić i scharakteryzować części składowe planu ochrony obiektu.
 74. Wymienić najważniejsze artykuły aktualnej konstytucji w zakresie bezpieczeństwa.
 75. Wymienić najważniejsze elementy systemu zarządzania kryzysowego w powiecie.
 76. Wymienić przedsięwzięcia wchodzące w zakres przygotowań obronnych państwa.
 77. Wymień działające w ramach KSRG grupy specjalistyczne realizujące działania ratownicze.
 78. Wymień i omów główne zagrożenia bezpieczeństwa społecznego.
 79. Wymień i omów kategorie zagrożenia ludzi, do których zalicza się w Polsce budynki oraz części budynków stanowiące odrębne strefy pożarowe.
 80. Wymień i omów metody neutralizacji skażeń.
 81. Wymień i omów techniczne środki przemysłowe, które są w największych ilościach produkowane w Polsce i na świecie.
 82. Wymień przyczyny przestępczości. Omów kilka z nich.
 83. Wymień wyróżniane w Polsce klasy odporności pożarowej budynków lub ich części i wskaż, która z nich jest najwyższa a która najniższa oraz jakie rodzajowo parametry je determinują.
 84. Wymień zasady ogólne KPA i scharakteryzuj jedną z nich.
 85. Względne i bezwzględne przesłanki apelacji jako przesłanka uchylenia wyroku sądu I instancji.
 86. Zadania bezpieczeństwa kulturowego, ochrona dziedzictwa kulturowego w polskim systemie prawnym.
 87. Zasadność stosowania środków karnych w zależności od rodzaju czynu zabronionego, zachowania sprawcy i jego warunków osobistych.
 88. Zasady bezpieczeństwa imprez masowych.
 89. Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych.
 90. Zmiany społeczne, ich rodzaje, skutki zmian społecznych, przykłady.

Problemy Specjalizacyjne:

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa

 1. Czym jest bezpieczeństwo ekologiczne? Istota i charakterystyka pojęcia.
 2. Dokonać analizy ewolucji procesu zarządzania bezpieczeństwem narodowym w okresie transformacji ustrojowej.
 3. Dokonać analizy oraz przedstawić diagnozę zagrożeń wewnętrznych Polski.
 4. Dokonać charakterystyki procesu zarządzania bezpieczeństwem narodowym w wybranych płaszczyznach bezpieczeństwa.
 5. Dokonać oceny zwalczania zjawiska nielegalnej imigracji w UE - i propozycje zmian systemowych.
 6. Dokonać studium przypadku procesu zarządzania bezpieczeństwem w wybranej płaszczyźnie bezpieczeństwa.
 7. Dokonać studium przypadku zwalczania wybranych elementów przestępczości na terenie UE w ujęciu systemowym.
 8. Istota, pojęcie i charakterystyka inflacji.
 9. Na czym polega dywersyfikacja bezpieczeństwa energetycznego RP?
 10. Omówić aktualny stan bezpieczeństwa energetycznego Polski
 11. Omówić ewolucję struktur bezpieczeństwa UE.
 12. Omówić kompetencje Prezydenta RP w procesie zarządzania bezpieczeństwem w różnych stanach funkcjonowania państwa, w tym w stanie kryzysu lub wprowadzenia jednego z trzech stanów nadzwyczajnych.
 13. Omówić kompetencje RM w procesie zarządzania bezpieczeństwem w różnych stanach funkcjonowania państwa, w tym w stanie kryzysu lub wprowadzenia jednego z trzech stanów nadzwyczajnych.
 14. Omówić proces koordynacji realizacji zadań w ramach systemu bezpieczeństwa narodowego.
 15. Omówić proces realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa w UE.
 16. Omówić rolę pozarządowych ośrodków analitycznych w procesie zarządzania bezpieczeństwem narodowym.
 17. Omówić strukturę systemu bezpieczeństwa UE i dokonać oceny tego systemu.
 18. Omówić założenia polityki i strategii bezpieczeństwa UE w kontekście państw narodowych w systemie bezpieczeństwa UE.
 19. Przedstawić etapy analizy SWOT procesu zarządzania bezpieczeństwem narodowym .
 20. Przedstawić i omówić problemy funkcjonowania państwa w sytuacjach zagrożenia.
 21. Rola ryzyka w formułowaniu strategii bezpieczeństwa ekonomicznego RP.
 22. Scharakteryzować bezpieczeństwo informacyjne RP.
 23. Scharakteryzować elementy systemu finansowego RP.
 24. Scharakteryzować wskaźniki Stirlinga w pomiarze bezpieczeństwa energetycznego.
 25. Scharakteryzować współczesne zagrożenia bezpieczeństwa Polski.
 26. W czym tkwi istota bezpieczeństwa żywnościowego?
 27. Wyjaśnić problematykę ryzyka obiektywnego i subiektywnego.
 28. Wymienić główne dokumenty strategiczne okresu transformacji ustrojowej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego.
 29. Wymienić i omówić zasadnicze elementy bezpieczeństwa ekonomicznego RP.
 30. Wymienić i opisać zagrożenia ekonomiczne Polski.

Kryminologia i kryminalistyka

 1. Cele oględzin i sposób ich prowadzenia.
 2. Cele postępowania przygotowawczego.
 3. Czym jest cyberprzestępczość i jak z nią walczyć?
 4. Czym jest wiktymizacja? Omów rodzaje wiktymizacji oraz proces wiktymizacji.
 5. Czym są postępowania szczególne w sprawach o wykroczenia i kiedy je stosujemy?
 6. Daktyloskopia jako dział techniki kryminalistycznej.
 7. Kim jest ofiara, typy ofiar, prawa ofiar w Polskiej Karcie Praw Ofiary.
 8. Konfrontacja w sprawach o wykroczenia, przesłanki stosowania, jakie stosujemy przepisy.
 9. Okazanie i konfrontacja jako taktyczne działanie kryminalistyczne.
 10. Omów i porównaj profilaktykę kryminologiczną i profilaktykę kryminalistyczną.
 11. Omów metody pracy prewencyjnej Policji.
 12. Omów podział czynności policyjnych na administracyjno-porządkowe, operacyjno- rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze.
 13. Omów pojęcia kryminalistyczne:  ślad dowodowy, ślad porównawczy,  identyfikacja, materiał dowodowy, alibi.
 14. Omów pojęcie biegłego, jego rola w kryminalistyce i kto może wystąpić w roli biegłego.
 15. Omów pojęcie ekspertyzy, jej roli w kryminalistyce i przez kogo mogą być dokonywane.
 16. Omów pojęcie i cele negocjacji policyjnych.
 17. Omów pojęcie oględzin i ich rolę w kryminalistyce.
 18. Omów przykładowe czynności dochodzeniowo-śledcze.
 19. Omów wybrane metody pracy operacyjnej.
 20. Pułapka kryminalistyczna i zasadzka jako metody pracy operacyjnej.
 21. Rodzaje oględzin, skład grupy oględzinowej.
 22. Rola instytucji mediacji w postępowaniu w sprawach nieletnich.
 23. Rola nagrody i rola kary w procesie wychowania.
 24. Rola różnych instytucji w procesie wychowania (np. rodzina, szkoła, organizacje społeczne).
 25. Różnica pomiędzy zakładami poprawczymi a ośrodkami wychowawczymi.
 26. Scharakteryzować wiktymologię jako naukę. Zagrożenia w wiktymologii i ich charakter.
 27. Środki prawne wobec nieletnich i ich rodziców w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
 28. Traseologia, fonoskopia i grafologia jako działy techniki kryminalistycznej.
 29. Uprawnienia stron w postępowaniu w sprawach nieletnich.
 30. Wykorzystanie osobowych źródeł informacji

Penitencjarystyka i readaptacja społeczna

 1. Charakterystyka polityki społecznej w Polsce.
 2. Czym jest nieprzystosowanie społeczne, przyczyny nieprzystosowania społecznego.
 3. Czynniki warunkujące przebieg readaptacji społecznej byłych osadzonych.
 4. Działalność instytucji państwowych i organizacji pozarządowych  na rzecz  integracji  ze środowiskiem osób  opuszczających zakłady karne (pomoc socjalna, prawna, pomoc w zatrudnieniu).
 5. Działalność profilaktyczna jednostek samorządu terytorialnego, przykłady programów profilaktycznych.
 6. Fundusz pomocy postpenitencjarnej i jego przeznaczenie.
 7. Istota wychowania resocjalizującego.
 8. Istota, pojęcie i charakterystyka pracy socjalnej.
 9. Koncepcja resilience w działalności profilaktycznej, możliwości jej wykorzystania.
 10. Metody oddziaływań resocjalizacyjnych w ośrodkach resocjalizacyjnych dla młodzieży.
 11. Na czym polega opracowanie indywidualnego programu oddziaływań penitencjarnych wobec skazanego?
 12. Omów na czym polega kontrola zarządcza w jednostkach penitencjarnych.
 13. Omów obowiązki i prawa funkcjonariuszy Służby Więziennej.
 14. Omów systemy penitencjarne w krajach skandynawskich.
 15. Omów warunki socjalno-bytowe osadzonych w jednostkach penitencjarnych.
 16. Omów zarządzanie jednostkami penitencjarnymi w sytuacjach kryzysowych.
 17. Omów zasady etyki zawodowej funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.
 18. Omówić klasyczne metody pracy socjalnej.
 19. Patologie społeczne i ich rodzaje.
 20. Podkultura więzienna a resocjalizacja.
 21. Prawa i obowiązki skazanych na karę pozbawienia wolności.
 22. Ratownictwo i pomoc w pracy socjalnej.
 23. Rodzaje i typy zakładów karnych.
 24. Rodzaje subkultur i ich charakter.
 25. Wymień i omów akty prawne regulujące międzynarodowe standardy postepowanie z więźniami.
 26. Wymień i omów podstawowe zadania Służby Więziennej.
 27. Wymień i omów rodzaje, typy i systemy wykonana kary pozbawienia wolności.
 28. Wymień i omów strukturę organizacyjną Służby Więziennej.
 29. Wymień i omów systemy penitencjarne, które miały wpływ na rozwój więziennictwa.
 30. Wymień i omów środki oddziaływania penitencjarnego.