Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zagadnienia na egzamin dyplomowy - studia I stopnia

Problemy do egzaminu dyplomowego – studia I stopnia 

Przedmioty ogólne i kierunkowe:

 1. Cechy stosunku administracyjnoprawnego.
 2. Co rozumie się pod pojęciem „klasa pożarowa budynku” i jakie są ich rodzaje oraz jakie parametry wpływają na daną klasę.?
 3. Co rozumiemy pod pojęciem miejscowe zagrożenia w ochronie przeciwpożarowej i przedstaw dziedziny ratownictwa realizujące działania ratownicze w ramach wystąpienia miejscowego zagrożenia?
 4. Co rozumiemy pod pojęciem ratownictwo techniczne w ochronie przeciwpożarowej
  i przedstaw zasady organizacji ratownictwa technicznego?
 5. Co to jest decyzja i jakie są jej rodzaje?
 6. Co to jest i z jakich elementów składa się system organizacyjny ochrony pracy w RP?
 7. Co to są organizacje ,,wirtualne” i na czym polega zarządzanie nimi?
 8. Czas i miejsce popełnienia przestępstwa lub wykroczenia a przedawnienie karalności czynu oraz właściwość miejscowa i rzeczowa sądu.
 9. Człowiek w sytuacji stresu, wpływ stresu na funkcjonowanie jednostki.
 10. Czym jest społeczeństwo, typy społeczeństw?
 11. Dowód w KPA, jego rodzaje oraz różnica od uprawdopodobnienia.
 12. Formy przestępczości
 13. Funkcje państwa.
 14. Funkcje parlamentu we współczesnym świecie.
 15. Geneza służb policyjnych w Polsce.
 16. Główne współczesne organizacje terrorystyczne.
 17. Istota i charakter bezpieczeństwa publicznego.
 18. Istota i charakter bezpieczeństwa wewnętrznego.
 19. Istota i charakter porządku publicznego.
 20. Istota i charakter przestępczości korupcyjnej.
 21. Istota, pojęcie i charakterystyka zarządzania.
 22. Jakimi zasadami kieruje się proces karny?
 23. Kiedy możemy zastosować warunkowe umorzenie postępowania karnego a kiedy dobrowolne poddanie się odpowiedzialności? Podobieństwa różnice, znaczenie dla sprawcy.
 24. Klasyczne teorie genezy instytucji państwa.
 25. Kompetencje Rady Ministrów w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
 26. Kryminalistyka – pojęcie i stosunek do innych nauk.
 27. Kryminalistyka, cele i źródła.
 28. Kryminologia - pojęcie i stosunek do innych nauk.
 29. Kryminologia i jej działy.
 30. Kto ma więcej praw w procesie karnym pokrzywdzony czy sprawca? Uzasadnij odpowiedź z uwzględnieniem etapów postępowania.
 31. Ochrona dziedzictwa kulturowego w polskim systemie prawnym.
 32. Odpowiedzialność karna współsprawców, pomocników i podżegaczy oraz zakres ich odpowiedzialności i wymiaru kary w sprawach karnych oraz wykroczeń, przesłanki wyłączenia odpowiedzialności karnej.
 33. Omów funkcje kryminalistyki.
 34. Omów podstawowe pojęcia w kryminalistyce: modus operandi, identyfikacja, materiał dowodowy, wersja kryminalistyczna, ślad kryminalistyczny
 35. Omów regułę siedmiu złotych pytań i jej wykorzystanie w kryminalistyce.
 36. Omówić co to jest zarządzanie kryzysowe oraz podać jego fazy.
 37. Omówić etapy walki przeciwko terroryzmowi.
 38. Omówić ewolucję terroryzmu w Europie w drugiej połowie XX w.
 39. Omówić funkcje mediów w przypadku zamachu terrorystycznego.
 40. Omówić główne zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego w UE.
 41. Omówić kryteria podziału bezpieczeństwa.
 42. Omówić miejsce i rolę planowania cywilnego w powiecie.
 43. Omówić problematykę danych wrażliwych oraz pojęcie ,,tajemnica zawodową”.
 44. Omówić przyczyny ekspansji myśli terrorystycznej.
 45. Omówić skład i zadania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 46. Omówić stan i proces zapewniania bezpieczeństwa państwa.
 47. Omówić stopnie alarmowe zagrożenia wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.
 48. Omówić strukturę krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
 49. Omówić subiektywizm postrzegania bezpieczeństwa według Daniela Frei’a.
 50. Omówić system antyterrorystyczny RP w ujęciu instytucjonalnym.
 51. Omówić współczesne modele polityki społecznej.
 52. Omówić zadania obrony cywilnej w czasie wojny.
 53. Omówić założenia prawno-instytucjonalne walki z terroryzmem wg ONZ.
 54. Omówić założenia prawno-instytucjonalne walki z terroryzmem wg UE.
 55. Omówić zmiany w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego UE wniesione przez Traktat z Lizbony.
 56. Osobowość człowieka, typy osobowości.
 57. Podmioty na prawach stron.
 58. Podstawowe perspektywy w psychologii.
 59. Pojęcie przestępczości, rozmiaru przestępczości, przestępczość rzeczywista, ujawniona, stwierdzona i osądzona.
 60. Pojęcie struktury, dynamiki, geografii przestępczości. Ciemna liczba i jej przyczyny.
 61. Pojęcie, funkcje i typologia służb specjalnych.
 62. Pozytywne i negatywne przesłanki procesowe w sprawach karnych oraz wykroczeniach.
 63. Prawa człowieka w Konstytucji RP.
 64. Proszę omówić formy fizycznej ochrony osób i obiektów.
 65. Proszę wymienić i omówić cztery grupy zagrożeń w procesie pracy.
 66. Przedawnienie karalności a przedawnienie wykonania kary na przykładzie czynów zabronionych.
 67. Przedstaw podstawowe zadania Policji i scharakteryzuj strukturę organizacyjną Policji w Polsce.
 68. Przedstaw podział informacji niejawnych i podaj przykłady systemów ochrony informacji niejawnych.
 69. Przedstaw podział obiektów pod względem zagrożenia ludzi, obciążenia ogniowego
  i zagrożenia wybuchem. Przedstaw na czym polega podział obiektów pod względem obciążenia ogniowego – wyjaśnij pojęcie.
 70. Przedstaw w jaki sposób funkcjonuje system powiadamiania ratunkowego w stosunku do jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz narysuj schemat łączności radiowej stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP z miejscem działań ratowniczych i poszczególnymi osobami funkcyjnymi.
 71. Przepisy porządkowe w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego – charakter i zakres przedmiotowy.
 72. Przesłanki oddalenia wniosku dowodowego o powołanie biegłego, znaczenie opinii biegłego w procesie karnych, brak opinii biegłego jako przesłanka apelacji.
 73. Rola komercyjnych podmiotów w ochronie porządku publicznego i ochrony osób.
 74. Rola Prezesa Rady Ministrów w zarządzaniu instytucjami bezpieczeństwa wewnętrznego.
 75. Rola Prezydenta względem poszczególnych elementów trójpodziału władzy.
 76. Rola samorządu terytorialnego w zapobieganiu przestępczości i patologii społecznych.
 77. Różnica pomiędzy kontrolą a nadzorem.
 78. Rząd jako instytucja władzy wykonawczej.
 79. Scharakteryzować istotę infrastruktury krytycznej.
 80. Scharakteryzować klauzule niejawności zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.
 81. Scharakteryzować pojęcie ,,ergonomia”.
 82. Scharakteryzować pojęcie organizacja.
 83. Scharakteryzuj działy kryminalistyki.
 84. Statystyka kryminalna, jej rodzaje. Ciemna liczba i jej powody.
 85. Strategie polityki karnej państwa.
 86. Strategie zapobiegania przestępczości.
 87. Strona w KPA.
 88. System bezpieczeństwa państwa w II RP.
 89. Ustroje współczesnego świata.
 90. Uwarunkowania polityki społecznej.
 91. Wyjaśnić konieczność wcielenia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych (DU RODO).
 92. Wyjaśnić na czym polega prowadzenie działalności w zakresie ochrony .
 93. Wyjaśnij na czym polega ochrona danych osobowych i przedstaw przykład danych wrażliwych.
 94. Wyjaśnij pojęcie władzy.
 95. Wymienić dokumenty sporządzane w powiecie w zakresie planowania obronnego.
 96. Wymienić i omówić elementy procesu kadrowego w organizacji.
 97. Wymienić i omówić najważniejsze artykuły Traktatu Północnoatlantyckiego.
 98. Wymienić i omówić najważniejsze koncepcje geopolityczne XX wieku w Europie.
 99. Wymienić i omówić najważniejsze koncepcje geopolityczne XX wieku w Polsce.
 100. Wymienić i omówić stany Gotowości Obronnej Państwa.
 101. Wymienić i opisać części składowe planu ochrony obiektu.
 102. Wymienić najważniejsze artykuły aktualnej konstytucji w zakresie bezpieczeństwa.
 103. Wymienić najważniejsze elementy systemu zarządzania kryzysowego w powiecie.
 104. Wymienić omówić zadania starosty w zakresie obronności.
 105. Wymienić przedsięwzięcia wchodzące w zakres przygotowań obronnych państwa.
 106. Wymień działające w ramach KSRG grupy specjalistyczne realizujące działania ratownicze.
 107. Wymień formacje działające w ramach Systemu Ratownictwa Medycznego w Polsce i scharakteryzuj w jaki sposób odbywa się rozmieszczenie podmiotów ratowniczych i kto za nie odpowiada.
 108. Wymień i omów główne zagrożenia bezpieczeństwa społecznego.
 109. Wymień i omów metody neutralizacji skażeń.
 110. Wymień i omów techniczne środki przemysłowe, które są w największych ilościach produkowane w Polsce i na świecie.
 111. Wymień przyczyny przestępczości. Omów kilka z nich.
 112. Wymień rodzaje stanowisk kierowania funkcjonujących w KSRG oraz przedstaw jak tworzy się kryptonim radiowy.
 113. Wymień zasady ogólne KPA i scharakteryzuj jedną z nich.
 114. Względne i bezwzględne przesłanki apelacji jako przesłanka uchylenia wyroku sądu I instancji.
 115. Z jakich elementów opisowych składa się plan ochrony obiektu?
 116. Zadania bezpieczeństwa kulturowego.
 117. Zadania samorządu powiatowego w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego.
 118. Zadania ustawowe Policji – ogólna charakterystyka.
 119. Zasadność stosowania środków karnych w zależności od rodzaju czynu zabronionego, zachowania sprawcy i jego warunków osobistych.
 120. Zasady bezpieczeństwa imprez masowych.
 121. Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych.
 122. Zjawiska patologiczne o charakterze kryminogennym będących w zainteresowaniu kryminologii.
 123. Zmiany społeczne, ich rodzaje, skutki zmian społecznych, przykłady. 

Przedmioty specjalizacyjne:

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa

 1. Czym jest bezpieczeństwo ekologiczne?- istota i charakterystyka.
 2. Dokonać analizy ewolucji procesu zarządzania bezpieczeństwem narodowym w okresie transformacji ustrojowej.
 3. Dokonać analizy oraz przedstawić diagnozę zagrożeń wewnętrznych Polski.
 4. Dokonać charakterystyki procesu zarządzania bezpieczeństwem narodowym w wybranych płaszczyznach bezpieczeństwa.
 5. Dokonać oceny systemu bezpieczeństwa UE.
 6. Dokonać oceny zwalczania zjawiska nielegalnej imigracji w UE - i propozycje zmian systemowych.
 7. Dokonać studium przypadku procesu zarządzania bezpieczeństwem w wybranej płaszczyźnie bezpieczeństwa.
 8. Dokonać studium przypadku zwalczania wybranych elementów przestępczości na terenie UE w ujęciu systemowym.
 9. Istota, pojęcie i charakterystyka inflacji.
 10. Na czym polega dywersyfikacja bezpieczeństwa energetycznego RP?
 11. Omówić aktualny stan bezpieczeństwa energetycznego Polski.
 12. Omówić ewolucję struktur bezpieczeństwa UE.
 13. Omówić główne zagrożenia będące determinantem zmian systemowych w bezpieczeństwie UE.
 14. Omówić kompetencje Prezydenta RP w procesie zarządzania bezpieczeństwem w różnych stanach funkcjonowania państwa, w tym w stanie kryzysu lub wprowadzenia jednego z trzech stanów nadzwyczajnych.
 15. Omówić kompetencje RM w procesie zarządzania bezpieczeństwem w różnych stanach funkcjonowania państwa, w tym w stanie kryzysu lub wprowadzenia jednego z trzech stanów nadzwyczajnych.
 16. Omówić kryteria oceny procesu planistycznego i realizacyjnego.
 17. Omówić proces koordynacji realizacji zadań w ramach systemu bezpieczeństwa narodowego.
 18. Omówić proces koordynacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa w UE.
 19. Omówić rolę państw narodowych w systemie bezpieczeństwa UE.
 20. Omówić rolę pozarządowych ośrodków analitycznych w procesie zarządzania bezpieczeństwem narodowym.
 21. Omówić strukturę systemu bezpieczeństwa UE.
 22. Omówić założenia polityki i strategii bezpieczeństwa UE.
 23. Przedstawić etapy analizy SWOT procesu zarządzania bezpieczeństwem narodowym .
 24. Przedstawić etapy wypracowania strategii rozwoju polityki bezpieczeństwa UE z wykorzystaniem analizy SWOT.
 25. Przedstawić i omówić problemy funkcjonowania państwa w sytuacjach zagrożenia.
 26. Rola ryzyka w formułowaniu strategii bezpieczeństwa ekonomicznego RP.
 27. Scharakteryzować bezpieczeństwo informacyjne RP.
 28. Scharakteryzować elementy systemu finansowego RP.
 29. Scharakteryzować wskaźniki Stirlinga w pomiarze bezpieczeństwa energetycznego.
 30. Scharakteryzować współczesne zagrożenia bezpieczeństwa Polski.
 31. W czym tkwi istota bezpieczeństwa żywnościowego?.
 32. Wyjaśnić problematykę ryzyka obiektywnego i subiektywnego.
 33. Wymienić główne dokumenty strategiczne okresu transformacji ustrojowej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego.
 34. Wymienić i omówić zasadnicze elementy bezpieczeństwa ekonomicznego RP.
 35. Wymienić i opisać zagrożenia ekonomiczne Polski. 

Kryminologia i kryminalistyka 

 1. Cele oględzin i sposób ich prowadzenia.
 2. Cele postępowania przygotowawczego.
 3. Charakterystyka praw ofiary zawarte w Polskiej Karcie Praw Ofiary.
 4. Czym jest cyberprzestępczość i jak z nią walczyć?
 5. Czym jest wiktymizacja? Omów rodzaje wiktymizacji oraz proces wiktymizacji.
 6. Czym są postępowania szczególne w sprawach o wykroczenia i kiedy je stosujemy?
 7. Daktyloskopia jako dział techniki kryminalistycznej.
 8. Kim jest ofiara, typy ofiar, prawa ofiar w dokumentach.
 9. Konfrontacja w sprawach o wykroczenia, przesłanki stosowania, jakie stosujemy przepisy.
 10. Okazanie i konfrontacja jako taktyczne działanie kryminalistyczne.
 11. Omów i porównaj profilaktykę kryminologiczną i profilaktykę kryminalistyczną.
 12. Omów metody pracy prewencyjnej Policji.
 13. Omów podział czynności policyjnych na administracyjno-porządkowe, operacyjno- rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze.
 14. Omów pojęcia kryminalistyczne: ślad dowodowy, ślad porównawczy,  identyfikacja, materiał dowodowy, alibi.
 15. Omów pojęcie biegłego, jego rola w kryminalistyce i kto może wystąpić w roli biegłego.
 16. Omów pojęcie ekspertyzy, jej roli w kryminalistyce i przez kogo mogą być dokonywane.
 17. Omów pojęcie i cele negocjacji policyjnych.
 18. Omów pojęcie oględzin i ich rolę w kryminalistyce.
 19. Omów przykładowe czynności dochodzeniowo-śledcze.
 20. Omów wybrane metody pracy operacyjnej.
 21. Pułapka kryminalistyczna i zasadzka jako metody pracy operacyjnej.
 22. Rodzaje oględzin, skład grupy oględzinowej.
 23. Rola instytucji mediacji w postępowaniu w sprawach nieletnich.
 24. Rola nagrody i rola kary w procesie wychowania.
 25. Rola negocjatora policyjnego w działaniach profilaktycznych.
 26. Rola różnych instytucji w procesie wychowania (np. rodzina, szkoła, organizacje społeczne).
 27. Różnica pomiędzy zakładami poprawczymi a ośrodkami wychowawczymi.
 28. Scharakteryzować proces wiktymizacji wobec osób starszych.
 29. Scharakteryzować wiktymologię jako naukę.
 30. Środki prawne wobec nieletnich i ich rodziców w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
 31. Środki wychowawcze i poprawcze w postępowaniu w sprawach nieletnich.
 32. Traseologia, fonoskopia i grafologia jako działy techniki kryminalistycznej.
 33. Uprawnienia stron w postępowaniu w sprawach nieletnich.
 34. Wykorzystanie osobowych źródeł informacji
 35. Zagrożenia w wiktymologii i ich charakter. 

Penitencjarystyka i readaptacja społeczna 

 1. Argumenty przemawiające za stosowaniem kary śmierci oraz przeciwko niej.
 2. Charakterystyka polityki społecznej w Polsce.
 3. Czym jest nieprzystosowanie społeczne, przyczyny nieprzystosowania społecznego.
 4. Czynniki warunkujące przebieg readaptacji społecznej byłych osadzonych.
 5. Działalność instytucji państwowych i organizacji pozarządowych na rzecz  integracji  ze środowiskiem osób  opuszczających zakłady karne (pomoc socjalna, prawna, pomoc w zatrudnieniu).
 6. Działalność profilaktyczna jednostek samorządu terytorialnego, przykłady programów profilaktycznych.
 7. Fundusz pomocy postpenitencjarnej i jego przeznaczenie.
 8. Istota wychowania resocjalizującego.
 9. Istota, pojęcie i charakterystyka pracy socjalnej.
 10. Kara - sankcja za czyn dokonany czy też jako forma prewencji. Teorie kary.
 11. Koncepcja resilience w działalności profilaktycznej, możliwości jej wykorzystania.
 12. Metody oddziaływań resocjalizacyjnych w ośrodkach resocjalizacyjnych dla młodzieży.
 13. Na czym polega opracowanie indywidualnego programu oddziaływań penitencjarnych wobec skazanego?
 14. Omów na czym polega kontrola zarządcza w jednostkach penitencjarnych.
 15. Omów obowiązki i prawa funkcjonariuszy Służby Więziennej.
 16. Omów systemy penitencjarne w krajach skandynawskich.
 17. Omów warunki socjalno-bytowe osadzonych w jednostkach penitencjarnych.
 18. Omów zarządzanie jednostkami penitencjarnymi w sytuacjach kryzysowych.
 19. Omów zasady etyki zawodowej funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.
 20. Omów znaczenie pracy skazanego w polskim systemie penitencjarnym
 21. Omówić klasyczne metody pracy socjalnej.
 22. Patologie społeczne i ich rodzaje.
 23. Podkultura więzienna a resocjalizacja.
 24. Pojęcie profilaktyki, rodzaje profilaktyki.
 25. Prawa i obowiązki skazanych na karę pozbawienia wolności.
 26. Ratownictwo i pomoc w pracy socjalnej.
 27. Rodzaje i typy zakładów karnych.
 28. Rodzaje subkultur i ich charakter.
 29. Wskaż historyczne systemy wykonania kary pozbawienia wolności i omów założenia jednego z nich.
 30. Wymień i omów akty prawne regulujące międzynarodowe standardy postepowanie z więźniami.
 31. Wymień i omów podstawowe zadania Służby Więziennej.
 32. Wymień i omów rodzaje, typy i systemy wykonana kary pozbawienia wolności.
 33. Wymień i omów strukturę organizacyjną Służby Więziennej.
 34. Wymień i omów systemy penitencjarne, które miały wpływ na rozwój więziennictwa.
 35. Wymień i omów środki oddziaływania penitencjarnego.