Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zagadnienia na egzamin dyplomowy - studia I stopnia

Problemy do egzaminu dyplomowego 2023/2024
– studia I stopnia

Przedmioty ogólne i kierunkowe:

 • Cechy stosunku administracyjno-prawnego.
 • Co rozumiemy pod pojęciem ratownictwo techniczne w ochronie przeciwpożarowej i przedstaw zasady organizacji ratownictwa technicznego?
 • Co to jest decyzja i jakie są jej rodzaje?
 • Co to jest i z jakich elementów składa się system organizacyjny ochrony pracy w RP?
 • Co to są organizacje ,,wirtualne” i na czym polega zarządzanie nimi?
 • Czas i miejsce popełnienia przestępstwa lub wykroczenia a przedawnienie karalności  czynu oraz właściwość miejscowa i rzeczowa sądu.
 • Człowiek w sytuacji stresu, wpływ stresu na funkcjonowanie jednostki.
 • Omów procesy globalizacji. Scharakteryzuj epokę postindustrialną.
 • Dowód w KPA, jego rodzaje oraz różnica od uprawdopodobnienia.
 • Pojęcie (cechy) oraz formy przestępczości zorganizowanej.
 • Funkcje państwa w zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom.
 • Funkcje parlamentu we współczesnym świecie.
 • Istota i charakter bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa publicznego oraz porządku publicznego.
 • Istota i charakter przestępczości korupcyjnej.
 • Jakimi zasadami kieruje się proces karny?
 • Kiedy możemy zastosować warunkowe umorzenie postępowania karnego a kiedy dobrowolne poddanie się odpowiedzialności? Podobieństwa różnice, znaczenie dla sprawcy.
 • Kompetencje Rady Ministrów w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
 • Kryminalistyka – pojęcie, cele, funkcje i zasady. Główne dziedziny.
 • Kryminologia -  scharakteryzuj pojęcie i jej podział.
 • Kto ma więcej praw w procesie karnym pokrzywdzony czy sprawca? Uzasadnij odpowiedź z uwzględnieniem etapów postępowania.
 • Odpowiedzialność  karna współsprawców, pomocników i podżegaczy, przesłanki wyłączenia odpowiedzialności karnej.
 • Omów czym jest obciążenie ogniowe i gęstość obciążenia ogniowego oraz jaki wpływ mają te parametry na prowadzenie działań ratowniczych.
 • Omów podstawowe pojęcia w kryminalistyce:  modus operandi, identyfikacja, materiał dowodowy, wersja kryminalistyczna, ślad kryminalistyczny.
 • Omów regułę siedmiu złotych pytań i jej wykorzystanie w kryminalistyce.
 • Omówić etapy walki przeciwko terroryzmowi.
 • Omówić ewolucję terroryzmu w Europie w drugiej połowie XX w.
 • Omówić funkcje mediów w przypadku zamachu terrorystycznego.
 • Omówić główne zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego w UE.
 • Omówić istotę procesu zarządzania kryzysowego oraz podać jego fazy.
 • Omówić kryteria podziału bezpieczeństwa.
 • Omówić skład i zadania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 • Omówić stan i proces zapewniania bezpieczeństwa państwa.
 • Omówić strukturę funkcjonalną krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
 • Omówić subiektywizm postrzegania bezpieczeństwa według Daniela Frei’a.
 • Omówić system antyterrorystyczny RP w ujęciu instytucjonalnym.
 • Omówić współczesne modele polityki społecznej.
 • Omówić zadania obrony cywilnej w czasie wojny.
 • Omówić założenia prawno-instytucjonalne walki z terroryzmem wg ONZ i UE
 • Omówić zmiany w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego UE wniesione przez Traktat z Lizbony.
 • Podstawowe perspektywy w psychologii. Osobowość człowieka, typy osobowości.
 • Pojęcie przestępczości, rozmiaru przestępczości, przestępczość rzeczywista, ujawniona, stwierdzona i osądzona.
 • Pojęcie struktury, dynamiki, geografii przestępczości. Ciemna liczba i jej przyczyny.
 • Pojęcie, funkcje i typologia służb specjalnych.
 • Pozytywne i negatywne przesłanki procesowe w sprawach karnych oraz wykroczeniach.
 • Prawa człowieka w Konstytucji RP.
 • Proszę wymienić i omówić cztery grupy zagrożeń w procesie pracy.
 • Przedawnienie karalności a przedawnienie wykonania kary na przykładzie czynów zabronionych.
 • Przedstaw sposób funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego w Polsce.
 • Przedstaw ustawowe zadania Policji i scharakteryzuj aktualną strukturę organizacyjną.
 • Przesłanki oddalenia wniosku dowodowego o powołanie biegłego, znaczenie opinii biegłego w procesie karnych, brak opinii biegłego jako przesłanka apelacji.
 • Rola komercyjnych podmiotów w ochronie porządku  publicznego i ochrony osób.
 • Rola Prezydenta względem poszczególnych elementów trójpodziału władzy.
 • Rola samorządu terytorialnego w zapobieganiu przestępczości i patologii społecznych.
 • Różnica pomiędzy kontrolą a nadzorem
 • Scharakteryzować istotę infrastruktury krytycznej.
 • Scharakteryzować klauzule niejawności zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych - podaj przykłady systemów ochrony informacji niejawnych.
 • Scharakteryzować pojęcie ,,ergonomia”.
 • Scharakteryzować pojęcie organizacja i zarządzanie.
 • Scharakteryzować stopnie alarmowe zagrożenia charakterze terrorystycznym oraz zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych, a także sposób ich wprowadzenie i odwołania.
 • Statystyka kryminalna, jej rodzaje. Ciemna liczba i jej powody.
 • Strategie polityki karnej a strategie  zapobiegania przestępczości.
 • Strona w KPA. Podmioty na prawach stron
 • System bezpieczeństwa państwa w II RP.
 • Ustroje współczesnego świata.
 • Wyjaśnić konieczność wcielenia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  o ochronie danych (DU RODO).
 • Wyjaśnić na czym polega prowadzenie działalności w zakresie ochrony. Formy fizycznej ochrony osób i obiektów
 • Wyjaśnij na czym polega ochrona danych osobowych i przedstaw przykład danych wrażliwych.
 • Wyjaśnij pojęcie władzy, omów instytucje władzy wykonawczej
 • Wymienić główne współczesne organizacje terrorystyczne, dokonać charakterystyki jednej z nich.
 • Wymienić i omówić najważniejsze koncepcje geopolityczne XX wieku w Europie i w Polsce.
 • Wymienić i omówić rodzaje planów w obszarze bezpieczeństwa wykonywanych na szczeblu samorządu powiatowego (planowanie obronne i cywilne)
 • Wymienić i omówić stany Gotowości Obronnej Państwa.
 • Wymienić i scharakteryzować części składowe planu ochrony obiektu.
 • Omówić elementy składowe planu ochrony wybranego budynku.
 • Przedstawić obiekty podlegające ustawowej ochronie osób i mienia.
 • Wymienić najważniejsze artykuły aktualnej konstytucji w zakresie bezpieczeństwa.
 • Wymienić najważniejsze elementy systemu zarządzania kryzysowego w powiecie.
 • Wymienić przedsięwzięcia wchodzące w zakres przygotowań obronnych państwa.
 • Wymień działające w ramach KSRG grupy specjalistyczne realizujące działania ratownicze.
 • Wymień i omów główne zagrożenia bezpieczeństwa społecznego.
 • Wymień i omów kategorie zagrożenia ludzi, do których zalicza się w Polsce budynki oraz części budynków stanowiące odrębne strefy pożarowe.
 • Wymień i omów metody neutralizacji skażeń.
 • Wymień i omów techniczne środki przemysłowe, które są w największych ilościach produkowane w Polsce i na świecie.
 • Wymień przyczyny przestępczości. Omów kilka z nich.
 • Wymień wyróżniane w Polsce klasy odporności pożarowej budynków lub ich części i wskaż, która z nich jest najwyższa a która najniższa oraz jakie rodzajowo parametry je determinują.
 • Wymień zasady ogólne KPA i scharakteryzuj jedną z nich.
 • Względne i bezwzględne przesłanki apelacji jako przesłanka uchylenia wyroku sądu I instancji.
 • Zadania bezpieczeństwa kulturowego, ochrona dziedzictwa kulturowego w polskim systemie prawnym.
 • Zasadność stosowania środków karnych w zależności od rodzaju czynu zabronionego, zachowania sprawcy i jego warunków osobistych.
 • Zasady bezpieczeństwa imprez masowych.
 • Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych.
 • Wyjaśnij pojęcie anomii. społecznej w koncepcji E. Durkheima. Wyjaśnij socjologiczne pojęcie kultury.
 • Scharakteryzować obiekty IK w powiecie nyskim.

Problemy Specjalizacyjne:

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa

 • Czym jest bezpieczeństwo ekologiczne? Istota i charakterystyka pojęcia.
 • Dokonać analizy ewolucji procesu zarządzania bezpieczeństwem narodowym w okresie transformacji ustrojowej.
 • Dokonać analizy oraz przedstawić diagnozę zagrożeń wewnętrznych Polski.
 • Dokonać charakterystyki procesu zarządzania bezpieczeństwem narodowym w wybranych płaszczyznach bezpieczeństwa.
 • Dokonać oceny zwalczania zjawiska nielegalnej imigracji w UE - i propozycje zmian systemowych.
 • Dokonać studium przypadku procesu zarządzania bezpieczeństwem w wybranej płaszczyźnie bezpieczeństwa.
 • Dokonać studium przypadku zwalczania wybranych elementów przestępczości na terenie UE w ujęciu systemowym.
 • Istota, pojęcie i charakterystyka inflacji.
 • Na czym polega dywersyfikacja bezpieczeństwa energetycznego RP?
 • Omówić aktualny stan bezpieczeństwa energetycznego Polski.
 • Omówić ewolucję struktur bezpieczeństwa UE.
 • Omówić kompetencje Prezydenta RP w procesie zarządzania bezpieczeństwem w różnych stanach funkcjonowania państwa, w tym w stanie kryzysu lub wprowadzenia jednego z trzech stanów nadzwyczajnych.
 • Omówić kompetencje RM w procesie zarządzania bezpieczeństwem w różnych stanach funkcjonowania państwa, w tym w stanie kryzysu lub wprowadzenia jednego z trzech stanów nadzwyczajnych.
 • Omówić proces koordynacji realizacji zadań w ramach systemu bezpieczeństwa narodowego.
 • Omówić proces realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa w UE.
 • Omówić rolę pozarządowych ośrodków analitycznych w procesie zarządzania bezpieczeństwem narodowym.
 • Omówić strukturę systemu bezpieczeństwa UE i dokonać oceny tego systemu.
 • Omówić założenia polityki i strategii bezpieczeństwa UE w kontekście państw narodowych w systemie bezpieczeństwa UE.
 • Przedstawić etapy analizy SWOT procesu zarządzania bezpieczeństwem narodowym .
 • Przedstawić i omówić problemy funkcjonowania państwa w sytuacjach zagrożenia.
 • Rola ryzyka w formułowaniu strategii bezpieczeństwa ekonomicznego RP.
 • Scharakteryzować bezpieczeństwo informacyjne RP.
 • Scharakteryzować elementy systemu finansowego RP.
 • Scharakteryzować wskaźniki Stirlinga w pomiarze bezpieczeństwa energetycznego.
 • Scharakteryzować współczesne zagrożenia bezpieczeństwa Polski.
 • W czym tkwi istota bezpieczeństwa żywnościowego?
 • Wyjaśnić problematykę ryzyka obiektywnego i subiektywnego.
 • Wymienić główne dokumenty strategiczne okresu transformacji ustrojowej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego.
 • Wymienić i omówić zasadnicze elementy bezpieczeństwa ekonomicznego RP.
 • Wymienić i opisać zagrożenia ekonomiczne Polski.

Kryminologia i kryminalistyka

 • Cele oględzin i sposób ich prowadzenia.
 • Cele i formy postępowania przygotowawczego.
 • Czym jest cyberprzestępczość i jak z nią walczyć?
 • Czym jest wiktymizacja? Omów rodzaje wiktymizacji oraz proces wiktymizacji.
 • Czym są postępowania szczególne w sprawach o wykroczenia i kiedy je stosujemy?
 • Daktyloskopia jako dział techniki kryminalistycznej.
 • Kim jest ofiara, typy ofiar, prawa ofiar w Polskiej Karcie Praw Ofiary.
 • Konfrontacja w sprawach o wykroczenia, przesłanki stosowania, jakie stosujemy przepisy.
 • Okazanie i konfrontacja jako taktyczne działanie kryminalistyczne.
 • Wymień i krótko scharakteryzuj rodzaje profilaktyki wyróżniane w ramach zapobiegania przestępczości, wskazując najważniejsze różnice między nimi.
 • Omów metody pracy prewencyjnej Policji.
 • Omów podział czynności policyjnych na administracyjno-porządkowe, operacyjno- rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze.
 • Omów pojęcia kryminalistyczne:  ślad dowodowy, ślad porównawczy,  identyfikacja, materiał dowodowy, alibi.
 • Omów pojęcie biegłego, jego rola w kryminalistyce i kto może wystąpić w roli biegłego.
 • Omów pojęcie ekspertyzy, jej roli w kryminalistyce i przez kogo mogą być dokonywane.
 • Omów pojęcie i cele negocjacji policyjnych.
 • Omów pojęcie oględzin i ich rolę w kryminalistyce.
 • Omów przykładowe czynności dochodzeniowo-śledcze.
 • Omów wybrane metody pracy operacyjnej.
 • Pułapka kryminalistyczna i zasadzka jako metody pracy operacyjnej.
 • Rodzaje oględzin, skład grupy oględzinowej.
 • Rola instytucji mediacji w postępowaniu w sprawach nieletnich.
 • Rola nagrody i rola kary w procesie wychowania.
 • Rola różnych instytucji w procesie wychowania (np. rodzina, szkoła, organizacje społeczne).
 • Różnica pomiędzy zakładami poprawczymi a ośrodkami wychowawczymi.
 • Scharakteryzować wiktymologię jako naukę. Zagrożenia w wiktymologii i ich charakter.
 • Środki prawne wobec nieletnich i ich rodziców w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
 • Traseologia, fonoskopia i grafologia jako działy techniki kryminalistycznej.
 • Uprawnienia stron w postępowaniu w sprawach nieletnich.
 • Wykorzystanie osobowych źródeł informacji

Penitencjarystyka i readaptacja społeczna

 • Charakterystyka polityki społecznej w Polsce.
 • Czym jest nieprzystosowanie społeczne, przyczyny nieprzystosowania społecznego.
 • Czynniki warunkujące przebieg readaptacji społecznej byłych osadzonych.
 • Działalność instytucji państwowych i organizacji pozarządowych  na rzecz  integracji  ze środowiskiem osób  opuszczających zakłady karne (pomoc socjalna, prawna, pomoc w zatrudnieniu).
 • Działalność profilaktyczna jednostek samorządu terytorialnego, przykłady programów profilaktycznych.
 • Fundusz pomocy postpenitencjarnej i jego przeznaczenie.
 • Istota wychowania resocjalizującego.
 • Istota, pojęcie i charakterystyka pracy socjalnej.
 • Koncepcja resilience w działalności profilaktycznej, możliwości jej wykorzystania.
 • Metody oddziaływań resocjalizacyjnych w ośrodkach resocjalizacyjnych dla młodzieży.
 • Na czym polega opracowanie indywidualnego programu oddziaływań penitencjarnych wobec skazanego?
 • Omów na czym polega kontrola zarządcza w jednostkach penitencjarnych.
 • Omów obowiązki i prawa funkcjonariuszy Służby Więziennej.
 • Omów systemy penitencjarne w krajach skandynawskich.
 • Omów warunki socjalno-bytowe osadzonych w jednostkach penitencjarnych.
 • Omów zarządzanie jednostkami penitencjarnymi w sytuacjach kryzysowych.
 • Omów zasady etyki zawodowej funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.
 • Omówić klasyczne metody pracy socjalnej.
 • Patologie społeczne i ich rodzaje.
 • Podkultura więzienna a resocjalizacja.
 • Prawa i obowiązki skazanych na karę pozbawienia wolności.
 • Ratownictwo i pomoc w pracy socjalnej.
 • Rodzaje i typy zakładów karnych.
 • Rodzaje subkultur i ich charakter.
 • Wymień i omów akty prawne regulujące międzynarodowe standardy postepowanie z więźniami.
 • Wymień i omów podstawowe zadania Służby Więziennej.
 • Wymień i omów rodzaje, typy i systemy wykonana kary pozbawienia wolności.
 • Wymień i omów strukturę organizacyjną Służby Więziennej.
 • Wymień i omów systemy penitencjarne, które miały wpływ na rozwój więziennictwa.
 • Wymień i omów środki oddziaływania penitencjarnego.