Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia I stopnia

Studia pierwszego stopnia dają możliwość ukierunkowania się absolwenta w ramach następujących specjalności:

  • kryminologia i kryminalistyka
  • zarządzanie systemami bezpieczeństwa
  • penitencjarystyka i readaptacja społeczna
  • ochrona i obrona społeczeństwa

Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, tworząc podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Powinien rozumieć i umieć analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali: globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Absolwent powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu: nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa - jego ustroju i struktury. Powinien znać podział władzy w państwie oraz zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowanie i rolę administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne. Absolwent powinien znać zagadnienia związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, a w szczególności regulacje prawne w tym zakresie. Powinien znać zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Powinien umieć rozwiązywać proste problemy zawodowe oraz uczestniczyć w pracy zespołowej. Powinien umieć: kierować małymi zespołami ludzkimi, komunikować się z otoczeniem oraz zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych, odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

Specjalność: kryminalistyka i kryminologia

Studenci, którzy zdecydują się na wybór tej specjalności posiądą szczegółową wiedzę w zakresie technik kryminalistycznych, prewencji kryminalnej jak również polityki karnej. Plan studiów obejmuje również zagadnienia z zakresu postępowania w sprawach nieletnich oraz postępowania przygotowawczego, co pozwoli absolwentom na posiadanie ugruntowanej wiedzy prawniczej regulującej proces karny. Dodatkowo zajęcia z wiktymologii oraz negocjacji policyjnych i mediacji sprawi, że studenci nabędą kompetencje zgodne z najnowszymi oczekiwaniami pracodawców. Szeroko zakrojona oferta edukacyjna uczyni absolwentów tej specjalności dobrze wykształconymi kandydatami do pracy w służbach mundurowych, organach administracji państwowej, ale również w instytucjach prywatnych zajmujących się zagadnieniami ochrony osób, mienia, usługami detektywistycznymi, a także pomocą ofiarom przestępstw. Ukończenie tej specjalności stwarza także szansę na kontynuację rozwoju naukowego w jednostkach badawczych zajmujących się problematyką doskonalenia sposób wykrywania przestępstw.

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Specjalność: zarządzanie systemami bezpieczeństwa

Oferta edukacyjna specjalności zarządzanie systemami bezpieczeństwa stwarza studentom możliwość zapoznania się z problematyką filozofii bezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa, a także szczegółowymi zagadnieniami z zakresu zarządzania systemami bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa ekonomicznego, narodowego i wewnętrznego. Student zapozna się także z prawnymi regulacjami dotyczącymi postępowania w sytuacjach kryzysowych, w tym w stanach nadzwyczajnych. Tak wielowątkowe omówienie zagadnień związanych z zarządzaniem systemami bezpieczeństwa stworzy możliwość zatrudnienia absolwentom w organach administracji rządowej i samorządowej, bankach, przedsiębiorstwach zajmujących się wdrażaniem systemów bezpieczeństwa lub ich stosowaniem, a także firmach konsultingowych mających w swej ofercie zarządzanie systemami bezpieczeństwa. Dodatkowo przedmiot poświęcony organizacjom pozarządowym w systemie bezpieczeństwa stwarza możliwość zatrudnienia w sektorze instytucji działających pro publico bono. Zagadnienia tej specjalności obejmują szeroki aspekt problematyki zaczynając od zarzadzania systemami bezpieczeństwa w aspekcie lokalnym poprzez problematykę międzynarodową. Daje to szansę na poszukiwanie zatrudnienia nie tylko na rynku lokalnym ale również w instytucjach o charakterze centralnym.

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Specjalność: penitencjarystyka i readaptacja społeczna

Studenci, którzy zdecydują się na wybór tej specjalności zostaną wyposażeni w niezbędną wiedzę w zakresie prawnych i organizacyjnych podstaw readaptacji społecznej i resocjalizacji, funkcjonowania oraz zarządzania jednostkami pomocy społecznej i Służby Więziennej. Wiedza ta poszerzona zostanie o zakres oddziaływania readaptacyjnego byłych osadzonych w środowisku społecznym, by po opuszczeniu zakładów karnych potrafili odnaleźć się w nowej rzeczywistości i nie powrócili na ścieżkę łamania prawa. Studenci zapoznają się nie tylko z regulacjami dotyczącymi polskiego systemu pomocy społecznej oraz systemu penitencjarnego, ale również systemów funkcjonujących w krajach Unii Europejskiej oraz na świecie. Szerokie spektrum zagadnień obejmujące zarówno aspekty ustrojowe, prawne, psychologiczne, logistyczne jak również charakterystyczne w procesie zarządzania, co stwarza szanse na zatrudnienie nie tylko w jednostkach pomocowych samorządowych, rządowych oraz penitencjarnych, ale również w wymiarze sprawiedliwości w różnym charakterze, kuratorów społecznych czy też w ośrodkach pomocy rodzinie. Zdobyta wiedza pozwoli również na podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się pracą z osobami dotkniętymi wykluczeniem społecznym czy to w ramach pracy w jednostkach i instytucjach społecznych.

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia

Specjalność: ochrona i obrona społeczeństwa

Studenci, którzy zdecydują się na wybór tej specjalności zostaną wyposażeni w niezbędną wiedzę w zakresie polityki bezpieczeństwa państwa oraz wyzwań dla bezpieczeństwa powszechnego, co stanowi fundament przetrwania społeczeństwa w sytuacjach szczególnych zagrożeń, w tym również zagrożeń militarnych. Studenci zapoznają się nie tylko z regulacjami dotyczącymi ochroną dóbr kultury w sytuacjach szczególnych zagrożeń, czy ochroną infrastruktury krytycznej. Ta specjalizacja porusza również ważne kwestie zarządzania kryzysem migracyjnym, a także omawia problemy komunikacji społecznej w sytuacjach kryzysowych. Wiedza ta poszerzona zostanie o niezbędny zakres tematyczny dotyczący edukacji obronnej ludności, czy roli organizacji proobronnych w społeczeństwie. Odrębny panel tematyczny tej specjalności dotyczy roli Obrony Cywilnej Kraju i Wojsk Obrony Terytorialnej w sytuacjach kryzysowych. Zdobyta wiedza oraz umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą absolwentom na skuteczne radzenie sobie w trudnych, ekstremalnych sytuacjach dla społeczeństwa.

Ponadto studenci rozpoczynający studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne będą mieć zapewnione zajęcia z obsługi dronami (dla każdej specjalności!)