Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia II stopnia

Studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne z założenia są ukierunkowane na doskonalenie profilu zawodowego osoby, która ukończyła studia pierwszego stopnia, a swoje życie zawodowe chce realizować w ramach procesu przeciwdziałania szeroko rozumianym wyzwaniom bezpieczeństwa XXI wieku w ramach wewnętrznego funkcjonowania państwa, a także dowolnej organizacji. Studia te dają możliwość ukierunkowania się absolwenta w ramach następujących specjalności:

 • bezpieczeństwo społeczności lokalnych,
 • służby i formacje ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne będą dysponować szeroką wiedzą oraz umiejętnościami w zakresie:

 • współczesnych uwarunkowań procesów i zjawisk towarzyszących rozwojowi społeczeństw, a także wpływu koncepcji geopolitycznych współczesnego świata na proces kształtowania bezpieczeństwa wewnętrznego państw regionu;
 • analizy uwarunkowań współczesnego środowiska bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz procesu zaspokajania potrzeb społecznych w tej dziedzinie;
 • zasad stanowienia prawych podstaw bezpiecznej egzystencji i rozwoju w ramach różnych płaszczyzn bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce;
 • systemowego zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego w państwie oraz w relacjach międzynarodowych;
 • procesu zapewniania potrzeb bezpieczeństwa społeczności lokalnych, jak i całego narodu;
 • procesu zarządzania projektami w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, z zachowaniem ochrony wartości intelektualnej, przemysłowej, zasad kontroli i audytu oraz zarządzania jakością w podmiotach bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • kreowania założeń budowy złożonych modeli działania (systemów) w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego
 • dokonywania merytorycznych analiz wyzwań środowiska bezpieczeństwa warunkujących skuteczność i efektywność działania instytucji pomocy społeczeństwu na poziomie lokalnym, jak i służb i formacji ochronnych działających w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • prowadzenia pogłębionych analiz problemów związanych z funkcjonowaniem elementów systemu bezpieczeństwa wewnętrznego wraz merytorycznymi propozycjami racjonalnych rozwiązywań;
 • umiejętności interpretacji tekstów i materiałów odnoszących się do różnych płaszczyzn bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • kierowania pracami zespołów ekspertów z jednej lub wielu dziedzin bezpieczeństwa wewnętrznego, prowadzenia merytorycznej debaty, eksperckiej oceny przedstawianej argumentacji przygotowania pisemnych raportów z uzasadnionymi wnioskami;
 • posługiwania się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii właściwej dla wybranych dziedzin nauk społecznych.

Absolwent studiów II stopnia będzie posiadał również istotne kompetencje społeczne dotyczące w szczególności:

 • otwartości umysłu na nowe idee, trendy i nurty, w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrzne-go, które ułatwią wyjaśnianiu złożonych zjawisk społecznych w tej dziedzinie;
 • do samodzielnego działania oraz formułowania propozycji do podejmowania skoordynowanych działań przez zespoły zadaniowe z różnych płaszczyzn bezpieczeństwa wewnętrznego, prowadzenia krytycznej analizy pozyskiwanych materiałów i opracowań;
 • myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, podejmowania inicjatyw w zakresie wprowadzania nowoczesnych zasad i norm działania adekwatnie do wyzwań, a w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia jednostki lub grupy społecznej do określania racjonalnych priorytetów działania
 • pełnienia roli menedżera bezpieczeństwa wewnętrznego (z zachowaniem profesjonalizmu i etycznych zasad postępowania) zarówno w zespołach pomocy jednostkom oraz grupom społecznym, jak i jednostkach, służbach oraz formacjach ochrony w procesie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa wewnętrznego.

Zdobyta wiedza merytoryczna, nabyte praktyczne umiejętności, a także kompetencje społeczne pozwolą absolwentowi studiów drugiego stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, z tytułem zawodowym magistra, znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w atrakcyjnych zawodach związanych z pracą w komórkach ds. bezpieczeństwa przedsiębiorstw, firm, organizacji, administracji publicznej (głównie w strukturach zarządzania kryzysowego administracji rządowej i samorządowej), w agencjach ochrony osób i mienia, firmach zajmujących się instalowaniem i realizowaniem monitoringu, biurach detektywistycznych, w wywiadowniach gospodarczych itp. instytucjach. Możliwość zatrudnienia dla absolwentów o najwyższych kwalifikacjach wynika z potrzeb kadrowych służb, straży i inspekcji (np. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Celnej, Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei, itp.)
Studia te są również ofertą edukacyjną dla pracowników i kandydatów na funkcjonariuszy służb mundurowych, inspekcji, formacji ochronnych i innych organizacji o podobnym charakterze. Ponadto z oferty edukacyjnej mogą skorzystać żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, w zakresie współpracy na poziomie lokalnym ze służbami bezpieczeństwa wewnętrznego. Oceny potrzeb rynku pracy dokonywane okresowo na podstawie ankiet przez Uczelnię (Biuro Karier i Badania Rynku Pracy) wskazują, że środowisko zawodowe i przyszli pracodawcy oczekują, że absolwenci studiów II stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne będą realizować zadania typowe dla:

 • konsultantów z zakresu bezpieczeństwa;
 • kreatorów projektów bezpiecznego bytu i rozwoju,
 • menedżerów systemów bezpieczeństwa,
 • specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa,
 • planistów i bezpośrednich organizatorów pracy lub koordynatorów grup wykonawców zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego.