Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego – studia II stopnia

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego – studia II stopnia 

Przedmioty ogólne i kierunkowe:

 1. Bariery w komunikacji międzyludzkiej.
 2. Bezpieczeństwo ekologiczne w aktach prawnych RP.
 3. Co jest celem twórczej resocjalizacji, omów jej 
 4. Co rozumie się pod pojęciem infrastruktury krytycznej? Przedstaw przykłady takich obiektów.
 5. Co to jest stan wyższej konieczności i z czym on jest związany podczas działań ratowniczych.
 6. Cyberterroryzm jest realnym zagrożeniem w Europie – proszę potwierdzić lub obalić tą tezę?
 7. Czym są patologie społeczne?
 8. Dokonać studium przypadku wybranego współczesnego zamachu terrorystycznego w Europie .
 9. Komunikacja publiczna i jej znaczenie w budowaniu ładu demokratycznego.
 10. Komunikacja społeczna jako proces, poziomy komunikowania społecznego.
 11. Konstytucyjne podstawy ochrony praw i wolności w Polsce.
 12. Omówić co to jest zarządzanie kryzysowe oraz podać jego fazy.
 13. Omówić ewolucję terroryzmu przełomu XX i XXI wieku (uwypuklić źródła współczesnego terroryzmu w Europie).
 14. Omówić istotę terroryzmu muzułmańskiego w Europie w XXI w.
 15. Omówić miejsce i role planowania cywilnego w powiecie.
 16. Omówić obowiązki i uprawnienia stron umowy wybranego ubezpieczenia majątkowego.
 17. Omówić podstawowe mechanizmy wpływu społecznego.
 18. Omówić podstawowe sposoby oddziaływań resocjalizacyjnych w instytucjach resocjalizacyjnych dla młodzieży.
 19. Omówić proces walki z terroryzmem w UE – ujęcie prawno-instytucjonalne.
 20. Omówić rolę infrastruktury krytycznej w procesie zapewniania bezpieczeństwa państwa.
 21. Omówić rolę WOT w systemie zarzadzania kryzysowego.
 22. Omówić skład i zadania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 23. Omówić stan prawny Polski w zakresie stanów nadzwyczajnych w latach 1952- 1992.
 24. Omówić system szkolenia pracowników z zakresu BHP.
 25. Omówić system urlopów obowiązujący w Polsce.
 26. Omówić terroryzm jako proces komunikacji społecznej w Europie oraz rolę społeczeństwa w walce z terroryzmem.
 27. Omówić uwarunkowania wprowadzenia stanów nadzwyczajnych na mocy konstytucji z 2 kwietnia 1997r.
 28. Omówić wpływ edukacji na stan bezpieczeństwa wewnętrznego.
 29. Omówić wymogi ergonomiczne antropometryczne.
 30. Omówić założenia formalno-prawne wprowadzenia stanów nadzwyczajnych w okresie II RP.
 31. Omówić zasady wprowadzania ograniczeń praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych.
 32. Omówić zasady wprowadzania stanu klęski żywiołowej na terytorium RP.
 33. Omówić zasady współdziałania administracji publicznej w czasie kryzysu.
 34. Omówić znaczenie edukacji dla bezpieczeństwa w kształtowaniu postaw obywatelskich.
 35. Patologie w miejscu pracy i ich przyczyny.
 36. Patologie w rodzinie i ich rodzaje.
 37. Pojęcie organizacji międzynarodowych i ich rola w systemie bezpieczeństwa.
 38. Pozytywistyczna i naturalistyczna koncepcja ochrony praw i wolności.
 39. Procedura powypadkowa – charakterystyka i dokumenty.
 40. Procedury ONZ w ramach uniwersalistycznego systemu ochrony praw i wolności.
 41. Przedstawić i omówić zasady Tichnera dotyczące wymagań ergonomicznych.
 42. Przedstawić podstawowe cechy wyróżniające ubezpieczenia społeczne w porównaniu z ubezpieczeniami gospodarczymi oraz przedstaw ich ustawowy podział i wybrane świadczenia z jednego rodzaju ubezpieczenia społecznego.
 43. Rola psychologii społecznej w kreowaniu bezpieczeństwa społecznego.
 44. Rola skargi konstytucyjnej w ochronie praw człowieka.
 45. Scharakteryzować główne zagrożenia atmosfery.
 46. Scharakteryzować rodzaje umów o pracę.
 47. Scharakteryzować schemat postępowania po zaistnieniu wypadku w pracy.
 48. Sposoby ochrony praw człowieka w ramach UE.
 49. Struktura procesu negocjacyjnego.
 50. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka w krajowym systemie ochrony praw człowieka.
 51. Wskazać formy oddziaływań resocjalizacyjnych w zakładach karnych.
 52. Wskazać podstawowe różnice pomiędzy umową o pracę (art. 22 kp) a umową zlecenia (art. 750 kc).
 53. Wskazać źródła prawa pracy wymienione w art. 9 kodeksu pracy i omów ich specyfikę w stosunku do powszechnych źródeł prawa określonych art. 87 i następnych Konstytucji RP.
 54. Wyjaśnić pojęcie ,,zrównoważony rozwój”.
 55. Wyjaśnić skutki działań kierowanych uprzedzeniami społecznymi.
 56. Wymienić działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej przedstaw jedno z wybranych działań.
 57. Wymienić najważniejsze elementy systemu zarządzania kryzysowego w powiecie.
 58. Wymienić podstawowe elementy systemu zarządzania kryzysowego na terytorium RP.
 59. Wymienić podział obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa i przedstaw kto ustala sposoby szczególnej ich ochrony.
 60. Wymienić poziomy kierowania działaniami ratowniczymi i krótko je scharakteryzuj.
 61. Wymienić przynajmniej trzy podstawowe zasady prawa pracy określone w kodeksie pracy i przedstaw sposób realizacji jednej z tych zasad.
 62. Wymienić rodzaje stosunków pracy funkcjonujące w obrocie gospodarczym i omów prawa stron wybranego stosunku pracy.
 63. Wymienić zadania starosty w zakresie zarządzania kryzysowego.
 64. Wymień i omów organizacje działające na rzecz bezpieczeństwa.
 65. Wymień obszary edukacyjne dla bezpieczeństwa wewnętrznego.
 66. Znaczenia organów Rady Europy w zakresie praw jednostki.
 67. Znaczenie negocjacji w rozwiązywaniu sporów.
 68. Znaczenie ubezpieczeń w działalności przedsiębiorstwa (definicje, rodzaje, sposób wyboru dostawcy ubezpieczeń).
 69. Źródła obowiązywania i granic ochrony praw człowieka. 

Przedmioty specjalizacyjne:

Służby i formacje ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego

 1. Analiza i diagnoza ewolucji procesu zarzadzania kryzysowego w Polsce.
 2. Co to są tzw. wartości uniwersalne? Proszę je scharakteryzować.
 3. Dokonać identyfikacji służb publicznych, inspekcji i straży w procesie zapewniania bezpieczeństwa wybranego szczebla administracji publicznej (gmina, powiat, województwo).
 4. Kultura organizacyjna – pojęcie i charakterystyka.
 5. Omówić etykę zawodową wybranej formacji (Policji, Służby Więziennej, Straży Pożarnej, Straży Granicznej).
 6. Omówić główne normy etyczno-moralne grup dyspozycyjnych.
 7. Omówić na czym polega kontrola zarządcza w służbach i instytucjach ochronnych.
 8. Omówić na czym polega kontrola zewnętrzna w służbach i instytucjach ochronnych.
 9. Omówić prawne możliwości użycia sił zbrojnych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego.
 10. Omówić proces planowania i kierowania akcją kryzysową w powiecie.
 11. Procedury uruchamiania i postępowania organów, straży i służb w zwalczaniu zdarzeń kryzysowych na poziomie gminy, powiatu, województwa.
 12. Przedstawić przykładową metodykę pracy organów kierowania akcją kryzysową, adekwatnie do analizy środowiska bezpieczeństwa – na przykładzie wybranej gminy lub powiatu.
 13. Scharakteryzować pojęcie narodowej kultury organizacyjnej.
 14. Wymienić i omówić dalekosiężne elementy kultury organizacyjnej.
 15. Wymienić i omówić funkcje kultury organizacyjnej. 

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

 1. Co to są tzw. wartości uniwersalne – proszę je scharakteryzować.
 2. Dokonać oceny czynników determinujących funkcjonowanie wybranych grup dyspozycyjnych z wykorzystaniem wykresu Ishikawy lub analizy SWOT..
 3. Kultura organizacyjna – pojęcie i charakterystyka.
 4. Omówić działania administracji publicznej szczebla gminy w stanach nadzwyczajnych i kryzysowych
 5. Omówić działania administracji publicznej szczebla powiatu w stanach nadzwyczajnych i kryzysowych.
 6. Omówić działania administracji rządowej w stanach nadzwyczajnych i kryzysowych.
 7. Omówić istotę grup dyspozycyjnych, jako szczególny rodzaj grup społecznych.
 8. Omówić militaryzację jako narzędzie tworzenia rządowych grup dyspozycyjnych.
 9. Omówić rodzaje grup dyspozycyjnych.
 10. Omówić rolę i zadania Służby Więziennej w polskim systemie bezpieczeństwa.
 11. Przedstawić model funkcjonowania grup dyspozycyjnych wobec wybranych zagrożeń.
 12. Rola grup dyspozycyjnych w systemie bezpieczeństwa państwa w stanach kryzysowych oraz stanach nadzwyczajnych.
 13. Scharakteryzować pojęcie narodowej kultury organizacyjnej.
 14. Wymienić i omówić funkcje kultury organizacyjnej.
 15. Wymień jakie działania ochronne są podejmowane w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych. 

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych

 1. Co to są tzw. wartości uniwersalne? – proszę je scharakteryzować.
 2. Dokonać analizy porównawczej zjawiska zagrożenia handlu ludźmi w Polsce i w Europie .
 3. Dokonać charakterystyki identyfikacyjnej organizacji zajmujących się profilaktyką w zakresie zapobiegania handlu ludźmi.
 4. Na czym polega profilaktyka zapobiegania handlu ludźmi?
 5. Na czym polega udział mieszkańców w procesie tworzenia projektów obywatelskich?
 6. Omówić normy prawa międzynarodowego dotyczącego handlu ludźmi.
 7. Omówić potrzeby społeczności lokalnych w zakresie bezpieczeństwa.
 8. Omówić strategię działania adekwatnie do różnych form handlu dziećmi.
 9. Omówić zasady postępowania w przypadku stwierdzenia przestępstwa handlu ludźmi.
 10. Przykłady strategii bezpieczeństwa społeczności lokalnej - ocena praktycznego zastosowania.
 11. Rola społeczności lokalnych w budowaniu społecznej usługi bezpieczeństwa.
 12. Scharakteryzować zasady działań zarządczych podczas stanów klęski żywiołowej.
 13. Wymienić i omówić elementy strategii gminy.
 14. Wymienić i omówić elementy strategii powiatu.
 15. Wymienić i omówić zadania gminy w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców.