Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego – studia II stopnia

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego 2023/2024
– studia II stopnia

Przedmioty ogólne i kierunkowe:

 • Bariery w komunikacji międzyludzkiej.
 • Bezpieczeństwo ekologiczne w aktach prawnych RP.
 • Co jest celem  twórczej resocjalizacji, omów jej  metody.
 • Co rozumie się pod pojęciem infrastruktury krytycznej? Przedstaw przykłady takich obiektów.
 • Co to jest stan wyższej konieczności i z czym on jest związany podczas działań ratowniczych.
 • Cyberterroryzm jest realnym zagrożeniem w Europie – proszę potwierdzić lub obalić tą tezę?
 • Czym są patologie społeczne?
 • Dokonać studium przypadku wybranego współczesnego zamachu terrorystycznego w Europie .
 • Komunikacja publiczna i jej znaczenie w budowaniu ładu demokratycznego.
 • Komunikacja społeczna jako proces, poziomy komunikowania społecznego.
 • Konstytucyjne podstawy ochrony praw i wolności w Polsce.
 • Omów pojęcie organizacji międzynarodowych oraz scharakteryzuj organizacje działające na rzecz bezpieczeństwa.
 • Omówić co to jest zarządzanie kryzysowe oraz podać jego fazy.
 • Omówić ewolucję terroryzmu przełomu XX i XXI wieku (uwypuklić źródła współczesnego terroryzmu w Europie).
 • Omówić istotę terroryzmu muzułmańskiego w Europie w XXI w.
 • Omówić obowiązki i uprawnienia stron umowy wybranego ubezpieczenia majątkowego.
 • Omówić podstawowe sposoby oddziaływań resocjalizacyjnych w instytucjach resocjalizacyjnych dla młodzieży.
 • Omówić proces walki z terroryzmem w UE – ujęcie prawno-instytucjonalne.
 • Omówić rolę infrastruktury krytycznej w procesie zapewniania bezpieczeństwa państwa.
 • Omówić rolę WOT w systemie zarzadzania kryzysowego.
 • Omówić stan prawny Polski w zakresie stanów nadzwyczajnych w latach 1952- 1992.
 • Omówić system szkolenia pracowników z zakresu BHP.
 • Omówić system urlopów obowiązujący w Polsce.
 • Omówić terroryzm jako proces komunikacji społecznej w Europie oraz rolę społeczeństwa w walce z terroryzmem.
 • Omówić uwarunkowania wprowadzenia stanów nadzwyczajnych na mocy konstytucji z 2 kwietnia 1997r.
 • Omówić wpływ edukacji na stan bezpieczeństwa wewnętrznego.
 • Scharakteryzować wymogi ergonomiczne i jedne z nich omówić. 
 • Omówić założenia formalno-prawne wprowadzenia stanów nadzwyczajnych w okresie II RP .
 • Omówić zasady wprowadzania ograniczeń praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych.
 • Omówić zasady współdziałania administracji publicznej w czasie kryzysu.
 • Omówić znaczenie edukacji dla bezpieczeństwa w kształtowaniu postaw obywatelskich.
 • Patologie w miejscu pracy i ich przyczyny.
 • Pozytywistyczna i naturalistyczna koncepcja ochrony praw i wolności.
 • Procedura powypadkowa – charakterystyka i dokumenty.
 • Procedury ONZ w ramach uniwersalistycznego systemu ochrony praw i wolności.
 • Przedstawić i omówić zasady Tichnera dotyczące wymagań ergonomicznych.
 • Rola psychologii społecznej w kreowaniu bezpieczeństwa społecznego.
 • Rola skargi konstytucyjnej w ochronie praw człowieka.
 • Scharakteryzować główne zagrożenia atmosfery.
 • Scharakteryzować rodzaje umów o pracę.
 • Scharakteryzować schemat postępowania po zaistnieniu wypadku w pracy.
 • Sposoby ochrony praw człowieka w ramach UE.
 • Struktura procesu negocjacyjnego.
 • Udział Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka w krajowym systemie ochrony praw człowieka.
 • Wskazać formy oddziaływań resocjalizacyjnych w zakładach karnych.
 • Wyjaśnić pojęcie ,,zrównoważony rozwój”.
 • Wyjaśnić skutki działań kierowanych uprzedzeniami społecznymi.
 • Wymienić działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej przedstaw jedno z wybranych działań.
 • Wymienić najważniejsze elementy systemu zarządzania kryzysowego w powiecie.
 • Wymienić podstawowe elementy systemu zarządzania kryzysowego na terytorium RP.
 • Wymienić podział obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa i przedstaw kto ustala sposoby szczególnej ich ochrony.
 • Wymienić poziomy kierowania działaniami ratowniczymi i krótko je scharakteryzuj.
 • Wymienić przynajmniej trzy podstawowe zasady prawa pracy określone w kodeksie pracy i przedstaw sposób realizacji jednej z tych zasad.
 • Wymienić rodzaje stosunków pracy funkcjonujące w obrocie gospodarczym i omów prawa stron wybranego stosunku pracy.
 • Wymienić zadania starosty w zakresie zarządzania kryzysowego.
 • Wymień obszary edukacyjne dla bezpieczeństwa wewnętrznego.
 • Znaczenia organów Rady Europy w zakresie praw jednostki.
 • Znaczenie negocjacji w rozwiązywaniu sporów.
 • Znaczenie ubezpieczeń w działalności przedsiębiorstwa (definicje, rodzaje, sposób wyboru dostawcy ubezpieczeń).
 • Źródła obowiązywania i granic ochrony praw człowieka.

Specjalizacje:

Służby i formacje ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego

 • Analiza i diagnoza ewolucji procesu zarzadzania kryzysowego w Polsce.
 • Co to są tzw. wartości uniwersalne? Proszę je scharakteryzować.
 • Dokonać identyfikacji służb publicznych, inspekcji i straży w procesie zapewniania bezpieczeństwa wybranego szczebla administracji publicznej (gmina, powiat, województwo).
 • Kultura organizacyjna – pojęcie i charakterystyka.
 • Omówić etykę zawodową wybranej formacji (Policji, Służby Więziennej, Straży Pożarnej, Straży Granicznej).
 • Omówić główne normy etyczno-moralne grup dyspozycyjnych.
 • Omówić na czym polega kontrola zarządcza w służbach i instytucjach ochronnych.
 • Omówić na czym polega kontrola zewnętrzna w służbach i instytucjach ochronnych.
 • Omówić prawne możliwości użycia sił zbrojnych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego.
 • Omówić proces planowania i kierowania akcją kryzysową w powiecie.
 • Procedury uruchamiania i postępowania organów, straży i służb w zwalczaniu zdarzeń kryzysowych na poziomie gminy, powiatu, województwa.
 • Przedstawić przykładową metodykę pracy organów kierowania akcją kryzysową, adekwatnie do analizy środowiska bezpieczeństwa – na przykładzie wybranej gminy lub powiatu.
 • Scharakteryzować pojęcie narodowej kultury organizacyjnej.
 • Wymienić i omówić dalekosiężne elementy kultury organizacyjnej.
 • Wymienić i omówić funkcje kultury organizacyjnej.

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

 • Co to są tzw. wartości uniwersalne – proszę je scharakteryzować.
 • Dokonać oceny czynników determinujących funkcjonowanie wybranych grup dyspozycyjnych z wykorzystaniem wykresu Ishikawy lub analizy SWOT..
 • Kultura organizacyjna – pojęcie i charakterystyka.
 • Omówić działania administracji publicznej szczebla gminy w stanach nadzwyczajnych i kryzysowych
 • Omówić działania administracji publicznej szczebla powiatu w stanach nadzwyczajnych i kryzysowych.
 • Omówić działania administracji rządowej w stanach nadzwyczajnych i kryzysowych.
 • Omówić istotę grup dyspozycyjnych, jako szczególny rodzaj grup społecznych.
 • Omówić militaryzację jako narzędzie tworzenia rządowych grup dyspozycyjnych.
 • Omówić rodzaje grup dyspozycyjnych.
 • Omówić rolę i zadania Służby Więziennej w polskim systemie bezpieczeństwa.
 • Przedstawić model funkcjonowania grup dyspozycyjnych wobec wybranych zagrożeń.
 • Rola grup dyspozycyjnych w systemie bezpieczeństwa państwa w stanach kryzysowych oraz stanach nadzwyczajnych.
 • Scharakteryzować pojęcie narodowej kultury organizacyjnej.
 • Wymienić i omówić funkcje kultury organizacyjnej.
 • Wymień jakie działania ochronne są podejmowane w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych.

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych

 • Co to są tzw. wartości uniwersalne? – proszę je scharakteryzować.
 • W oparciu o jakie przepisy ścigany oraz karany jest handel ludźmi w Polsce i w jakich przepisach należy szukać definicji tego procederu?
 • Z jakimi innymi czynami zabronionymi i w jaki sposób wiąże się przestępstwo handlu ludźmi?
 • Dokonać analizy porównawczej zjawiska zagrożenia handlu ludźmi w Polsce i w Europie.
 • Dokonać charakterystyki identyfikacyjnej organizacji zajmujących się profilaktyką w zakresie zapobiegania handlu ludźmi.
 • Na czym polega profilaktyka zapobiegania handlu ludźmi?
 • Na czym polega udział mieszkańców w procesie tworzenia projektów obywatelskich?
 • Omówić potrzeby społeczności lokalnych w zakresie bezpieczeństwa.
 • Omówić strategię działania adekwatnie do różnych form handlu dziećmi.
 • Przykłady strategii bezpieczeństwa społeczności lokalnej - ocena praktycznego zastosowania.
 • Rola społeczności lokalnych w budowaniu społecznej usługi bezpieczeństwa.
 • Scharakteryzować zasady działań zarządczych podczas stanów klęski żywiołowej.
 • Wymienić i omówić elementy strategii gminy.
 • Wymienić i omówić elementy strategii powiatu.
 • Wymienić i omówić zadania gminy w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców.