Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego – studia II stopnia

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego 2022/2023
– studia II stopnia

Przedmioty ogólne i kierunkowe:

 1. Bariery w komunikacji międzyludzkiej.
 2. Bezpieczeństwo ekologiczne w aktach prawnych RP.
 3. Co jest celem  twórczej resocjalizacji, omów jej  metody.
 4. Co rozumie się pod pojęciem infrastruktury krytycznej? Przedstaw przykłady takich obiektów.
 5. Co to jest stan wyższej konieczności i z czym on jest związany podczas działań ratowniczych.
 6. Cyberterroryzm jest realnym zagrożeniem w Europie – proszę potwierdzić lub obalić tą tezę?
 7. Czym są patologie społeczne?
 8. Dokonać studium przypadku wybranego współczesnego zamachu terrorystycznego w Europie .
 9. Komunikacja publiczna i jej znaczenie w budowaniu ładu demokratycznego.
 10. Komunikacja społeczna jako proces, poziomy komunikowania społecznego.
 11. Konstytucyjne podstawy ochrony praw i wolności w Polsce.
 12. Omów pojęcie organizacji międzynarodowych oraz scharakteryzuj organizacje działające na rzecz bezpieczeństwa.
 13. Omówić co to jest zarządzanie kryzysowe oraz podać jego fazy.
 14. Omówić ewolucję terroryzmu przełomu XX i XXI wieku (uwypuklić źródła współczesnego terroryzmu w Europie).
 15. Omówić istotę terroryzmu muzułmańskiego w Europie w XXI w.
 16. Omówić obowiązki i uprawnienia stron umowy wybranego ubezpieczenia majątkowego.
 17. Omówić podstawowe sposoby oddziaływań resocjalizacyjnych w instytucjach resocjalizacyjnych dla młodzieży.
 18. Omówić proces walki z terroryzmem w UE – ujęcie prawno-instytucjonalne.
 19. Omówić rolę infrastruktury krytycznej w procesie zapewniania bezpieczeństwa państwa.
 20. Omówić rolę WOT w systemie zarzadzania kryzysowego.
 21. Omówić stan prawny Polski w zakresie stanów nadzwyczajnych w latach 1952- 1992.
 22. Omówić system szkolenia pracowników z zakresu BHP.
 23. Omówić system urlopów obowiązujący w Polsce.
 24. Omówić terroryzm jako proces komunikacji społecznej w Europie oraz rolę społeczeństwa w walce z terroryzmem.
 25. Omówić uwarunkowania wprowadzenia stanów nadzwyczajnych na mocy konstytucji z 2 kwietnia 1997r.
 26. Omówić wpływ edukacji na stan bezpieczeństwa wewnętrznego.
 27. Omówić wymogi ergonomiczne antropometryczne.
 28. Omówić założenia formalno-prawne wprowadzenia stanów nadzwyczajnych w okresie II RP .
 29. Omówić zasady wprowadzania ograniczeń praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych.
 30. Omówić zasady współdziałania administracji publicznej w czasie kryzysu.
 31. Omówić znaczenie edukacji dla bezpieczeństwa w kształtowaniu postaw obywatelskich.
 32. Patologie w miejscu pracy i ich przyczyny.
 33. Pozytywistyczna i naturalistyczna koncepcja ochrony praw i wolności.
 34. Procedura powypadkowa – charakterystyka i dokumenty.
 35. Procedury ONZ w ramach uniwersalistycznego systemu ochrony praw i wolności.
 36. Przedstawić i omówić zasady Tichnera dotyczące wymagań ergonomicznych.
 37. Rola psychologii społecznej w kreowaniu bezpieczeństwa społecznego.
 38. Rola skargi konstytucyjnej w ochronie praw człowieka.
 39. Scharakteryzować główne zagrożenia atmosfery.
 40. Scharakteryzować rodzaje umów o pracę.
 41. Scharakteryzować schemat postępowania po zaistnieniu wypadku w pracy.
 42. Sposoby ochrony praw człowieka w ramach UE.
 43. Struktura procesu negocjacyjnego.
 44. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka w krajowym systemie ochrony praw człowieka.
 45. Wskazać formy oddziaływań resocjalizacyjnych w zakładach karnych.
 46. Wyjaśnić pojęcie ,,zrównoważony rozwój”.
 47. Wyjaśnić skutki działań kierowanych uprzedzeniami społecznymi.
 48. Wymienić działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej przedstaw jedno z wybranych działań.
 49. Wymienić najważniejsze elementy systemu zarządzania kryzysowego w powiecie.
 50. Wymienić podstawowe elementy systemu zarządzania kryzysowego na terytorium RP.
 51. Wymienić podział obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa i przedstaw kto ustala sposoby szczególnej ich ochrony.
 52. Wymienić poziomy kierowania działaniami ratowniczymi i krótko je scharakteryzuj.
 53. Wymienić przynajmniej trzy podstawowe zasady prawa pracy określone w kodeksie pracy i przedstaw sposób realizacji jednej z tych zasad.
 54. Wymienić rodzaje stosunków pracy funkcjonujące w obrocie gospodarczym i omów prawa stron wybranego stosunku pracy.
 55. Wymienić zadania starosty w zakresie zarządzania kryzysowego.
 56. Wymień obszary edukacyjne dla bezpieczeństwa wewnętrznego.
 57. Znaczenia organów Rady Europy w zakresie praw jednostki.
 58. Znaczenie negocjacji w rozwiązywaniu sporów.
 59. Znaczenie ubezpieczeń w działalności przedsiębiorstwa (definicje, rodzaje, sposób wyboru dostawcy ubezpieczeń).
 60. Źródła obowiązywania i granic ochrony praw człowieka.

Specjalizacje:

Służby i formacje ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego

 1. Analiza i diagnoza ewolucji procesu zarzadzania kryzysowego w Polsce.
 2. Co to są tzw. wartości uniwersalne? Proszę je scharakteryzować.
 3. Dokonać identyfikacji służb publicznych, inspekcji i straży w procesie zapewniania bezpieczeństwa wybranego szczebla administracji publicznej (gmina, powiat, województwo).
 4. Kultura organizacyjna – pojęcie i charakterystyka.
 5. Omówić etykę zawodową wybranej formacji (Policji, Służby Więziennej, Straży Pożarnej, Straży Granicznej).
 6. Omówić główne normy etyczno-moralne grup dyspozycyjnych.
 7. Omówić na czym polega kontrola zarządcza w służbach i instytucjach ochronnych.
 8. Omówić na czym polega kontrola zewnętrzna w służbach i instytucjach ochronnych.
 9. Omówić prawne możliwości użycia sił zbrojnych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego.
 10. Omówić proces planowania i kierowania akcją kryzysową w powiecie.
 11. Procedury uruchamiania i postępowania organów, straży i służb w zwalczaniu zdarzeń kryzysowych na poziomie gminy, powiatu, województwa.
 12. Przedstawić przykładową metodykę pracy organów kierowania akcją kryzysową, adekwatnie do analizy środowiska bezpieczeństwa – na przykładzie wybranej gminy lub powiatu.
 13. Scharakteryzować pojęcie narodowej kultury organizacyjnej.
 14. Wymienić i omówić dalekosiężne elementy kultury organizacyjnej.
 15. Wymienić i omówić funkcje kultury organizacyjnej.

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

 1. Co to są tzw. wartości uniwersalne – proszę je scharakteryzować.
 2. Dokonać oceny czynników determinujących funkcjonowanie wybranych grup dyspozycyjnych z wykorzystaniem wykresu Ishikawy lub analizy SWOT..
 3. Kultura organizacyjna – pojęcie i charakterystyka.
 4. Omówić działania administracji publicznej szczebla gminy w stanach nadzwyczajnych i kryzysowych
 5. Omówić działania administracji publicznej szczebla powiatu w stanach nadzwyczajnych i kryzysowych.
 6. Omówić działania administracji rządowej w stanach nadzwyczajnych i kryzysowych.
 7. Omówić istotę grup dyspozycyjnych, jako szczególny rodzaj grup społecznych.
 8. Omówić militaryzację jako narzędzie tworzenia rządowych grup dyspozycyjnych.
 9. Omówić rodzaje grup dyspozycyjnych.
 10. Omówić rolę i zadania Służby Więziennej w polskim systemie bezpieczeństwa.
 11. Przedstawić model funkcjonowania grup dyspozycyjnych wobec wybranych zagrożeń.
 12. Rola grup dyspozycyjnych w systemie bezpieczeństwa państwa w stanach kryzysowych oraz stanach nadzwyczajnych.
 13. Scharakteryzować pojęcie narodowej kultury organizacyjnej.
 14. Wymienić i omówić funkcje kultury organizacyjnej.
 15. Wymień jakie działania ochronne są podejmowane w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych.

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych

 1. Co to są tzw. wartości uniwersalne? – proszę je scharakteryzować.
 2. Dokonać analizy porównawczej zjawiska zagrożenia handlu ludźmi w Polsce i w Europie .
 3. Dokonać charakterystyki identyfikacyjnej organizacji zajmujących się profilaktyką w zakresie zapobiegania handlu ludźmi.
 4. Na czym polega profilaktyka zapobiegania handlu ludźmi?
 5. Na czym polega udział mieszkańców w procesie tworzenia projektów obywatelskich?
 6. Omówić normy prawa międzynarodowego dotyczącego handlu ludźmi.
 7. Omówić potrzeby społeczności lokalnych w zakresie bezpieczeństwa.
 8. Omówić strategię działania adekwatnie do różnych form handlu dziećmi.
 9. Omówić zasady postępowania w przypadku stwierdzenia przestępstwa handlu ludźmi.
 10. Przykłady strategii bezpieczeństwa społeczności lokalnej - ocena praktycznego zastosowania.
 11. Rola społeczności lokalnych w budowaniu społecznej usługi bezpieczeństwa.
 12. Scharakteryzować zasady działań zarządczych podczas stanów klęski żywiołowej.
 13. Wymienić i omówić elementy strategii gminy.
 14. Wymienić i omówić elementy strategii powiatu.
 15. Wymienić i omówić zadania gminy w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców.