Bezpieczeństwo wewnętrzne

Tematy prac dyplomowych

Tematy prac dyplomowych studentów
kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne 2021/2022

Studia I stopnia

 1. Analiza zjawiska alkoholizmu w Polsce
 2. Bezpieczeństwo ofiar przestępstw na tle seksualnym w polskim systemie prawnym
 3. Bezpieczeństwo osób pracujących w sądzie na przykładzie Sądu Rejonowego w Nysie
 4. Bezpieczeństwo publiczne podczas wydarzeń sportowych
 5. Bezpieczeństwo społeczności lokalnej w polsko-czeskiej strefie przygranicznej
 6. Ochotnicza straż pożarna budujące poczucie bezpieczeństwa
 7. Etyka w działaniach zawodowych funkcjonariuszy służb mundurowych
 8. Funkcjonowanie zakładów karnych w Polsce w okresie międzywojennym
 9. Funkcjonowanie zakładu karnego na przykładzie Zakładu Karnego w Głubczycach
 10. Koncepcja wirtualnego symulatora do walki z cyberprzestępczością i jego edukacyjne wykorzystanie w PWSZ w Nysie
 11. Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy w zapewnieniu bezpieczeństwa drogowego powiatu namysłowskiego
 12. Ochotnicza straż pożarna w czasie zagrożenia epidemiologicznego gminy Łambinowice
 13. Proces zwalczania pedofilii i pornografii dziecięcej w Polsce (profilaktyka, prewencja, reagowanie i ściganie)
 14. Przestępczość w cyberprzestrzeni a poziom bezpieczeństwa użytkowników Internetu w powiecie nyskim
 15. Resocjalizacja i readaptacja społeczna a zjawisko przestępczości powrotnej
 16. Resocjalizacja osadzonych na przykładzie Zakładu Karnego w Prudniku
 17. Rola funkcjonariusza Służby Więziennej w procesie resocjalizacji skazanych
 18. Rola i znaczenie mediów lokalnych w zapobieganiu i ujawnianiu przestępczości na przykładzie powiatu nyskiego
 19. Rynek firm ochrony osób i mienia na terenie powiatu nyskiego
 20. Sprawność fizyczna funkcjonariuszy a bezpieczeństwo jednostek penitencjarnych na przykładzie zakładu karnego w Nysie
 21. Sprawowanie pieczy przez kuratora sądowego na przykładzie gminy Otmuchów
 22. Straż Leśna w systemie bezpieczeństwa publicznego na przykładzie Nadleśnictwa Międzylesie
 23. System resocjalizacji w zakładzie karnym na przykładzie Zakładu Karnego w Nysie
 24. Taktyka i metody przesłuchania podejrzanego
 25. Uprawnienia Służby Celno-Skarbowej w walce z przestępczością transgraniczną
 26. Uprzedzenia rasowe i wyznaniowe a bezpieczeństwo państwa
 27. WOPR jako gwarant bezpieczeństwa na polskich wodach na przykładzie województwa opolskiego
 28. Wpływ niekonwencjonalnych metod śledczych na zwiększenie bezpieczeństwa obywateli
 29. Wpływ nieletnich na bezpieczeństwo społeczne na przykładzie powiatu nyskiego
 30. Wpływ środowiska kryminogennego na bezpieczeństwo społeczności lokalnej gminy Ziębice
 31. Współpraca Policji z wybranymi podmiotami w procesie zapewniania bezpieczeństwa publicznego
 32. Współpraca żołnierzy WOT ze Strażą Graniczną w procesie zapewnienia bezpieczeństwa RP
 33. Wykorzystanie entomologii w kryminalistyce
 34. Wyrok kary śmierci a poczucie bezp. mieszkańców gminy Nysa
 35. Zadania i charakterystyka wybranych służb specjalnych RP
 36. Zagrożenia pożarami a profilaktyka przeciwpożarowa na przykładzie gminy Nysa
 37. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom występującym w roli świadka incognito lub świadka koronnego
 38. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych w powiecie brzeskim
 39. Zaufanie społeczeństwa do działań Policji w zakresie bezpieczeństwa
 40. Zwalczanie przestępczości nieletnich
 41. Zwalczanie przestępstw skarbowych na przykładzie działalności Służby Celno-Skarbowej

Studia II stopnia

 1. Rola Urzędu Celno-Skarbowego w zwalczaniu przestępczości
 2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w ujęciu instytucjonalnym
 3. Rola Straży Granicznej w procesie zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego Polski
 4. Policja w procesie zapewniania bezpieczeństwa społeczności lokalnych na terenie powiatu nyskiego
 5. Analiza porównawcza wybranych służb specjalnych w Polsce
 6. Państwowa Straż Pożarna w systemie zarządzania kryzysowego na przykładzie jednostki w gminie Paczków
 7. Istota stanów nadzwyczajnych w sytuacjach kryzysowych
 8. Rola grup dyspozycyjnych w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa
 9. Rola Straży Granicznej w zapewnianiu bezpieczeństwa granic
 10. Problematyka handlu ludźmi w Polsce
 11. Życie rodzinne w sferze zawodów wysokiego ryzyka na przykładzie zawodu policjanta
 12. Rola wojsk lądowych w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego Polski
 13. Wybrane patologie społeczne i ich wpływ na bezpieczeństwo jednostki
 14. Katastrofy i klęski żywiołowe a organizacja akcji ratunkowej w gminie kłodzko
 15. Współczesne metody i cele przesłuchiwań w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego
 16. Wpływ pandemii Covid 19 na sytuację osadzonych w jednostkach penitencjarnych na przykładzie Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie i Zakładu Karnego w Piławie Górnej
 17. Kobiety w Policji – wpływ na bezpieczeństwo oczami współpracowników i obywateli
 18. Przestępczość zorganizowana w Polsce oraz metody jej zwalczania
 19. Wpływ przestępczości na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta – na przykładzie miasta Nysa
 20. Rola Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego w zapewnieniu ładu i porządku publicznego na przykładzie Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich
 21. Rola służb w procesie reagowania na sytuacje kryzysowe na przykładzie powiatu nyskiego
 22. Bezpieczeństwo sieci informatycznych na przykładzie PWSZ w Nysie
 23. Rola Inspekcji Transportu Drogowego w zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego
 24. Zadania Straży Granicznej w zwalczaniu przestępczości granicznej
 25. Rola instytucji publicznych w zwalczaniu i zapobieganiu przestępstwa znęcania się
 26. Rola dzielnicowego w kontekście przemocy w rodzinie na przykładzie miasta Opola
 27. Służby mundurowe w obliczu pandemii COVID-19
 28. Rola ratownika medycznego w służbach mundurowych w dobie współczesnych zagrożeń
 29. Zasadność wykorzystania Wojsk Obrony Terytorialnej w systemie zarządzania kryzysowego RP
 30. Siły Zbrojne RP w czasie pokoju
 31. Działalność Policji w okresie pandemii COVID-19
 32. Ścieżki kariery funkcjonariuszy Policji
 33. Przestępstwo pedofilii jako zagrożenie dla bezpieczeństwa społecznego
 34. Analiza i ocena ryzyka zawodowego w pracy strażaka
 35. Współpraca Policji z innymi formacjami mundurowymi, służbami i inspekcjami w procesie zapewniania bezpieczeństwa publicznego
 36. Blaski i cienie służby dzielnicowego
 37. Rola i zadania Straży Granicznej w zapewnianiu bezpieczeństwa granic w Unii Europejskiej
 38. Proces przeciwdziałania zachowaniom przestępczym w Polsce
 39. Rola Służby Leśnej w zapewnieniu bezpieczeństwa ludności w sytuacjach kryzysowych
 40. Zwalczanie terroryzmu wyzwaniem dla służb bezpieczeństwa wewnętrznego
 41. Rozwój terroryzmu islamskiego zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE
 42. Policja w procesie zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
 43. Poszukiwanie zaginionych osób nieletnich
 44. Trójkąt bezpieczeństwa a zagrożenie terrorystyczne w Polsce
 45. Zintegrowany System Ochrony Ludności w Polsce
 46. Zdarzenia nadzwyczajne w polskim więziennictwie po 2001 roku