Bezpieczeństwo wewnętrzne

Tematy prac dyplomowych

Studia I stopnia 2022/2023

 • Analiza kryminalistyczna badań miejsc zdarzeń na terenie powiatu nyskiego
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego na przykładzie powiatu ząbkowickiego
 • Charakterystyka działalności Policji w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej
 • Charakterystyka procesu szkolenia Sił Zbrojnych RP na przykładzie wybranego modułu
 • Działania organów ścigania w dochodzeniach w sprawie gwałtu
 • Działanie systemu zarządzania kryzysowegow razie wystąpienia klęski żywiołowej na przykładzie województwa opolskiego
 • Ewolucja wybranych dziedzin techniki kryminalistycznej
 • Funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w powiecie głubczyckim
 • Rola Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w zarządzaniu kryzysowym na podstawie powiatu prudnickiego
 • Porównanie systemów bezpieczeństwa ekologicznego Gminy Ziębice i Gminy Nysa
 • Pozyskiwanie śladów kryminologicznych
 • Problem uzależnienia młodzieży od alkoholu i narkotyków na przykładzie szkoły średniej
 • Przemoc domowa wobec kobiet na przykładzie powiatu nyskiego
 • Przemoc w rodzinie w aspekcie kryminalnym, prawnym oraz społecznym w Polsce
 • Przemoc w rodzinie wobec dzieci na terenie powiatu nyskiego
 • przestępczość narkotykowa w aspekcie prawnym
 • Przestępczość nieletnich na terenie miasta i gminy Żary
 • Rola i zadania Policji w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej na przykładzie powiatu nyskiego
 • Rola i zadania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nysie w sytuacji kryzysu migracyjnego
 • Rola kuratora sądowego w procesie przeciwdziałania przestępczości na przykładzie powiatu nyskiego
 • Rola Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie krapkowickim
 • Rola prokuratora w procesie zwalczania przestępczości na przykładzie powiatu nyskiego 
 • Rola służby cywilnej w kształtowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego na przykładzie administracji w KPP Pajęczno
 • Rola straży miejskiej w zakresie bezpieczeństwa społeczności lokalnej na terenie gminy Strzelin
 • Rola technika kryminalistyki w zwalczaniu przestępczości na przykładzie powiatu nyskiego
 • Rozwój przestępczości w cyberprzestrzeni na przełomie lat 2012-202
 • System zarządzania bezpieczeństwem kolei
 • Wpływ wprowadzonych w przepisach prawa na bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • Współczesne zagrożenia i środki ochrony w cyberprzestrzeni
 • Współpraca Policji i prokuratury w zakresie bezpieczeństwa w gminie Nysa
 • Współpraca Policji z jednostkami straży pożarnej w systemie bezpieczeństwa publicznegona teranie powiatu oławskiego
 • Wybrane aspekty walki z przestępczością nieletnich
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa w galeriach handlowych na przykładzie Galerii Dekada w Nysie
 • Zjawisko przemocy szkolnej w opinii młodzieży szkoły średniej oraz sposoby przeciwdziałania i zwalczania przemocy
 • Zorganizowane grupy przestępcze w Polsce – ich charakterystyka i sposoby zwalczania
 • Zwalczanie przestępczości narkotykowej na przykładzie powiatu nyskiego
 • Zwalczanie przestępczości nieletnich na terenie powiatu nyskiego
 • Zwalczanie zjawiska alkoholizmu na terenie powiatu nyskiego

Studia II stopnia 2022/2023

 • Cyberprzestrzeń jako środowisko zagrożeń dla dzieci i młodzieży na przykładzie powiatu nyskiego
 • Działalność funkcjonariuszy Policji wobec zjawiska przemocy
 • Działanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Paczkowie na zapewnienie bezpieczeństwa w Gminie Paczków
 • Istota i charakterystyka oddziaływań penitencjarnych w procesie resocjalizacji osadzonych wZakładzie Karnym w Nysie
 • Kara pozbawienia wolności w procesie resocjalizacji skazanych
 • Mniejszości narodowe i etniczne a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
 • Operacja antyterrorystyczna w przypadku zamachu na wybrany obiekt infrastruktury w Nysie
 • Organizacja, zadania i kompetencje PSP oraz OSP w opinii mieszkańców gminy Nysa
 • Policja RP w procesie zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • Przeciwdziałanie przemocy szkolnej na przykładzie szkoły podstawowej
 • Przestępczość nieletnich i jej negatywny wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kłodzkiego
 • Rola ośrodka pomocy społecznejw zwalczaniu patologii występujących w rodzinach
 • Rola Państwowej Straży Pożarnej w Krajowym Systemie
 • Rola Policji w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości w latach 2000-2010
 • Rola Sił Zbrojnych RP w ochronie polskich granic na przykładzie ochrony granicy polsko-białoruskiej
 • Skuteczność resocjalizacji skazanych na podstawie ZK w Nysie
 • Systemowe zwalczanie wybranych zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej
 • Terroryzm a media w kontekście poczucia bezpieczeństwa obywateli
 • Udział harcerzy w sytuacjach kryzysowych
 • Wpływ funkcjonowania Zakładu karnego Nr 1 w Strzelcach opolskichna społeczność lokalną
 • Wpływ pracy oraz wykorzystania czasu wolnego na proces resocjalizacji skazanych na przykładzie Zakładu Karnego w Nysie
 • Wykonywanie kary ograniczenia wolności w formie prac społecznych na przykładzie przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej EKOM Sp. z O.O. w Nysie
 • Występowanie patologii społecznych w gminie Grodków w opinii mieszkańców
 • Zadania Policji w przeciwdziałaniu przemocy domowej
 • Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatunyskiego
 • Zjawisko przestępczości wśród młodzieży na przykładzie skazanych młodocianych i ZK w Nysie
 • Zjawisko wypalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej na wybranym przykładzie