Finanse i rachunkowość

Przykładowe pytania

I GRUPA

EKONOMIA I PRAWO

 1. Jaki jest cel i skutki wprowadzenia ceny minimalnej ?
 2. Co to są korzyści skali?
 3. Jakie znasz struktury rynku?
 4. Deficyt budżetowy - przesłanki za i przeciw.
 5. Czym jest i jak jest mierzony PKB ?
 6. Scharakteryzuj skutki inflacji.
 7. Deflacja - charakterystyka, przyczyny i skutki.
 8. Omów pojęcia elastyczności podaży i elastyczności popytu.
 9. Przedstaw pojęcie i funkcje pieniądza.
 10. Wymień i scharakteryzuj agregaty monetarne w Polsce.
 11. Omów model „Swoi” oraz „Obcy” jako przykład oddziaływania histerezy na bezrobocie.
 12. Scharakteryzuj funkcje i organy banku centralnego w Polsce.
 13. Omów pojęcie umowy i rodzaje umów w obrocie gospodarczym.
 14. Przedstaw strukturę, rolę i funkcje samorządu terytorialnego.
 15. Wymień i scharakteryzuj rodzaje spółek prawa handlowego.
 16. Ekonomiczna rola państwa – przedstaw argumenty za i przeciw.
 17. Na czym polega fenomen kreacji pieniądza kredytowego?
 18. Na czym polega autoryzacja budżetów państwa i budżetów samorządowych ?
 19. Scharakteryzuj podatki pośrednie i majątkowe.
 20. Scharakteryzuj podatki bezpośrednie.

 

II GRUPA

FINANSE

 1. Co to jest prawo poboru i jak można wyliczyć jego wartość teoretyczną ?
 2. Scharakteryzuj modele wyceny akcji.
 3. Wymień i scharakteryzuj funkcje ubezpieczeń.
 4. Przedstaw konstrukcję linii charakterystycznej papieru wartościowego.
 5. Scharakteryzuj instrumenty pochodne (opcje, kontrakty terminowe) w zarządzaniu ryzykiem.
 6. Scharakteryzuj rynkową linię kapitału (CML).
 7. Co to jest wartość zaktualizowana netto i o czym informuje ?
 8. Co to jest wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) ?
 9. Co to jest wartość rezydualna ?
 10. Opisz próg rentowności.
 11. Opisz działanie dźwigni operacyjnej.
 12. Opisz działanie dźwigni finansowej.
 13. Przedstaw kryteria wyboru źródeł finansowania.
 14. Scharakteryzuj polityka przedsiębiorstwa w zakresie dywidendy.
 15. Rachunek kosztów działań (metoda ABC) jako odpowiedź na niedoskonałości tradycyjnych metod kalkulacji – przedstaw wady i zalety.
 16. Scharakteryzuj zasady rachunkowości i ich klasyfikację.
 17. Przedstaw modele i parametry wyceny bilansowej (aktywów i pasywów).
 18. Scharakteryzuje jednostkowe sprawozdania finansowe - sporządzanie i badanie.
 19. Jakie zasady obowiązują w rachunkowości i jakie jest ich znaczenie dla rzeczywistego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa ?
 20. Przedstaw kryteria i metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
 21. Jakie znasz metody wyceny wartości przedsiębiorstwa.
 22. Omów pojęcie kosztów i scharakteryzuj podstawowe nośniki kosztów w przedsiębiorstwie.
 23. Omów podstawowe źródła finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw.
 24. Omów współczynnik wypłacalności banku.
 25. Scharakteryzuj rachunek przepływu środków pieniężnych (cash flow).
 26. Scharakteryzuj analizę wstępną bilansu i rachunku wyników.
 27. Scharakteryzuj wskaźniki: płynności i rentowności.
 28. Scharakteryzuj wskaźniki zadłużenia.
 29. Dlaczego kapitał własny jest droższy od obcego ?
 30. Omów pojęcie WACC.
 31. Przedstaw zasady prowadzenia książki przychodów i rozchodów.
 32. Kiedy sporządzamy spis z natury i co powinien zawierać?
 33. Budżet a plan - podaj różnice.
 34. Przedstaw miary ryzyka finansowego.
 35. Omów zasady ustalania planów kont.
 36. Scharakteryzuj podatki jako podstawowe źródło dochodów budżetu państwa.
 37. Omów elementy rocznego sprawozdana finansowego jednostki gospodarczej.
 38. Podaj obowiązki , terminy w zakresie sporządzania, publikowania i ogłaszania sprawozdań finansowych.
 39. Przedstaw porównanie wariantów rachunku zysków i strat.
 40. Scharakteryzuj rodzaje i metody kalkulacji kosztów.