Finanse i rachunkowość

Przykładowe pytania

I GRUPA

EKONOMIA I PRAWO

 1. Jaki jest cel i skutki wprowadzenia ceny minimalnej ?
 2. Zdefiniuj o wymień korzyści skali.
 3. Sklasyfikuj i opisz formy rynku.
 4. Deficyt budżetowy - przesłanki za i przeciw.
 5. Czym jest i jak jest mierzony PKB ?
 6. Scharakteryzuj skutki inflacji.
 7. Deflacja - charakterystyka, przyczyny i skutki.
 8. Omów pojęcia elastyczności podaży i elastyczności popytu.
 9. Pojęcie i funkcje pieniądza.
 10. Wymienić i scharakteryzować agregaty monetarne w Polsce.
 11. Wymienić rodzaje i przyczyny bezrobocia.
 12. Status i funkcje NBP.
 13. Pojęcie umowy i rodzaje umów w obrocie gospodarczym.
 14. Struktura, rola i funkcje samorządu terytorialnego.
 15. Wymień i scharakteryzuj rodzaje spółek prawa handlowego.
 16. Wyjaśnij na czym polega paradoks niezrównoważonego budżetu państwa.
 17. Na czym polega fenomen kreacji pieniądza kredytowego ?
 18. Na czym polega autoryzacja budżetów państwa i budżetów samorządowych ?
 19. Scharakteryzuj podatki pośrednie i majątkowe.
 20. Scharakteryzuj podatki bezpośrednie.

II GRUPA

FINANSE

 1. Co to jest prawo poboru i jak można wyliczyć jego wartość teoretyczną ?
 2. Scharakteryzuj modele wyceny akcji.
 3. Wymień i scharakteryzuj funkcje ubezpieczeń.
 4. Klasyfikacja ubezpieczeń (I i II dział).
 5. Konstrukcja linii charakterystycznej papieru wartościowego.
 6. Instrumenty pochodne (opcje, kontrakty terminowe) w zarządzaniu ryzykiem.
 7. Scharakteryzuj rynkową linię kapitału (CML).
 8. Co to jest wartość zaktualizowana netto i o czym informuje ?
 9. Co to jest wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) ?
 10. Co to jest wartość rezydualna ?
 11. Opisz próg rentowności.
 12. Opisz działanie dźwigni operacyjnej.
 13. Opisz działanie dźwigni finansowej.
 14. Kryteria wyboru źródeł finansowania.
 15. Polityka przedsiębiorstwa w zakresie dywidendy.
 16. Inwestowanie wewnętrzne versus inwestowanie zewnętrzne.
 17. Systemy walutowe.
 18. Europejska Unia Walutowa - istota, kryteria konwergencji, szanse i zagrożenia.
 19. Zasady rachunkowości i ich klasyfikacja.
 20. Modele i parametry wyceny bilansowej (aktywów i pasywów).
 21. Jednostkowe sprawozdania finansowe - sporządzanie i badanie.
 22. Jakie zasady obowiązują w rachunkowości i jakie jest ich znaczenie dla rzeczywistego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa ?
 23. Kryteria i metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
 24. Jakie znasz metody wyceny wartości przedsiębiorstwa.
 25. Omów pojęcie kosztów i scharakteryzuj podstawowe nośniki kosztów w przedsiębiorstwie.
 26. Omów podstawowe źródła finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw.
 27. Omów współczynnik wypłacalności banku.
 28. Przedstaw rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym.
 29. Scharakteryzuj rachunek przepływu środków pieniężnych (cash flow).
 30. Scharakteryzuj analizę wstępną bilansu i rachunku wyników.
 31. Scharakteryzuj wskaźniki: płynności i rentowności.
 32. Scharakteryzuj wskaźniki zobowiązań i wypłacalności.
 33. Dlaczego kapitał własny jest droższy od obcego ?
 34. Omów pojęcie WACC.
 35. Przedstaw zasady prowadzenia książki przychodów i rozchodów.
 36. Kiedy sporządzamy spis z natury i co powinien zawierać?
 37. Budżet a plan - podaj różnice.
 38. Omów rodzaje budżetów.
 39. Przedstaw miary ryzyka finansowego.
 40. Omów zasady ustalania planów kont.

Egzamin dyplomowy polegać będzie na wylosowaniu jednego pytania z I GRUPY oraz dwóch kolejnych pytań z II GRUPY.