Administracja

V Nyskie Forum Bezpieczeństwa i Administracji

Marszałek Województwa Opolskiego 
Starosta Powiatu Nyskiego 
Burmistrz Miasta Nysy
Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie 

Zapraszają serdecznie 
do udziału w konferencji naukowej 

V Nyskie Forum Bezpieczeństwa i Administracji
Bezpieczeństwo informacji prawnie chronionych

Nysa, 14-15 marca 2024 roku

1.    MISJA  NYSKIEGO FORUM BEZPIECZEŃSTWA I ADMINISTRACJI
Misją Forum jest rozpoczęcie dialogu pomiędzy nauką, biznesem, przedstawicielami władz, reprezentantami samorządu, służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, organizacjami pozarządowych oraz przedstawicielami strategicznych zakładów pracy i państwowych jednostek organizacyjnych oraz innych organizacji zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa informacji. To także sympozjum specjalistów z różnych obszarów istotnych dla stworzenia pełnego obrazu zagrożeń oraz systemów ochrony informacji prawnie chronionych. 

2.    CEL KONFERENCJI
Celem konferencji jest wymiana poglądów na temat roli wielu podmiotów, w tym służb i instytucji publicznych, w procesie kształtowania norm prawno-administracyjnych chroniących informacje ważne z punktu widzenia realizacji usług dla społeczeństwa. 
Istotnym aspektem jest również wyjaśnienie oddziaływania norm prawa na prawidłowe realizowanie zadań przez administrację publiczną (rządową i samorządową) oraz instytucje publiczne, bankowe w procesie ochrony przed zagrożeniami posiadanych zasobów informacyjnych. Końcowym efektem konferencji ma być punktowana publikacja pokonferencyjna zawierająca najciekawsze wystąpienia.

3.    UDZIAŁ W KONFERENCJI
Konferencja przewidziana jest na dwa dni. W pierwszym dniu odbędzie się naukowe forum dyskusyjne z udziałem kadry Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Nauk Technicznych, Wydziału Nauk Ekonomicznych w Nysie, a także przedstawicieli otoczenia zewnętrznego uczelni (w tym wymiaru sprawiedliwości, przedstawicieli biznesu oraz sektora bankowego). W konferencji wezmą też udział zaproszeni goście z kilkunastu uczelni w kraju.
Drugiego dnia będzie miał miejsce panel dyskusyjny przedstawicieli administracji publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Starostwa Powiatowego w Nysie, Urzędu Miasta w Nysie oraz przedstawicieli innych powiatów i gmin z województwa opolskiego.
W trakcie merytorycznej dyskusji szczególny nacisk zostanie położony na wskazanie znaczenia informacji w życiu społecznym i gospodarczym oraz wieloaspektowość współczesnych zagrożeń dla posiadanych i przetwarzanych zasobów informacyjnych. Omówione zostaną uwarunkowania formalno-prawne i administracyjne wielu podmiotów w koordynowaniu działań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa posiadanych zasobów informacyjnych. Szczególna uwaga zostanie skupiona na działaniach podmiotów administracji publicznej w tym zakresie działających na terenie powiatu nyskiego i szerzej województwa opolskiego.

4.    MIEJSCE FORUM
Nyskie Forum Bezpieczeństwa i Administracji odbędzie się w Collegium Polytechnicum, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Obrońców Tobruku 5.

5.    GŁÓWNY ORGANIZATOR
Bezpośrednim organizatorem konferencji jest Wydział Nauk Społecznych PANS w Nysie, przy współudziale Wydziału Nauk Technicznych i Wydziału Nauk Ekonomicznych. 

6. WSPÓŁFINANSOWANIE
Bank Gospodarstwa Krajowego

Komitet honorowy:
mgr  Andrzej Buła  - Marszałek Województwa Opolskiego
mgr Andrzej Kruczkiewicz – Starosta Powiatu Nyskiego
mgr Kordian Kolbiarz – Burmistrz Nysy
dr inż. Przemysław Malinowski prof. ucz.- Rektor PANS w Nysie

Komitet naukowy:
Przewodniczący: dr hab. inż. Marek Z. Kulisz, prof. ucz. (tel. 790 207 087)
Z- ca przewodniczącego: dr hab. inż. Włodzimierz Stanisławski prof. ucz.
Z- ca przewodniczącego: dr hab. inż.  Zofia Wilimowska, prof. ucz.
Sekretarz naukowy: dr Adam Banaszkiewicz 

Komitet organizacyjny:
dr Janusz Kawalec - WNS
dr Grzegorz Kwaśniak – WNS
dr Mirosław Karwowski - WNS
dr Piotr Kolmann - WNS
dr inż. Daniel Halikowski - WNT
dr inż. Marta Targowicz – WNE
mgr Mirosław Aranowicz  MNS (współpraca z mediami)

Sekretarze konferencji:
mgr Mirosław Rasławski - organizacja
tel. 609 427 229
e-mail: miroslaw.raslawski@pans.nysa.pl
mgr Dariusz Bednarz - logistyka
tel. 661 120 865
e-mail: dariusz.bednarz@pans.nysa.pl

Informacje organizacyjne:
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt z sekretarzem Panem 
mgr. M. Rasławskim tel. 609 427 229, e-mail: miroslaw.raslawski@pans.nysa.pl lub Panem mgr.  D. Bednarzem tel. 661 120 865, e-mail: dariusz.bednarz@pans.nysa.pl

Opłata konferencyjna wynosi 200,00 złotych (słownie dwieście złotych). Obejmie ona koszty związane z organizacją konferencji, przygotowaniem materiałów konferencyjnych oraz publikacją monografii (po uprzedniej pozytywnej opinii recenzenta). Wpłaty można dokonać na konto: 

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie
Ul. Armii Krajowej 7, 48–300 Nysa.
Numer konta: PKO BP S.A. o/Nysa PKO BP
50 1020 3714 0000 4102 0012 7415
z dopiskiem Konferencja – V Nyskie Forum Bezpieczeństwa i Administracji.

Termin nadsyłania  zgłoszeń wraz z tematem wystąpienia oraz krótkim streszczeniem w formie elektronicznej:                     15 luty 2024
Termin ogłoszenia ostatecznego programu konferencji:            29  luty 2024
Termin dostarczenia pełnej treści referatów:                    15  marzec 2024

W celu usprawnienia procesu wydawniczego prosimy o przestrzeganie wymagań Oficyny Wydawniczej dla autorów zawartych w załączniku nr 1 do Regulaminu Oficyny Wydawniczej PANS w Nysie, a także zasad etyki publikacji i procedury recenzyjnej.