Oficyna Wydawnicza

Procedura recenzyjna

Wszystkie przedstawione do Oficyny Wydawniczej PANS w Nysie teksty poddawane są procesowi recenzowania. Procedura recenzyjna zgodna jest z zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Nauki (broszura MNiSW pt. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011):

 1. Autorzy, przysyłając pracę do publikacji wyrażają zgodę na przyjęte przez redakcję procedury recenzowania oraz antyplagiatową.
 2. Teksty zgłoszone do redakcji stanowią oryginalne prace Autorów, które nie naruszają praw osób trzecich. Nie mogą podlegać w tym samym czasie żadnym innym procedurom wydawniczym. Autorzy podpisują oświadczenie, dotyczące tych kwestii. W celu przeciwdziałania praktykom ghostwriting i guest authorship, w oświadczeniu znajduje się również deklaracja dotycząca wkładu każdego z Autorów w powstawanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp.). Oświadczenie stanowi integralną część Regulaminu Oficyny Wydawniczej PANS w Nysie.
 3. Recenzowanie przesłanych do publikacji tekstów jest dwuetapowe: recenzowanie wewnętrzne i zewnętrzne.
 4. Recenzowanie wewnętrzne – dotyczy oceny formalnej i tematycznej (zachowanie wymogów formalnych, wybór tematu, oryginalność publikacji, znaczenie naukowe publikacji, znaczenie dydaktyczne publikacji, zapotrzebowanie rynkowe, techniczne przygotowanie pracy) dokonywane jest przez Kolegium Redakcyjne PANS w Nysie. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji wewnętrznej Autorzy mają możliwość naniesienia poprawek, dokonania uzupełnień przed etapem recenzowania zewnętrznego.
 5. Recenzowanie zewnętrzne – przeprowadzane jest przez jednego/dwóch niezależnych recenzentów (spoza macierzystej jednostki Autora). Recenzenci dobierani są ze względu na ich merytoryczne kompetencje w zakresie tematyki ocenianego tekstu lub w obszarze nauki, do której się odnosi. Recenzenci powoływani są przez prorektora ds. nauki i kształcenia ustawicznego PANS. Osobom recenzującym nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat przedłożonego tekstu przed jego publikacją.
 6. Zachowana jest zasada wzajemnej anonimowości recenzenta i autora wydawnictwa/artykułu (zasada: double-blind review proces). W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt etc.),
  • zależność służbowa (relacje podległości zawodowej),
  • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygo-towanie recenzji. 
 7. Recenzent ocenia wartość naukową publikacji, zwracając szczególną uwagę na zgodność tytułu z jego treścią, sformułowanie celu naukowego i/lub celu praktycznego opisanych badań/treści, merytoryczność publikacji, jej poprawność w strukturze i stosowanej terminologii, znaczenie treści zawartych w publikacji dla nauki/i/lub/praktyki, zawarte w niej wnioski.
 8. Recenzja musi zawierać jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia wydawnictwa/artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Nie będą brane pod uwagę recenzje ewidentnie niespełniające merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej, tj. recenzje zdecydowanie krytyczne, lecz z konkluzją pozytywną bądź odwrotnie.
 9. Recenzja musi mieć formę pisemną (artykuły/rozdziały w monografii według formularza, monografia opisowo, w której recenzent uzasadnia swoją ocenę, podaje uwagi szczegółowe i kończy jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu lub odrzuceniu wydawnictwa/artykułu do publikacji:
  • tekst może zostać opublikowany bez konieczności wprowadzania zmian;
  • publikacja tekstu po wprowadzeniu sugerowanych przez Recenzenta zmian;
  • artykuł w obecnej formie nie może zostać opublikowany; tekst wymaga poważnej korekty, która winna uwzględnić uwagi Recenzenta; po poprawie, artykuł będzie wymagał ponownej recenzji i decyzji o jego publikacji; 
  • tekst nie nadaje się do publikacji.
 10. Dwie pozytywne recenzje dokonywane przez recenzentów zewnętrznych decydują o przyjęciu wydawnictwa/artykułu do publikacji i skutkują przekazaniem ich do dalszych prac wydawniczych, a co za tym idzie, do druku; dwie negatywne o odrzuceniu publikacji i zwróceniem jej autorowi/redaktorowi. W przypadku, gdy recenzje są sprzeczne, powoływany jest trzeci recenzent, a jego ocena jest decydująca.
 11. Po zakończonej procedurze recenzowania, autor tekstu zostaje poinformowany o jej wynikach. Otrzymuje zalecenia i uwagi recenzentów w celu poprawienia tekstu.
 12. Jeżeli autor nie zgadza się z negatywnym wynikiem recenzji, może w formie pisemnej przedstawić swoje kontrargumenty, które zostaną przesłane recenzentowi.
 13. Oryginały recenzji są przechowywane w dokumentacji wewnętrznej Oficyny Wydawniczej. Recenzje wydawnicze są poufne, ich udostępniane możliwe jest wyłącznie osobom zaangażowanym w proces redakcyjny.
 14. Nazwiska recenzentów podawane są w publikacji.